Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2020 / Alt blir bra. Spesielt hvis du er milliardær

Alt blir bra. Spesielt hvis du er milliardær

 

Finansminister Jan Tore Sanner startet presentasjonen av forslaget til neste års statsbudsjett med at «alt blir bra». «Da stilte han seg laglig til for hugg», sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO. 
(saken er oppdatert 09.10.2020)

I korte trekk blir det dyrere å være syk og billigere å være milliardær. For eksempel blir egenandelen for de som tidligere har kommet inn under egenandelstak 1 i frikortordningen, større. I praksis er det de som får regningen for at dem med størst helseutgifter, som tidligere kom inn under tak 2, skal få mindre i egenandel. Skjermingsordningen for uføre pensjonister blir ikke utvidet til å gjelde årskull etter 1953, og TT-ordningen utvides heller ikke i 2021 til å gjelde hele landet.

NAV får 440 millioner til modernisering av IKT systemene, men samtidig reduseres driftstilskuddet med 61 millioner kroner i forbindelse med regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE).
«Det er veldig alvorlig at NAV blir pålagt kutt i driftsmidler etter opprullingen av trygdeskandalen som med all tydelighet har vist utfordringene NAV står overfor», sier Elvestad.

FFO har gått gjennom forslaget til statsbudsjett, og har gjort følgende oppsummering på områder som er av relevans for oss:

 

Arbeid, levekår og boligsosialt

 • Skjermingstillegget for uførepensjonistene:
  Regjeringen vil ikke fremme forslag om å utvide dagens skjermingstillegg til også å omfatte årskull født 1954 og senere. Det betyr at skjermingstillegget som nå er vedtatt for årskullene 1946-1953, som skjermes for 0,25 prosentpoeng av effekten av levealdersjusteringen, ikke utvides. Dermed avvikles ordningen for årskullene født fra 1954.

 • Økt bevilgning til varig tilrettelagt arbeid (VTA):
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til VTA med 39 mill, noe som innebærer en økning på ca. 300 nye VTA-plassar. Utviklingshemmede er en prioritert gruppe ved inntak på VTA-plasser. Plasser i ordinært arbeidsliv vektlegges ved etablering av nye plasser, i tråd med signalene fra Granavolden- plattformen.

 • Økt tilbud av arbeidsmarkedstiltak rettet mot ledige:
  Økningen gir også rom for å styrke inkluderingsdugnaden og ungdomsinnsatsen, herunder oppfølgingen av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP). Også ungdomsinnsatsen vil bli styrket i 2021.

 • NAV:
  Regjeringen foreslår å bruke 440 millioner kroner til modernisering av IKT-systemene i NAV. Styrkingen vil bidra til at flere av NAVs tjenester kan automatiseres, slik at de ansatte kan bruke mer tid på oppfølging og veiledning. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til NAV midlertidig med 500 millioner kroner for å håndtere konsekvensene av koronapandemien, men vil samtidig redusere driftstilskuddet med 61 mill., som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE).

 • Bostøtte:
  I 2017 hadde nærmere 230 000 aleneboende inntekt under lavinntekt. På bakgrunn av dette foreslår regjeringen å styrke bostøtten for enslige ved å øke de årlige boutgiftstakene med 3 800 kroner. Regjeringen vil samtidig fortsette å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander.

 

Skole

 • Ingenting om veikart skole
 • Videreføring av 170 millioner til oppfølging av sårbare elever som har fått tapt progresjon
 • 2 millioner til et prøveprosjekt for bedre tilgang til studielitteratur for studenter med funksjonsnedsettelser som gir lesevansker
 • Arbeid mot mobbing og for et godt og inkluderende læringsmiljø får 110 millioner 
 • I oppfølgingen av Tett på-meldingen, gis det 50 millioner som en del av et kompetanseløft i spesialpedagogikk for ansatte i barnehage, skole og PP-tjenesten.
 • Statped kuttes med 25 millioner. Det blir satt i gang et kompetanseløft i kommuner og fylkeskommuner i samarbeid med KS. Bygges opp over en periode på frem år, og skal ses i sammenheng med endringene som er varslet for Statped.

 • Forslag om å flytte FoU-midler fra Statped til å opprette et senter for forsking på spesialpedagogikk og inkludering. I 2021 utgjør dette 3 mill. kroner.

 • I forbindelse med innføringen av nye læreplaner i skolen, bevilges det 180 mill. til læremidler. 80 mill. skal gå til digital undervisning. Universell utforming av læremidlene er ikke omtalt, men dette er helt sentralt.

Helse og omsorg

 • Sammenslåing av egenandelstak 1 og 2:
  Dette innebærer at de som når taket i tak 1 får en økning i utgiftene på 723 kr. De som utløser frikort på begge takordninger får en innsparing på 1453 kr. Forslaget innebærer at det er de som utløser frikort på tak 1 som betaler for innsparingen for de som utløser frikort på begge ordninger. Regjeringen foreslår samtidig å sette av 60 millioner til en ytterligere skjerming av utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling. Nytt egenandelstak medfører en innsparing på 300 mill.

 • Innslagspunktet på ressurskrevende tjenester foreslås økt til 1 430 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 2020 på 46 000 kroner, og tilsvarer isolert sett en reduksjon av bevilgningen på 300 mill. kroner. Innslagspunktet har vært økt årlig de siste 8 årene. I. følge KS utgjør dette totalt en gjennomsnittlig økning kr. 200 000 per bruker.  Det avsettes 30 mill. til å kunne gi et lavere innslagspunkt for små kommuner (for de med mindre enn 3000 innbyggere). FFO frykter at dette indirekte kan reduserer tjenestetilbudet i kommuner med stram økonomi og gi større kommunale forskjeller.

 • E-helse og digitalisering: E- helsesatsingen som er lagt inn i budsjettet innebærer at arbeidet med å realisere målet om èn innbygger – èn journal fortsetter. Akson Journal og Akson Samhandling foreslås videreført og videreutviklet i 2021. Det settes krav om forpliktet deltakelse fra 55% av kommunene utenfor Midt Norge før at man kan gå til anskaffelse av felles kommunal journal (Akson Journal). Helseplattformen får midler for videreføring og utvidelse til flere kommuner i region Midt-Norge. Det er ikke lagt inn midler til Pasientens legemiddelliste, selv om arbeidet er beskrevet i teksten.

 • 450 millioner til styrking av allmennlegetjenesten som ledd i oppfølging av Handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Disse skal gå til å styrke basistilskuddet for fastlegene. I tillegg styrkes rekrutteringstiltak som har vist god effekt. Pilot for primærhelseteam og utvikling av fastlegens elektroniske pasientjournalsystemer og e-konsultasjon. Samlet sett er dette en positiv styrking av allmennlegetjenesten.

 • 2,3 prosent aktivitetsøkning til de regionale helseforetakene, noe som utgjør 2 460 millioner. I tillegg kommer 3,8 mrd i økt Koronainnsats, hvor 890 millioner skal brukes for å ta inn etterslep og få ned ventetidene.
  200 millioner er foreslått til en intensivordning for å få ned ventetidene.

 • Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse styrkes med 170 millioner. 130 millioner til oppfølging av tiltak i planen og 35 millioner til utvikling og drift av digitale tjenester til barn og unge.

 • Tilskudd til helsestasjon- og skolehelsetjenesten økes med 924 millioner, og det er gledelig at disse midlene gis som lønnstilskudd, det vil si at de går direkte til nye stillinger. Det er gjennomslag for et krav FFO har hatt over mange år, og vil sikre at de bevilgede midlene blir brukt til formålet.  

   

 • Takstene for refusjonsbaserte tannhelsetjenester økes med 2,3 prosent.

 • Diabetesplanen videreføres.

 • Tilskuddsordningen for friskliv, læring og mestring videreføres med 18, 2 milioner.

 • Tilskudd til om lag 1000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger i 2021 (1,85 milliarder kroner).

 • Utvidelse av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene fra 4 til 11 kommuner

 • 100 mill. kroner til styrking av kommunenes rammetilskudd til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene skal gå til habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Midlene gis som en særskilt fordeling i rammetilskuddet til kommunene. 

 • Ingen midler til styrking av BPA-ordningen.

 • Stortingsmeldingen om utviklingshemmede, som skulle kommet i vår, ser ut til å være ett år forsinket og varsles å komme våren 2021.

 

Samferdsel

 • Jernbane får en økning på 19,9%. Bra for våre grupper da dette omfatter stasjonsoppgraderinger. I løpet av 2021 skal 1 stasjon oppgraderes til UU-standard (30 totalt) og 1 til tilgjengelighetsstandard (96 totalt). Totalt antall stasjoner er 334.

 • TT : Bevilgningsforslaget for 2021 på 270,6 mill.kr. viderefører ordningen for de fylkeskommunene som nå er omfattet. TT-ordningen blir med andre ord ikke en nasjonal ordning i 2021 heller.

 • 28 holdeplasser og 4 kollektivknutepunkt på riksvegnettet planlegges oppgradert i løpet av 2021.

 

Universell utforming

 • Universell utforming nevnt mange ganger, men gjelder kun IKT-området.

 • Veikart skole nevnes ikke i noen budsjetter

 • 7,5 mill.kr. bevilges til Digdir for oppfølging av WAD.

 • Husbanken få en rammeøkning på 4 mrd. kr. De har etablert et behovsmeldingssystem, hvor kommunene kan melde inn behov for tilskudd til UU av bolig. Det er positivt siden tilpasningstilskudd er lagt inn i rammen til kommunene.

 • Det nevnes at rapporten fra FNs spesialrapportør følges opp.


Kultur

 • Det er foreslått en økning på 60 mill. kr. til Fritidskortet, slik at den totale rammen blir 180 mill. kr.

Hjelpemidler

 • Utgiftene til ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år har vært økende siden ordningen ble innført fra 1. juli 2014. For at flere personer som oppfyller vilkårene for ordningen skal få tildelt akivitetshjelpemidler, foreslås det å styrke ordningen med 30 mill.

 • Styrking av tolketjenesten med tilsammen 34 årsverk.

 • Stønad til bil (gruppe 1 og gruppe 2) reduseres med til sammen 40 mill.kr.

 

Økonomiske rammevilkår

 • I budsjettforslaget for 2020 er de økonomiske rammevilkårene som berører bredden av funksjonshemmedes organisasjoner, videreført på omtrent 2020-nivå (inkl. prisvekst). Dette gjelder tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner og tiltak for å bedre levekår og livskvalitet, tilskuddsordninger forvaltet av Bufdir, tilskudd til organisasjoner innen psykisk helse, rus og vold samt tilskudd til studiearbeid i frivillige organisasjoner der Studieforbundet Funkis mottar sin støtte. På den sistnevnte ser det ut til å være en liten reell nedgang når det tas hensyn til at rammen til paraplyorganisasjonen VOFO er inkludert i ramme

 

 • Momskompensasjon for frivillige organisasjoner foreslås økt til 1,8 mrd. Dette er i tråd med hva de lovet i Frivillighetsmeldingen, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillighet Norge anslår at det fortsatt vil mangle rundt 350 millioner kroner.

 • Nytt stimuleringstiltak/koronatiltak: 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. 

 

 

Saken kan bli oppdatert. Vi beklager at videoen ikke er tekstet.