Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Mye FFO-politikk i ny regjeringsplattform

Mye FFO-politikk i ny regjeringsplattform

Rullestolbruker med assistet

Regjeringen har løftet frem mange av FFOs saker i Granavoldenplattformen.
-Vi er spesielt glad for å se at retten til koordinator og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir styrket, sier Berit Larsen, interessepolitisk leder i FFO.

FFO ble bedt om å komme med innspill til KrF i forkant av regjeringsforhandlingene, og vi finner igjen mange av sakene vi spilte inn i regjeringsplattformen som nå foreligger.

- For familier med store ansvarsoppgaver for funksjonshemmede barn er en viktig seier at de nå får en koordinatorgaranti. De skal få lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet, så de kan tilbys veiledning og støtte når den trengs aller mest. Alt for mange familier forteller om en kamp for å orientere seg i et ukjent landskap, for å bli forstått og få det barna deres og de selv trenger.

-Med en koordinator blir deres hverdag enklere, og de kan konsentrere seg mer om det de ønsker – å ta vare på barna sine, sier Larsen.

- Vi er også glad for at regjeringen har gitt BPA et løft. Det slås fast at det skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning, og at innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering og ikke avhengig av god eller dårlig kommuneøkonomi. Dersom man først har fått innvilget BPA opphører ikke dette lenger når man fyller 67 år. Regjeringspartiene slår også fast at flytting mellom kommuner ikke lenger skal kunne påvirke timetallet.

Regjeringen sier den skal gjennomføre en NOU for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten. FFO forventer at vi får en plass i denne utredningen.

- Det viktige med BPA-ordningen er ikke bare at den gir enkeltmennesker praktisk hjelp i hverdagen, men at den muliggjør at mennesker med funksjonsnedsettelser blir likestilte borgere, med samme mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre, sier Larsen.


Likeverdsreform

KrF har fått gjennomslag for sin likeverdsreform, der målet er å gjøre det enklere for familier som venter eller allerede har barn med spesielle behov. En del av dette er å sette ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet. FFO forventer at vi får en plass også i dette utvalget.

Andre viktige saker for funksjonshemmede og kronisk syke er i plattformen er: 

  • Boligtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne og et pålegg til kommunene om å tilrettelegge og sikre overgangen fra barndomshjem til egen bolig
  • Flere varig tilrettelagte arbeidsplasser skal tilbys
  • Tiltak for at flere med nedsatt funksjonsevne skal inkluderes i arbeidslivet, blant annet økt bruk av lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter
  • Gjeldende handlingsplan for universell utforming skal evalueres og ny etableres i 2020
  • Beholde pleiepengeordningen som en tidsubegrenset ytelse
  • Utarbeiding av en pårørendestrategi

-Vi deltar gjerne i arbeidet med utarbeiding av pårørendestrategien, sier Larsen.
 

Hva vi savner

Selv om FFOs saker er mer synlige i denne regjeringsplattformen enn i Jeløyaplattformen, er det noe vi savner:

-I avsnittet om likestilling er det ingen referanser til Strategiplanen for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne som kom i desember. Det er underlig. Men når arbeidet med handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse skal i gang i vår er det mye i plattformen som må tas videre der, sier Larsen. 

-«Veikart skole» nevnes ikke i kapittelet om kunnskap og integrering, og i likhet med Frivillighetsmeldingen nevnes ingen ting om rettighetsfesting av full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Her kan du lese hele Regjeringsplattformen.