Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Trygdeoppgjøret 2019: Minimale endringer i uføretrygden

Trygdeoppgjøret 2019: Minimale endringer i uføretrygden

Gammel dame

FFOs krav om en omlegging av måten alderspensjonen beregnes på, ble ikke imøtekommet av regjeringen i årets trygdeoppgjør. Lønnsveksten for uføre ble på 3,07 prosent, omtrent slik vi forventet. 

Uføretrygdede skatter på linje med ordinær lønnsinntekt, så realvekst etter skatt blir svært lav.

-Vi støtter reguleringsregimet som innebærer inntektsregulering av uføretrygden hvert år, men vi mener satsene i minsteytelsene for uføre må heves. Dette må gjøres uavhengig av det årlige trygdeoppgjøret. Derfor har vi gjentatte ganger forsøkt å få til et løft for uføretrygdens minsteytelser gjennom innspill til Statsbudsjettet. Stortinget har hevet alderspensjonistenes minstepensjon i budsjettsammenheng, men den samme politiske viljen er ikke til stede for en beskjeden økning i uføretrygdens laveste satser. Levekårene til uføre med de laveste trygdende er svært krevende og blir ikke bedre når inntektsveksten fortsatt er lav, sier Buschmann.

 
Reguleringen av alderspensjonen

FFO fremmet krav sammen med LO og Unio om at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2019, men ble ikke hørt. I kravet argumenterte vi for at reguleringen bør gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten, noe som hele tiden har vært Stortingets intensjon. Dagens reguleringsregime med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger og gitt store tap for alderspensjonistene de siste årene, noe som har bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen.

FFO, Unio og LO har også fremmet krav om at uføres alderspensjon fortsatt må skjermes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon. Statsråd Anniken Hauglie varslet at det snart vil komme en sak på høring om dette.

-Vi forventer at Stortinget står ved sine tidligere uttalelser om at de uføre må skjermes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon, dersom yrkesaktive kompenserer for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid, sier Buschmann.

Se også "Alderspensjonistene taper".

Les regjeringens presentasjon av trygdeoppgjøret.  

 

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2019

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 96 883 til 99 858 kroner fra 1. mai 2019. Dette er en økning på 2 975 kroner, som svarer til 3,07 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp får en økning på 3,20 prosent. Alderspensjon under utbetaling får en årlig økning på 2,4 prosent.

 

Minste årlige ytelse for uføretrygden etter reguleringen blir:

·        Ordinær sats: 227 676 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

·        Ordinær sats for ung ufør: 265 622 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

·        Høy sats: 247 648 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet)

·        Høy sats for ung ufør: 290 587 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet)

 
Protokolltilførsel fra LO, Unio og FFO i trygdedrøftingene 2019

 LO, Unio og FFO viser til at regjeringen i trygdeoppgjøret 2019 har avvist pensjonistorganisasjonenes, funksjonshemmedes organisasjoners og arbeidstakerorganisasjonenes krav. Regjeringen er dermed ansvarlig for at alderspensjonene i 2019 får en ubetydelig realinntektsøkning. Dette kommer etter fire år med realinntektsnedgang.

Organisasjonene viser videre til at regjeringen ikke vil imøtekomme kravet om at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2019 til et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dagens regulering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger. Organisasjonene mener dagens regulering bidrar til å svekke oppslutningen om Pensjonsreformen.

 LO, Unio og FFO viser også til kravet om at regjeringen må legge fram trygdeoppgjøret til reell behandling i Stortinget før sommeren slik opposisjonen på Stortinget også har krevd.

 Saken ble oppdatert 21.05. 2019 kl. 17:56