Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2019 / Mangler rutiner

Mangler rutiner

Kommunale råd for funksjonshemmede blir ikke hørt

Mennesker med funksjonsnedsettelse skal bli hørt i saker som angår dem. For å sikre dette er det lovpålagt for kommunene å ha kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. Men få kommuner har rutiner som sikrer involvering av rådene, viser en undersøkelse FFO har gjort. 

Rådene rådspørres i saker som handler om tilgjengelighet, mens de sjelden eller aldri involveres i skolesaker eller saker rundt utforming av tjenestetilbud og – innhold. Det viser undersøkelsen «Bruken av kommunale råd for funksjonshemmede» i regi av FFO.

Målet med undersøkelsen var å kartlegge kvaliteten på samarbeidet mellom rådene og kommunene, hvilke saker rådene får til behandling og om de opplever å bli lyttet til og tatt på alvor.

Undersøkelsen viser blant annet:

  • At det er store forskjeller på hvordan rådene involveres. Rådene må som regel selv hente inn saker, da få saksbehandlere har rutine på å sende aktuelle saker til rådet.
  • 23 prosent oppgir at de «sjelden eller aldri» blir bedt om å gi innspill i aktuelle saker. I saker der rådene gir innspill svarer 11,5 prosent at de «sjelden eller aldri» blir tatt hensyn til.
  • Rådene ønsker å bli tidligere involvert enn de gjør i dag. De opplever bare «i noen grad» (53 prosent) at de får tilstrekkelig tid til å komme med innspill.
  • 60 prosent svarer «nei» på spørsmålet om de har fått tilbud om opplæring av sin kommune. Dersom det gis opplæringstilbud er det ofte i arbeidstiden, noe som gjør det vanskelig for mange å delta.
  • Rådene blir i stor grad rådspurt om universell- og tilgjengelig utforming av bygg, mens tjenestene og tjenesteinnholdet i kommunene i liten grad berøres.

-Det er alvorlig at mange kommuner ikke bruker rådene aktivt slik de er pålagt i saker som berører funksjonshemmede. Manglende brukermedvirkning gjør at kommunene går glipp av viktig erfaring og kunnskap, noe som kan bety et dårligere helsetilbud. I tillegg er det et demokratisk problem. Undersøkelsen viser også at mange kommuner tenker alt for snevert når det gjelder likestilling av funksjonshemmede - det handler om mye mer enn tilgjengelighet og universell utforming! sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.


Mye kan gjøres 

Undersøkelsen viser at mye kan gjøres for å styrke arbeidet til rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunene. Noe kan rådene selv gjøre, noe må kommunene ta ansvar for. I rapporten kommer FFO med følgende anbefalinger: 

Anbefalinger til rådene:

1. Være proaktive
Det er helt tydelig at rådene må være proaktive for å få saker til behandling. De må følge med og be om å få aktuelle saker oversendt, og purre på kommunene for at de skal forbedre sine rutiner for tidlig involvering av rådet. 


2. Sørg for opplæring
Ofte tilbyr ikke kommunene opplæring i rådsarbeid, men når de gjør det: ta imot tilbudet. Flere frivillige organisasjoner, blant annet FFO, tilbyr opplæring i brukermedvirkning. Dette kan være et godt alternativ.


3. Åpne for et bredere spekter av saker
Undersøkelsen viser at rådene jobber godt med universell utforming og tilgjengelighet, mens tjenestetilbudet og innholdet i tjenestene sjelden er tema for rådene. Her kan rådene gjøre mye for å styrke sin egen rolle og påvirke områder av betydning for livet og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Anbefalinger til kommunene: 

1. Få på plass bedre rutiner
Kommunene må få på plass bedre rutiner for involvering av rådene i aktuelle saker, slik de er pålagt både i den gamle lovgivningen og i den nye forskriften. I dag er det i stor grad opp til rådene hvilke saker de fanger opp. Flere råd nevner at kvaliteten på samarbeidet mellom rådene og kommunene er personavhengig. Bedre rutiner for involvering av rådene vil kunne endre dette.

2. Tilby opplæring
Det bør være i kommunenes interesse at rådene har nødvendig kompetanse til å utføre god brukermedvirkning, selv om dette ikke er lovpålagt.

3. Sørge for engasjement og god administrativ bistand
Flere råd melder om stadig avlyste møter og tilsynelatende manglende engasjement for rådets arbeid hos kommuneledelsen. Flere ønsker seg også saksforberedende bistand fra kommunen, noe som vil kunne høyne kvaliteten på rådenes innspill.

4. Utvide områdene rådene involveres i
Undersøkelsen viser at mange råd involveres godt i saker som har med universell utforming og tilgjengelighet å gjøre. Det er derimot et tilsynelatende ubrukt potensial i bruk av rådene hva angår tjenestetilbudet og innholdet i tjenestene. Funksjonshemmedes interesser handler om mer enn tilgjengelighet.

Les rapporten her

Ny veileder til kommunale råd for funksjonshemmede