Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Rogaland

Kontaktinformasjon

FFO Rogaland

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Postadresse:

Luramyrveien 25a
4313 Sandnes

Telefon:
51 90 63 00

Gjesdal kommune - Senior og brukerrådet

Tidspunkt
09.09.2019 til 11.09.2023
Sted
Gjesdal Kommune

Forslag på kandidater for Senior- og brukerrådet 2019 - 2023

Senior- og brukerrådet i Gjesdal kommune skal ha 9 medlemmer, valgt av kommunestyret. Tre av medlemmene med varamedlemmer skal velges etter framlegg fra pensjonistforeningene. To medlemmer med varamedlemmer skal velges etter framlegg fra funksjonshemmede sine interesseorganisasjoner. To av medlemmene velges etter framlegg fra brukerforumet for psykisk helse i Gjesdal. To medlemmer med varamedlemmer velges fra de politiske utvalgene.
Disse skal også være medlemmer av kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder – for 2 år om gangen – som skal velges mellom senior- og brukermedlemmene.

Det heter i vedtektene for senior- og brukerrådet at det skal tas hensyn til at kommunen er vidstrakt og dersom mulig velges medlemmer til rådet fra forskjellige deler av kommunen.

Senior- og brukerrådet er et rådgivende organ som skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester og bidra til engasjement og medvirkning. De har spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder for funksjonshemmede, personer med psykiske utfordringer og
tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne og seniorene sine levekår.
Rådet skal tilpasse sine møter til møtene i kommunestyre, utvalg for levekår, utvalg for kultur og
samfunn og formannskapet. Det skal utarbeides møteplan for ett år om gangen.
Lederen og rådet sine medlemmer skal ha godtgjørelse for arbeidet etter de vilkår som til en hver tid gjelder for kommunale utvalg.

Vennligst send inn forslag på personer som kan tenke seg å være en del av det nye rådet innen 19. august 2019

Den foreslåtte person må ha tillit i sin medlemsorganisasjon for å kunne foreslås
Er personen brukerrepresentant i andre brukerråd?
Har personen kjennskap til det å være brukermedvirker i FFO Rogaland?
 
 
 
Nye EU-regler (GDPR) krever at personen gir et aktivt samtykke til at vi behandler personopplysninger i forbindelse med forslag på kandidater til brukerutvalg/brukerråd. Jeg bekrefter at den foreslåtte person samtykker til at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) videreformidler personopplysninger som skal brukes til å foreslå kandidater til ovennevnte. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og vedkommende kan når som helst trekke tilbake dette samtykket.