Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Aktuelt

Lokalt FFO stiftet

I februar ble det opprettet et kommunalt FFO i Tromsø. En av hovedgrunnene var en økende bekymring for kuttforslag i helse- og omsorgstjenestene i Tromsø kommune.

- Vi ser et sterkt behov for å styrke hverandres organisasjoner, og bygge opp en strukturert og felles interessepolitisk plattform i Tromsø kommune, sier Ole-Marius Johnsen, nyvalgt medlem av interimstyret for FFO Tromsø.

Ca 30 av FFOs 82 medlemsorganisasjoner nasjonalt har avdeling i Troms. 8 ulike organisasjoner deltok på stiftelsesmøtet, deriblant Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Revmatikerforbundet, Blindeforbundet, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Hørselshemmedes landsforbund, Mental Helse, Personskadeforbundet LTN og MS-forbundet.

Frykter for lovpålagte tjenester

En av hovedgrunnene til at kommunalt FFO ble etablerert, var en økende bekymring  for kommuneadministrasjonens fremlagte kuttforslag i helse- og omsorgstjenestene i Tromsø kommune, og hvilke konsekvenser det vil få for brukerne av tjenestene.

- Vi skal sørge for å bli hørt, og jobbe intenst for at kommunen ivaretar innbyggernes helse, forteller Johnsen.

FOTO: FFO Troms – Fra venstre Rigmor Sæternes (MS-foreningen), Gisle Frantzen (Personskadeforbundet LTN), Ole-Marius Johnsen (Mental Helse), Lise Johnsen (FFO Troms)

Uholdbart at tjenestetilbudet varierer

Det er store forskjeller i tilbud av tjenester og ytelser etter hvor man bor. Det må vi rydde opp i, sa styreleder Eva Buschmann da hun åpnet FFOs ledermøte torsdag.

Den store ulikheten i tilgang på tjenester i de ulike kommunene går ut over rettssikkerheten.

–  Vi mener at sikring av tjenester og rettssikkerhet uavhengig av hvor man bor, må være et av løftene i helhetlig strategiplan for mennesker med funksjonsnedsettelse, sier Buschmann.

Etter at FFOs hovedkrav om helhetlig strategiplan ble oppfylt i fjor, har utjevning av geografiske forskjeller blitt løftet som et nytt krav. Grunnen er at det foregår omfattende rettighetsbrudd i norske kommuner i dag. Det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Vi erfarer at det er store mangler i tilbud som spesialundervisning, avlastning, støttekontakt og koordinator i kommuner. Også BPA er en utfordring.

Mindre frihet og selvstendighet

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet i 2015. BPA er viktig for å kunne ha fritid, delta i kultur, det politiske liv, i de områder alle oss andre tar for gitt. Men rettighetsfestningen har virket mot sin hensikt og ført til mindre frihet og selvstendighet for de som ikke har vedtak om et høyt nok antall timer.

Nye rapporter viser også stor ulikhet i kommunene. 80 kommuner tilbyr ikke BPA i dag, selv om det er lovpålagt. Bare 11 nye kommuner har fått ordningen siden den ble rettighetsfestet.

– Dette er et tydelig eksempel på at det er postnummer som avgjør tjenestetilbudet. Konsekvensen er at funksjonshemmede må tenke seg godt om når de velger bostedskommune, sier Elvestad.

Har tillit til kommunene

Statssekretær Tom Erlend Skaug tok opp helhetlig strategiplan og ble utfordret på hvordan regjeringen vil jobbe for å utjevne forskjeller. Statssekretæren mener kommunene i fremtiden vil klare å løse oppgavene bedre og han var tydelig på det kommunale selvstyret må få vinne frem i dette spørsmålet. Men han legger ikke skjul på at det er ulikheter i kommunene.

– Ønsket om geografisk likestilling i kommunene er utfordrende, ingen tvil om det. Men både vi og befolkningen har stor tillit og forventninger til at kommunene leverer gode tjenester innenfor det som er lov og rammeverk, sier han.

Han understreker at den helhetlige strategiplanen skal fungere på statlig nivå.

– Vi tror den statlige tenkningen vil vise igjen i kommunene. Vi kommer til å være tydelige på sektoransvar, men er opptatt av mer samhandling på tvers, sier Skaug.

Barneombud Anne Lindboe tar opp tema skolehverdag i sitt innlegg, og hvilke tjenester skolebarna får. Hun er uenig i Skaugs syn på saken.

– Jeg deler ikke den oppfattelsen Skaug har, om at det kommer til å bli bedre tjenestetilbud i kommunene. Vi ser at kommunene svikter når de ikke prioriterer dette feltet, og de rammer de svakeste av oss gang på gang, sier hun.

Dårlig kvalitet på spesialundervisningen

Lindboe er også tydelig på at vi forventer en styrkning av spesialundervisningen. Nordahl-utvalget som ble nedsatt i 2017 skal gjennomgå spesialundervisningen og se på hvordan den kan gjøres bedre. Barombudet mener ordningen må styrkes og forbedres.

–  I dag er det 50 000 barn i norsk skole som får spesialundervisning og den har for dårlig kvalitet. Det er ofte lærere som underviser uten spesialpedagogisk kompetanse, eller assistenter. Og innholdet passer ofte ikke elevens behov. Elevene mangler mål for opplæringen, forteller hun.

Barneombudet trakk også frem funn fra rapporten deres som viser at barn med funksjonsnedsettelser og deres familier har liten mulighet til å påvirke skolehverdagen og at mange opplever å bli mobbet.

Rapporten kan du lese her

Også fra salen var det flere organisasjoner som løftet tema mobbing, blant annet HLF og Norges Blindeforbund.

– 1 av 6 med synshemning forteller at de har blitt mobbet på bakgrunn av funksjonsnedsettelsen sin, sier Sverre Fuglerud. Han oppfordrer til å se utfordring med mobbing i sammenheng med skolesituasjonen ellers og spesialundervisning.

Bortfall av ferjerabatt uheldig

- Ferjerabatten på 50 prosent bortfaller for trygdefinansierte biler i nytt fergetakstregulativ fra 1. mars, og det er uheldig, sier fagpolitisk rådgiver Cato Lie. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen får nå et brev hvor FFO ber departementet om å vurdere saken på nytt, og anbefaler at rabatten på 50 prosent opprettholdes.

Det nye regulativet var på høring høsten 2016 og ble vedtatt i Samferdselsdepartementet i desember, med virkning fra 1. mars i år. Rabattordningen på ferjer for biler kjøpt med støtte fra NAV opphører. Endringen begrunnes med at rabattordningen blir teknisk krevende når autopass innføres på ferjene.

Ikke i tråd med Vegdirektoratets anbefaling

I høringsforslaget står det blant annet: «På bakgrunn av komplisert kategorisering i automatiske system, foreslås det at NAV-godkjente kjøretøy får kjøre gratis. Alternativt at ordningen blir avviklet».

I høringen kom Vegdirektoratet med følgende anbefaling til Samferdselsdepartementet:

«Særbestemmelsen for taksering av kjøretøy anskaffet med støtte fra NAV er komplisert og fordyrende å opprettholde i en automatisert betalingsløsning. På bakgrunn av at ordning i tillegg blir innskjerpet til å gjelde færre kjøretøy, anbefaler vi at denne trafikantgruppen får kjøre gratis. Kostnadene for å opprettholde ordningen i et automatisk billetteringssystem blir vurdert til å bli høyere enn inntekter fra denne trafikantgruppen».

FFO konstaterer at Samferdselsdepartementets går i motsatt retning av hva Vegdirektoratet anbefalte i høringsnotatet. Vi er derfor svært overrasket over at departementet har konkludert med at rabatten for trygdefinansierte biler bortfaller.


Ferjerabatt riktig virkemiddel

Mange av medlemmene i FFOs medlemsorganisasjoner opplever utfordringer med å reise med offentlige kommunikasjonsmidler, og noen får trygdefinansiert bil for å komme seg rundt. Det er betydelig dyrere å reise med bil enn med kollektivtransport, og FFO har derfor ment at rabatt på 50 prosent ved bruk av ferje har vært et riktig virkemiddel for å redusere transportkostnader for den delen av befolkningen som er helt avhengig av bil for å komme seg rundt.

El-bil prioriteres foran trygdebil

Vi har tidligere tatt kontakt med fergeselskapet BastøFosen for å kartlegge hvilke konsekvenser bruk av AutoPASS-brikken har for rabatt-ordningen. Svaret vi fikk var at for å få 50 prosent rabatt på passeringer med fergen må man kjøre i manuelt felt og vise frem legitimasjonsbeviset for ferjerabatt. Billettøren vil da belaste brikken med korrekt rabatt. For øvrig betaler sjåfører av el-biler kr. 72,- for overfart med Bastø Fosen, mens satsen for trygdefinansierte biler blir kr. 191,- uten rabatt. Dette virker urimelig.


Skriftlig spørsmål til statsråden

En annen som opplever endringen som underlig er stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A), som har sendt et skriftlig spørsmål til Ketil Solvik-Olsen. «I det nye regulativet er det listet opp en lang rekke rabatter. Det virker underlig at det skal være mer teknisk krevende å beholde den ene rabattordningen som gjaldt Nav-biler, enn alle de andre» skriver hun. Les spørsmålet er her. Statsråden har ikke svart.


FFO fikk ikke varsel om høring

FFO fikk ikke varsel om høring da Høring forenkling av Forskrift om transport med ferje og særbestemmelser i ferjeregulativene ble sendt ut 19.09.2016. Dette til tross for at vi stod på listen over høringsinstanser. FFO leverte derfor ikke høringsinnspill til denne, og fanget først opp endringene som ble foreslått i forbindelse med at nytt fergetakstregulativ ble iverksatt 1. mars 2018.

 

FFO anbefaler rabatt eller gratis pass

Vi ber departementet om å vurdere forslaget om å fjerne rabatten for trygdefinansierte biler på ferger på nytt, og anbefaler at departementet går inn for at trygdefinansierte biler kan reise gratis med ferger dersom billettørbemanning fjernes helt. Hvis det ikke skjer, anbefaler vi at rabatten på 50 prosent opprettholdes.

 

Kun 5,6% sysselsatt i arbeidsforhold

Ny rapport viser at kun 5,6 prosent av alle personer med utviklingshemming har et arbeidsforhold.
- Personer med utviklingshemming er knapt i ordinær sysselsetting, det er vanskeligere å få VTA, og det står i kontrast til FN-konvensjonen, sa Christian Wendelborg da han la frem NTNU-rapporten «Overgang skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemming».

Rapporten er skrevet av Christian Wendelborg, Anna M. Kittelsaa og Sigrid Elise Wik ved NTNU samfunnsforskning. Et viktig funn er at forventningene til utviklingshemmede elevers kompetanseoppnåelse og deres opplæringstilbud er påvirket av det liv som en tror venter dem etter endt skolegang.

Nesten ingen får en arbeidsevnevurdering

Det fremgår i rapporten at nesten ingen får en arbeidsevnevurdering av NAV før man innvilges en uføretrygd. De fleste elevene har noe å gå til etter at de er ferdige med skolen, men svært mange, 80 prosent - får uføretrygd når de fyller 18 år.

Grete Crowo- Det er bra at utviklingshemmede har rettigheter som gir dem inntektssikring, men samtidig tyder mye på at det er samfunnsmessige holdninger og lave forventinger som bidrar til at nesten ingen blir sett på som fremtidige arbeidstakere sier FFO-rådgiver Grete Crowo, som deltok på presentasjonen av rapporten.

Utviklingshemmede har rett til arbeid og sysselsetting jfr. Art 27 i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Men personer med utviklingshemming er så godt som helt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, og også marginalisert og i utkanten av det skjermede arbeidsmarkedet.

Utviklingshemmede marginaliseres også i arbeidsmarkedstiltak som opprinnelig var ment for dem, og resultatene viser at utviklingshemmede nærmest faller helt utenfor aktive tiltak rettet mot et ordinært arbeidsliv og penses inn på et spor rettet mot tiltak for et skjermet arbeidsliv.

FFO er bekymret for at det er for lite forventninger til elever med utviklingshemming i skolen, og at det tilrettelegges for det livet en tror venter disse elevene.

Holdninger former tilbudet

Christian WendelborgFaren er der for at skolen gir et tilbud som de synes er passende, ikke ut ifra elevens behov og utviklingsmuligheter, men fra deres holdning til foreldre og til hva som venter eleven etter endt utdanning, kommer det frem i rapporten.

Det er ofte ikke samsvar mellom det utdanningsprogrammet de tilhører, og det tilbudet de får i videregående skoler. Elevene får ofte ikke formell kompetanse, men deltagerbevis.

Elever med utviklingshemming deltar generelt sett lite sammen med elever uten funksjonsnedsettelser i undervisningstimer. Resultatene indikerer at lærernes holdninger kan ha innvirkning på i hvilken grad elever med utviklingshemmede deltar i undervisningstimene sammen med elever uten nedsatt funksjonsevne. Fysisk plassering gir også en indikasjon på synet på om elever med utviklingshemming er en del av skolefellesskapet.

Muligheter rapporten peker på

Overgang til arbeidsliv avhenger av engasjement, holdninger og samarbeid med kommune og NAV og storsamfunnet for øvrig. Wendelborg pekte på en rekke muligheter for å styrke utviklingshemmedes muligheter i overgangen mellom skole og arbeidsliv:
- IP (individuell plan) kan være et potensielt viktig verktøy for å sikre gode overganger fra skole- arbeids og voksenliv.
- Involvere ungdom i fremtidsplanleggingen
- Deltagelse i allmenn utdanning

Grundig arbeidsevnevurdering for alle

Utredningen «På lik linje» har også påpekt at nesten ingen utviklingshemmede får en arbeidsevnevurdering av NAV før man innvilges en uføretrygd. FFO støtter utredningens anbefaling om at det må gjennomføres grundige arbeidsevnevurderinger for alle utviklingshemmede, og at utviklingshemmede skal få mulighet for varig oppfølging og individuell støtte i ordinært arbeid.

FFO støtter også anbefaling om at diagnosen utviklingshemning utelates fra listen på alvorlige tilstander det ikke stilles krav til arbeidsevnevurdering for å innføre uføretrygd. 

Rapporten

Les Overgang skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemming
Les Alternativrapporten – sivilt samfunns rapportering til FN-konvensjonen
Les «På lik linje» - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Tiden er ute for å bruke midler på tiltak som ikke funker

Denne uken møtte vi med statsråd Morten Bakke (H) for å diskutere de varslede prosessene som skal lede til at flere med funksjonsnedsettelse og hull i CVen kommer i jobb.

Regjeringen har satt i gang tre løp som er relevante for våre målgrupper: Sysselsettingsutvalget, inkluderingsdugnad og reforhandling av reforhandling av IA-avtale. Bakke oppfordrer oss til å komme med innspill til alle tre prosesser.

Måltall på 5 prosent

I regjeringserklæringen som kom i fjor høst ble det fastsatt et måltall. 5 prosent av nyansettelser i staten skal være personer med funksjonshemming.

FFO er svært positive til tallfestingen ettersom dette er noe vi har oppfordret til i statsbudsjettkravet våre.

– Det er et positivt skritt i riktig retning, sier Elvestad i møtet og får svar av Bakke: 

– Staten har vært en sinke på dette området. 5 prosent er en tydelig målsetning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) jobber nå med å operasjonalisere hvordan dette målet skal nås i praksis.

Lover å involvere organisasjonene

I forbindelse med statsbudsjettet lanserte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) et ekspertutvalg som skal gjennomgå og komme med hensiktsmessige løsninger til hvordan flere med funksjonshemming skal komme i jobb.

Vi har ønsket oss med på dette arbeidet som representant for målgruppen som skal ansettes.

– FFO vil bli koblet på dette arbeidet på en hensiktsmessig måte, forteller Bakke.

Som en del av regjeringsplattformen lanserte regjeringen at de ønsker å invitere brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og sosiale entreprenører med flere, for å finne gode løsninger i fellesskap. Men vi har ennå ikke sett hvordan vi skal trekkes med i dette arbeidet.

– Selv om det er bra at vi inviteres til å komme med skriftlige innspill er jeg imidlertid ikke helt fornøyd, sier Elvestad. Å gi innspill er kun enveiskommunikasjon.

– Det finnes ingen quick fix for å få flere i jobb. Vi trenger å dele erfaringer og utvikle løsningene sammen. Det er sånn vi blir gode og kan bryte ned barrierer. Regjeringen er opptatt av partssamarbeidet. I dette er kanskje den viktigste parten, de som skal sysselsettes, satt på gangen.

IA-avtale uten resultat

IA-avtalen utgår ved årsskiftet og skal reforhandles. Resultatene har ikke vært gode så langt, til tross for tung satsning. 

– Vi er i gang med å se på virkemiddelbruk på IA-avtalen. Vi er ikke fornøyde med resultatene for delmål 2. Nå er tiden over for å bruke midler på tiltak som ikke virker, sier Bakke og utfordrer FFO på å komme med forslag til hvilke tiltak det bør brukes mer av, og hvilke som det kan brukes mindre av.  

En sjelden dag for kunnskap og forskning

- Sammen skal vi spre kunnskap, bygge ned fordommer og forhindre diskriminering. Det sa Eva Buschmann da hun innledet årets markering av Sjeldendagen.

I år er det ellevte gang Sjeldendagen arrangeres. I fjor var det over 90 land som markerte dagen, mest sannsynlig var det enda flere i år. Det er sjeldenparaplyen EURODIS som står bak markeringen. De er en viktig drivkraft for internasjonalt samarbeid, noe som fordres på Sjeldenfeltet der ingen vinner på å stå alene.

Arbeidet med sjeldenstrategien begynner snart

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen holdt åpningsinnlegg der hun blant annet snakket om sjeldenstrategien, som snart skal påbegynnes.

– Jeg hadde et møte med FFO for noen uker siden. Det var et av de mest spennende møtene jeg har hatt i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det kom frem mange utrolig viktige momenter, som for eksempel at det er en del utfordringer ved å velge Europas sjeldendefinisjon. Vi har kommet frem til at vi ikke har tenkt nok om definisjonen og at vi trenger litt mer tid. Men målsettingen er å komme i gang med strategiarbeidet i nær fremtid, sa Erlandsen til over hundre konferansedeltakere.

Hun understreker også at brukererfaringen er viktig i helsetjenesten.

- Kunnskapen pasient og behandler har sammen er mer enn kunnskapen hver for seg. I det møtet er én og én mer enn to. Det er nettopp dette som er så utrolig viktig med pasientens helsetjeneste.

Brukermedvirkning er essensielt for prioritering

Et panel av forskere, representanter for brukerorganisasjoner og Legemiddelverket ble samlet for å diskutere helsefeltet og prioritering og brukermedvirkning. 

Spinraza-saken som har gått de siste ukene, har aktualisert sjeldenfeltet. Prioriteringen av medikamentet til bare pasienter over 18 år, har skapt debatt.

– De som forvalter prioriteringskriteriene, må gjøres det etter verdiene som er satt. Vi må diskutere prioriteringer for de blir tatt. Og vi som representanter for brukere må få være med på diskusjonen, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Synne Lerhol uttrykker bekymring for at kompetansen rundt prioritering og brukermedvirkning forsvinner.

– Nedleggingen av av priortierngsrådet fører til at kompetansen forsvinner. Prioritering diskuteres hver dag, men nå er vi ikke til stede, sier Lerhol som er generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

Finansiering av brukermedvirkning

Panelet diskuterte også brukermedvirkning i forskning.

– Situasjonen i Norge er spesiell fordi vi har en top-down-beslutning på at det skal være brukermedvirkning i forskning. Og det er bra, men vi mangler et system som er bygget opp fra bunn. VI har sluppet opp for luft, pågangen er stor. Samtidig må vi bygge systemet med fra bunn, sier Elvestad.

Påpeker finansiering som en utfordring

Ann Iren Kjønnøy som er hovedstyremedlem i FFO, er publikummer på konferansen og tar opp temaet med finansiering av brukermedvirkning.

– Mange sjeldne organisasjoner er små og har ingen ansatte. Det er vanskelig å få økonomien til å strekke til, de er heller ikke finansiert på nasjonalt nivå. Men likevel ber departement eller helsedirektoratet om hjelp. Det skaper flere utfordringer for oss økonomisk. Dersom myndighetene ikke ser det økonomiske ansvaret og tar det på alvor, vil vi ikke klare å betjene etterspørselen, sier Kjønnøy.

Elvestad nikker fra scenen og er enig.

– Det er essensielt at organisasjonene har gode rammevilkår for å drive brukermedvirkningsarbeidet. Organisasjoner blir brukt som tjenesteutviklere og etterspørselen etter brukermedvirkere er spesielt stor på sjeldenfeltet, sier Elvestad.

FFO har hatt styrkede rammevilkår for organisasjonene som krav til statsbudsjettet for 2018, uten å få gjennomslag. Vi kommer til å gjenta kravet.

#ShowYourRare

Med kampanjen #ShowYourRare fikk konferansedeltakerne mulighet til å vise solidaritet med sjeldne ved å få ansiktsmaling. Formålet med kampanjen er å skape synlighet. Menneskene som er bærere av og berørt av sjeldne diagnoser trenger synlighet for å bli forstått, for å få anerkjennelse og for at vi skal prioritere riktig. Skjult og bortgjemt gir grobunn for feil bruk av ressurser. Vi ønsker å vise solidaritet gjennom synlighet.

Se bilder her

Konferansen «Forskning – for hvem?» er et samarbeid mellom paraplyene FFO og Unge funksjonshemmede, og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

 

 

Forskning på sjeldne kan gjøre livet enklere for flere

Kaisa Haugen er 18 år, kommer fra Hell og går på skole i Trondheim. Hun lever med den sjeldne sykdommen fenylketonuri (PKU).

Onsdag 28. februar markeres Sjeldendagen over hele verden. Da setter vi sjeldne diagnoser på kartet. I Norge holder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede og Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) en konferanse kalt Sjeldendagen. Fokuset i år er forskning og hva forskning kan bety for sjeldne.

Livestream

Dersom du ikke har mulighet til å delta på konferansen, kan du følge denne linken for livestream fra kl. 10:00.

Mangler enzym som bryter ned protein

Kaisa Haugen forteller på konferansen onsdag hva hun gjerne skulle visst om sin diagnose som 13-åring. Kaisa har diagnosen PKU, en metabolsk sykdom som gjør at hun mangler det enzymet i kroppen som bryter ned protein.

– Det betyr at jeg må gå på streng diettbehandling hele livet. Det er spesielt viktig for unge å følge diett, for å unngå store mengder protein i blodomløpet, noe som i verste fall kan gi en hjerneskade, forteller Haugen. 

I Norge lever over 30 000 med en sjelden diagnose. Kompetansen om sjeldne diagnoser er ofte mangelfull, noe pasientene får kjenne på kroppen. Å leve med en sjelden sykdom kan være krevende. 

Vanskelig som ungdom på streng diett

Da Kaisa var 13 år, midt i ungdomstiden, begynte hun å slite med å følge dietten og gikk av behandlingen i en periode. På Sjeldendagen onsdag forteller hun om hvordan hun opplevde det strenge diettregimet og hvordan diagnosen ikke passet overens med ungdomstiden.

– Jeg må utelukke alt av kjøtt, fisk, linser, egg, melkeprodukter. Jeg tåler lite, mens andre tåler litt kjøtt. Jeg kan for eksempel ikke spise en hamburger. Teknisk sett er det mulig, men praktisk sett er det utelukket, forteller Haugen.

I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 10.000 personer har diagnosen. Det betyr at det er færre enn ca. 500 personer med hver diagnose i hele landet. I år er det forskning på sjeldne diagnoser som er tema.

– Konferansen handler om hvilke muligheter som ligger i forskning på sjeldne diagnoser. Vi viser også at det er ulike interesser hos pasienter, pårørende, brukere forskere, helsepersonell og myndigheter som ivaretas. Vi ønsker å ha en samtale mellom disse interessentene, sier leder av programkomiteen for Sjeldendagen, Rebecca Tvedt Skarberg.

 

Nye initiativ: barn skal ikke bo på sykehjem

- Takk til SV og KRF for å ta opp i Stortinget at barn ikke skal bo på sykehjem, skriver FFOs fagpolitiske leder Berit Therese Larsen på Twitter, og takker også hele Helse- og omsorgskomiteen for å støtte dette enstemmig.

Målsettingen om å få unge ut av sykehjem har stått ved lag i over to tiår, uten at målsettingen er nådd. Komiteen mener derfor det er nødvendig at regjeringen vurderer egnede tiltak som effektivt kan forhindre at yngre må bo på sykehjem, og i særdeleshet barn, står det i komiteens innstilling, som blir behandlet i Stortinget 27. februar.

Fireåring tvunget til å bo på sykehjem

Senest i november ble vi gjennom media kjent med fire år gamle Olvard, sterkt pleietrengende og i utgangspunktet tvunget til å bo på sykehjem i strid med foreldrenes ønske. Foreldrene ville overta arbeidsgiveransvaret for sønnen, mot rådmannens anbefaling. Den historien endte godt, og et enstemmig kommunestyre sørget for at Olvard kunne bo hjemme. Les sak på nrk.no

I ettertid har det blitt fremmet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad (Krf) og Nicholas Wilkinson (SV) om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem.

Barnets beste

En samlet helse- og omsorgskomite støtter forslaget om at barn ikke skal bo på sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste, og fremmer for Stortinget:

1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovforslag for å sikre at kommuner ikke kan plassere barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak med orientering om bruk av institusjonsplasser for barn i strid med barnets beste og familienes ønsker.

3. Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksis med barn som tvangsplasseres på sykehjem, skal opphøre.

Les hele innstillingen på stortinget.no

Følg Berit Therese Larsen på Twitter

Følg FFO på Twitter

Flere midlertidige stillinger, men ikke flere i jobb

Vi var sterkt imot å åpne for økt bruk av midlertidighet i arbeidslivet. Ny forskning viser at oppmykningen ikke har virket etter intensjonen. Nå må partiene sørge for å reversere arbeidsmiljøloven.

Rapporten publisert av forsker Marte Strøm ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), viser at det har blitt lettere å få midlertidig jobb, og vanskeligere å få fast.

- Vi fryktet at mer midlertidighet ikke ville hjelpe våre grupper, men føre til mer usikkerhet for den enkelte. Dessverre fikk vi rett, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Vi var imot forslaget når det først ble lansert i 2014. Årsaken er at det ikke var godt dokumentert om flere midlertidige stillinger ville føre til flere personer med nedsatt funksjonsevne i jobb. Elvestad mener rapporten er tydelig på at tiltaket ikke har virket, og at det nå er opp til politikerne å reversere endringen.

- Arbeiderpartiet ønsker å tilbakeføre lovendringen. Vi mener de andre partiene må komme på banen og sørge for sikrere arbeidsforhold for flere. Skal vi inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet må vi bruke tiltak som virker, for eksempel varig lønnstilskudd, sier Elvestad.

Et av argumentene regjeringen brukte for å åpne for mer midlertidighet, var at flere med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne, skulle få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet.

- Tallene for personer med nedsatt funksjonsevne utenfor arbeidslivet har ikke gått ned, men holdt seg høyt stabile i svært mange år. Denne gruppen trenger som alle andre, forutsigbarhet i arbeidslivet sitt. Mange trenger tilrettelegging og stabilitet for å fungere godt, sier Elvestad.

Rapporten viser også at antallet midlertidige stillinger økt, til tross for at det samlede antallet jobber står på stedet hvil. Det har altså blitt flere midlertidige stillinger totalt sett.

- Dette er urovekkende og midlertidigheten er med på å forsterke forskjeller, sier Elvestad.

Sjeldendagen: Forskning gir sjeldne muligheter

Å leve med en kronisk sykdom er krevende. Om diagnosen i tillegg er sjelden, blir belastningen som regel større. Mellom 30.000 og 100.00 mennesker i Norge har en sjelden diagnose.

Forskning kan føre til nye behandlingsmetoder og mer kunnskap for sjeldne. Nye behandlingsmetoder og ny medisin kan bety færre symptomer og bedre prognoser for personer som lever med en sjelden diagnose. I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 10.000 personer har diagnosen. Det betyr at det er færre enn ca. 500 personer med en slik sjelden diagnose i hele Norge.

28. februar markeres den internasjonale Sjeldendagen for tiende gang. I Oslo markeres dagen med konferansen "Forskning - for hvem?» på Thon hotell opera.

Livestream

Dersom du ikke har mulighet til å delta på konferansen, kan du følge denne linken for livestream fra kl. 10:00.

– Konferansen handler om hvilke muligheter som ligger i forskning på sjeldne diagnoser. Vi viser også at det er ulike interesser hos pasienter, pårørende, brukere forskere, helsepersonell og myndigheter som ivaretas. Vi ønsker å ha en samtale mellom disse interessentene og invitere til paneldebatt, sier leder av programkomiteen, Rebecca Tvedt Skarberg.

Internasjonalt samarbeid

Når en diagnose angår noen få, betyr det som regel mindre oppmerksomhet og mindre forskning. Det er en ekstra utfordring å forske når befolkningsgrunnlaget er lite. Forskningen kan ta lenger tid å gjennomføre, og det er mer krevende å få valide resultater. Dette er en stor utfordring personer med sjeldne diagnoser lever med i dag. Norske forskere oppmuntres derfor til å se utover landegrensene og gå sammen i større prosjekter. Internasjonalt samarbeid er viktig her, og derfor er det gledelig at EU har sjeldne diagnoser som satsningsområde, sier Skarberg.

Konferansen - innhold og deltakere

Programmet for årets konferanse har tema som sentrerer rundt utfordringer og dilemmaer knyttet til å forske på sjeldne diagnoser. Blant annet er Sintef og Oslo universitetssykehus representert, med henholdsvis Lisbet Grut, Benedicte Paus og Charlotte von der Lippe. Det kommer også representanter fra Statens Legemiddelverk og arrangørene av konferansen, mens statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet står for åpningen.

Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper som jobber med sjeldne diagnoser, personer med sjeldne diagnoser og pårørende.

Les mer om konferansen, finn program og se video her. Konferansen er fulltegnet. 

Konferansen arrangeres av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Unge funksjonshemmede og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

FFO er sjokkert over Spinraza-avgjørelse

Mandag avgjorde Beslutningsforum at Norge kun skal tilby Spinraza for SMA-pasienter under 18 år.

Imot egen forskrift

- Vi syns det er sjokkerende at Beslutningsforum avgjør tilbudet på bakgrunn av alder. Et av prinsippene beslutningsforum jobber etter er nettopp aldersnøytralitet. Når alder brukes som vurderingskriterium i denne sammenhengen, er det helt imot deres egen forskrift, sier generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Lilly Ann Elvestad.

FFO mener dette er en avgjørelse kun basert på kostnad og ikke effekten legemiddelet har for den enkelte. Elvestad mener at det som må veie tyngst for beslutningsform er antatt effekt av legemiddelet.

- For voksne betyr det å stanse utviklingen av sykdommen og bedre funksjonen den enkelte har. Det betyr å kunne fortsette å være i jobb, å bidra til samfunnet. For mange betyr det å fortsette å fungere som forelder, sier Elvestad.

Kan skape presedens

Beslutningsforums avgjørelse bryter med regjeringens prioriteringsmelding, og er i tillegg spesielt skummel fordi den kan skape presedens for andre vurderinger.

- Avgjørelsen åpner for å diskriminere behandlingstilbud på alder. Vi frykter det kan få konsekvens for andre pasientgrupper og behandlingstilbud fremtiden, sier Elvestad.  

SMA (Spinal muskelatrofi) er en progredierende muskelsykdom som er dødelig. 85 personer i Norge er rammet. Mellom 35 og 50 personer vil ha nytte av legemiddelet. Det er firmaet Biogen som har utviklet legemiddelet som hemmer utviklingen av sykdommen, og som nå selger det til en veldig høy pris.

Knust drøm

For mange betyr det at Spinraza fortsatt ikke blir tilgjengelig. Mari Storstein, omtalt i VG, og alle andre over 18 år, fikk nå drømmen sin knust.

- Det er grusomt at mennesker diskrimineres på grunn av fødselsdato. Livene til personer over 18 år er ikke mindre verdt enn yngre mennesker, sier Elvestad.

FFO, fremtiden og universell utforming

I januar arrangerte FFO fremtidskonferansen «Norge universelt utformet – hva nå?». Deltagerne hadde to intensive og inspirerende dager hvor de sammen med medlemsorganisasjoner og aktuelle foredragsholdere så på hvilke utfordringer og hvilke muligheter som finnes.

Målsetningen med konferansen var å få økt kunnskap om status for arbeidet med universell utforming blant aktuelle aktører.

- Hvor er vi i 2018 med tanke på universell utforming? Hvor skal vi, og hvordan skal vi komme oss dit? Slik åpnet fagpolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen konferansen.

Gjennom plenumssesjoner, gruppearbeid og avsluttende debatt med rom for erfaringsutveksling og diskusjoner, ønsket FFO å utarbeide en strategi for det videre arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming.

 

Universelle løsninger gir kollektivt ansvar

Organisasjonene bidro sterkt på konferansen med å se utfordringer og muligheter rundt temaet universell utforming fra ulike vinkler:

 

 

 

Fremtidsorienterte foredragsholdere

Erling Dokk Holm ved Markedshøyskolen holdt åpningsforedrag på FFO sin fremtidskonferanse.
– Universell utforming handler om ikke-sortering, sa han, og la mye vekt på å bygge sosial kapital, også gjennom universell utforming av fellesarealer, boliger og infrastruktur.

Direktør for Internett og nye medier Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge fortalte om universell utforming i fremtidens Norge.
- Hvilke verdier vil universell utforming tilføre vårt samfunn?

 

Pådrivere for at ny teknologi tas i bruk raskt

Områdene IKT, kultur, friluftsliv, bygg & bolig og transport ble jobbet grundig med av deltagerne. Gruppearbeidet og oppsummeringen samlet mange gode innspill og konkrete ideer, som FFO vil jobbe videre med. - FFO må være pådrivere slik at ny teknologi tas i bruk raskt, var ett av innspillene.

FFO-rådgiver på universell utforming-feltet Cato Lie er godt fornøyd med alle innspill og ideer fra gruppearbeidet. - FFO må følge opp, og utarbeide verktøy, som kan benyttes lokalt for å øke brukermedvirkernes kunnskap, for igjen å oppnå raskere og bedre resultater på universell utformingsområdet, sier han i etterkant av konferansen.

FFO har tidligere laget notatet «Veier til et universelt utformet samfunn» hvor det anbefales at Norge er universelt utformet innen 2035, og tilgjengelig innen 2025.

Konferansen var støttet av Deltasenteret

Kick-off for ansatte i FFO

08.-10. januar møttes 41 ansatte i FFO fra hele Norge til tre dagers Kick-off i sekretariatets lokaler i Oslo.

FFO er inne i en spennende organisasjonsutviklingsprosjekt, og fra januar 2018 ble alle ansatte nasjonalt ansatt.

 

Pål HefferI tre dager er det blitt jobbet med å bli kjent med både hverandre, nye tekniske systemer, og muligheter i organisasjonen, i tillegg til faglig påfyll og gruppeoppgaver.

 

- Dette gjør vi fordi alle har fått nye kollegaer i FFO. Vi må bruke ansattekompetansen på tvers av landet og bygge en felles kultur, sier Pål Heffer, nylig ansatt administrasjonssjef i FFO.

Han er fornøyd med ansattesamlingen, og har en god følelse.
- Samlingen har vært bra, vesentlige temaer har blitt løftet som vi må jobbe videre med.

 

Marit Olsen3 på kickoff

Hva har gjort inntrykk, og hva ser du spesielt frem til i 2018?

Marit Olsen, fylkessekretær i Buskerud har også vært fornøyd med Kick-off´en.
- Jeg har lært mye jeg kan ta med i kofferten hjem, sier hun, og opplever det har har vært mye samhold under samlingen.

- Fylkene har mye å bidra med, jeg har tro på at dette blir slagkraftig.

I 2018 ser Marit spesielt frem til å ha styreseminar i fylket, politikerdag som FFO Buskerud holder, og arrangere konferanser i samarbeid med andre FFO-fylker.

 

Arne HansenErfaringsutveksling og fellesskap


- Det å utveksle erfaringer, mener Arne Hansen, fylkessekretær i Hedmark har vært verdifullt under samlingen.
I kommende år ser han ekstra frem til årsmøtet i FFO Hedmark.

Vibecke Magnus, fylkessekretær i Hordaland, opplever at samlingen har bidratt til en mer sammensveiset gjeng.

- Og det er positivt med en felles IKT-plattform for alle ansatte, forteller hun.


Vibecke MagnusI 2018 arrangerer FFO Hordaland blant annet en karrierehelg med mål om å få flere i arbeid, noe Vibecke ser ekstra frem til i året som kommer.

En hyggelig, lærerik og konstruktiv oppstart på 2018 for alle ansatte i hele FFO-Norge ble det, vi gleder oss til fortsettelsen!

Bilder:
Ansatte i FFO avbildet med mental trener Marco Elsafadi
Pål Heffer, Marit Olsen, Arne Hansen og Vibecke Magnus

GDPR: Rettighetssenteret inviterte til infotime

FFOs rettighetssenter inviterte medlemsorganisasjoner til infotime om Eus nye regelverk GDPR, som gir FFO-paraplyen nye plikter, og enkeltpersoner nye rettigheter.

Vi får nye regler for personvern i Norge. Atle Larsen fra FFOs rettighetssenter guidet i januar en fullsatt sal gjennom EUs nye personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation). Loven vil endre hvordan vi samler inn, bruker og lagrer persondata. Loven trer i kraft i mai 2018, og gir nye plikter for FFOs medlemsorganisasjoner.

 

Timen var en overordnet innføring i hva personvernforordningen betyr for FFOs medlemsorganisasjoner. Foredraget ble også livestreamet på FFO sine Facebooksider: (ikke tekstet)


- Hva må dere gjøre? oppsummerte Larsen for publikum. - Beskrive nåtid- og fremtidssituasjon, identifisere forskjeller, og hva gapet er. Legg så en plan for å dekke gapet, og sett igang.


Alle medlemsorganisasjoner mottar FFOs foredrag på e-post.

 

Les mer om GDPR på datatilsynets nettsider

Behovet for rettshjelp øker

Det har vært en stor økning i antall henvendelser til FFOs rettighetssenter i 2017. Økningen viser at funksjonshemmede fortsatt har et stort behov for rettshjelp. 

I 2017 behandlet rettighetssenteret 1233 saker, nesten 200 flere saker enn året før. Økningen i antallet henvendelser viser at det er store utfordringer knyttet til praktisering av lovverket.

- Vi ser at det er stor forskjell på å ha rett og få rett, og mange får ikke retten sin oppfylt, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad. 

FFOs Rettighetssenter er et lavterskeltilbud som tilbyr rettshjelp til funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. Tilbudet er gratis.

Utfordrende å få tilrettelegging

Vi får også mange spørsmål knyttet til tilrettelegging av arbeidsplassen.

- De som kontakter oss spør gjerne hva de har krav på, og hva de kan forvente av tilrettelegging av arbeidsgiver. Mange opplever at arbeidsgiver ikke er villig til å tilrettelegge etter behov, eller at de ikke har kunnskap om arbeidstakers rettigheter. Og det er et problem, når tilrettelegging for mange er en forutsetning for å kunne delta i arbeidslivet, sier Elvestad.

Regjeringen ved Anniken Hauglie (H) skal nedsette et sysselsettingsutvalg som skal jobbe for å finne gode, løsninger slik at flere nedsatt funksjonsevne kan komme i jobb.

- Som paraplyorganisasjon for organisasjoner av kronikere og personer med nedsatt funksjonsevne har vi mye god brukerkunnskap. Dette perspektivet er svært viktig å få med, og derfor vi forventer å bli invitert med i utvalget, sier Elvestad.

De temaene vi får flest spørsmål om, er trygd, oppvekst og utdanning, økonomi og skatt, arbeidsliv og omsorgstjenester

 

De som tar kontakt er:

 • Funksjonshemmede og kronisk syke: 47 prosent av alle henvendelsene
 • Pårørende: 40 prosent av alle henvendelsene
 • Tjenesteapparatet/myndigheter: 6 prosent av henvendelsene

Nytt prosjekt om brukermedvirkning er i gang

FFO er nå kommet i gang med å utarbeide et prosjekt som skal se på hele brukermedvirkningsarbeidet, og utvikle gode rammer og rutiner for hele prosessen fra oppnevning til videreformidling av kunnskap.

Helhetlig satsning på brukermedvirkning

Helt siden midten av 80-tallet har FFO arbeidet for at brukerne skulle tas med på råd i planlegging av tjenester og spørsmål som angikk brukere og pårørende innen helse og sosialsektoren. Man kan trygt fastslå at man har lykkes særdeles godt i dette arbeidet.

Utfordringene i dag er å fylle det store behovet som finnes for kvalifiserte brukermedvirkere innen alle arenaer hvor brukermedvirkning er lovpålagt eller ønskelig. Det er derfor gledelig at FFO har mottatt midler fra ExtraStiftelsen til et treårig prosjekt som innebærer en helhetlig satsing på brukermedvirkningsfeltet.

Hva vi skal oppnå

Den overordnede målsetningene er å etablere system for organisering av arbeidet med brukermedvirkning slik at man får kvalifiserte brukere på alle nivåer innen forvaltning, tjenesteapparat og forskning.

FFO skal de kommende tre årene i dette prosjeket, jobbe for å oppnå følgende målsetninger:

1.       Utarbeide gode rutiner for utvelgelse av brukerrepresentanter fra medlemsorganisasjonene og som vi ha en representativ rolle for alle medlemmene i FFO.

2.       Omarbeide eksisterende opplæringsprogrammer for brukermedvirkere på grunnleggende nivå og utarbeide programmer/temahefter innen spesialiserte områder som helsetjenesten, NAV (fylker og kommuner) Kommunale- og fylkeskommunale råd, utdanning (Statped), transport, forskning m.fl.

3.       Utarbeide gode modeller og rutiner for oppfølging av brukerrepresentanter.

4.       Etablere et system for tilbakemelding fra brukerrepresentantene som grunnlag for fortløpende evaluering for forbedring av arbeidsmåter og rutiner. 

Prosjektleder jobber i FFOs sekretariat og det legges opp til kunnskapskutveksling mellom FFOs medlemsorganisasjoner og med fylkeslagene.

Prosjektet startet opp 1. desember, og Andreas Habberstad er tilsatt som prosjektleder. Nårdet styrings- og prosjektgruppe er etablert, kommer vi tilbake med mer informasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Andreas Habberstad på e-post.

 

 

 

 

Velkommen til fremtidskonferanse

Universell utforming i fremtidens Norge - hvilke utfordringer er det, og hvilke muligheter finnes? FFO inviterer medlemsorganisasjoner og fylkes-FFO til å delta på nyårets mest spennende konferanse: "Norge universelt utformet – Hva nå?" Sammen ser vi på en strategi for et universelt utformet Norge innen 2035.

Tid: 24.-25. januar 2018
Sted: Scandic Lillestrøm

En målsetning for FFO er å stake ut den videre kursen for arbeidet med universell utforming med det formål å få fortgang i arbeidet.

Fremtidskonferansens målsetning:

 • Få økt kunnskap om status for arbeidet med universell utforming blant aktuelle aktører.
 • Utarbeide en strategi for det videre arbeidet med universell utforming og tilgjengelighet.

Gjennom plenumssesjoner, gruppearbeid og avsluttende debatt med rom for erfaringsutveksling og diskusjoner ønsker vi å utarbeide en strategi for det videre arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming - da Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 ikke bidrar til tilstrekkelig fremdrift i arbeidet.

Egenandel kr. 500,-. Det er begrenset antall plasser.

Les mer om arrangementet og meld deg på her

 

Konferansen finansieres gjennom Deltasenterets tilskuddsmidler til Universell utforming - kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon.

Flertall for forbedret pleiepengeording

- FFO er fornøyde med at flertallet på Stortinget ønsker en forbedret pleiepengeordning, dette ser ut til å bli en full seier for FFOs anbefalinger, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad. - Dette betyr enormt mye for familiene med syke barn med langvarig pleiebehov.

I Stortinget mandag 11. desember behandles innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen basert på Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbekk og Nicholas Wilkinson fra SV, om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen.


Fremmer eget forslag

Stor spenning har knyttet seg opp til hva KrF vil gjøre i saken. Kjell Ingolf Ropstad meldte søndag 10. desember at KrF ikke stemmer for forslaget mandag, men fremmer eget forslag om å fjerne 5-års grensen, og med egen sak i regjeringen.

- Nå håper vi på tilslutning til å sikre familiene mulighet til å motta pleiepenger også utover 1300 dager som jo er loven i dag. Vi ber om en proposisjon fra regjeringen og mener dette er svært viktig for å sikre barna en størst mulig trygghet, uttalte Ropstad.

KrF vil stemme for arbeids- og sosialkomiteens forslag om å innlemme selvstendig næringsdrivende og frilansere i ordningen.


Lilly Ann Elvestad på StortingetFlertall enige om forbedret pleiepengeordning

Selv om det ikke blir lovendringsvedtak i desember, er det et flertall i stortinget som er enige om at pleiepengeordningen må forbedres. Det er FFO veldig glad for. En lovendring blir altså ikke vedtatt før i 2018.

1. oktober 2017 trådde ny pleiepengeordning i kraft. Deler av ordningen har blitt betraktelig bedre enn den var før, som endringen til en 18 års aldersgrense fremfor én 12 års grense og én 18 års grense. FFO har også vært veldig positive til at enda flere familier med syke barn har fått rett til pleiepenger.

Bekymringsmomentene har handlet om innskrenkingene som går ut over familier med syke barn med langvarig pleiebehov, ordningens tidsbegrensning, kompensasjonsgraden og manglende unntak fra aldersgrensen for utviklingshemmede.

Arbeiderpartiet, KrF, SV og Sp tok raskt til orde for å bedre ordningen. Høyre har uttalt at de negative utslagene for enkelte familier har vært utilsiktet.

Krf forteller at grunnen til at de ikke stemmer for tilrådningen fra arbeids- og sosialkomiteen med direkte lovendringer 11. desember er:

- Det er tid til å gjøre lovendring da ny ordning trådte i kraft i oktober og familiene vil først bli rammet av 5-års regelen om tidligst 2,5 år.

- Nå kan Stortinget vedta at 5 års grensen må bort, med forarbeid og en egen sak fra regjeringen. KrF ber også om utredning av å innlemme personer som ikke har hatt arbeid (opptjent rettigheter) i ordningen, som ikke har det i dag.

Les mer om pleiepenger:

Les Dette må endres med pleiepengeordningen (FFO) 

Les KrF støtter fjerning av femårsgrense for pleiepenger (ABC-nyheter)

Les - Skuffet over at KrF skal fremme eget forslag om pleiepengeordningen (VG)

Startskudd for helhetlig strategiplan

Tirsdag gikk startskuddet for arbeidet med helhetlig strategiplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Solveig Horne ønsker at planen skal utarbeides med tett involvering av interesseorganisasjoner.

- Vi er samlet her i dag et bredt spekter av direktorater, ombud og interesseorganisasjoner, og flere. Årsaken er vi må få til et arbeid som favner alle, og det må være godt koordinert for å sikre at vi ikke gjør dobbeltarbeid, sier Horne når hun åpner seminaret.

Horne er tydelig på hva strategiplanen skal ende opp i.

- Arbeidet vårt må ta sikte på å resultere i en varig ordning. Den skal sikre bedre gjennomføring av politikk, og i siste omgang komme den enkelte til gode.

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener et viktig mål er at strategien skal nå bredt ut.

- Det viktigste med strategien må være at den får betydningen for hvordan vi jobber, og for den enkelte borger. Målet må være å gjøre hverdagen enklere for alle med nedsatt funksjonsevne, sier hun.

Norge er et av de få landene som ikke har en helhetlig plan for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette ble endret i juni i år, da regjeringen la frem at de ønsker å utarbeide en slik plan også for Norge.

FFO mener det er viktig å ha planlagte satsningsområder som er konkrete og at det følger bevilgninger med. I tillegg ønsker vi å bruke strategiplanen som et verktøy for å sikre at politikken blir gjennomført i kommunene.

- Koordinering på stats- og departements nivå er første steg. Men for oss virker det som om tiltaket kommer til kommunegrensen og stopper opp, og man blir fattige på virkemidler videre. Hvordan skal vi få det til? Det er der de kjenner det på kroppen alle sammen, det er i kommunene vi må finne virkemidler for å unngå slik ulikhet, sier Elvestad.

Nøkkelen er utdanning

Horne legger vekt på at hun ønsker deltakelse på lik linje, at man skal kunne være aktiv å delta. Elvestad er enig, og konkretiserer hva hun mener må til:

- For å gi flest muligheten til å leve aktive og sosiale liv, mener jeg vi må satse på utdanning. Vi er enige med regjeringen om å få flest mulig personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid, og grunnplanet for det er skole. Å få alle inkludert i skolen er derfor utrolig viktig.

Strategiplanen er ventet å bli ferdigstilt i 2019. 

Vi mener at strategien bør inneholde følgende:

 • Reell brukerinvolvering – både i utvikling i planstrategien og som eget satsingsområde i planen (jf 4.3 i konvensjonen).
 • Klare mål, delmål og indikatorer.
 • Utpekte satsingsområder, og konkrete tiltak med bevilgninger
 • System for veiledning samt kunnskapssamling, -utvikling og –deling.
 • Departementene må forpliktes og ta ansvar for løft på sin sektor, og for bedre samhandling med andre departementer.
 • Forplikte kommunene

Vi mener strategien bør ha et særskilt fokus på kommuner:

 • Rettigheter i kommunene - Likestilling geografisk og «sosialt».
 • Koordinerte tjenester – på tvers og innenfor skole, arbeid, helse.
 • Flere med vitnemål – høyere utdanning
 • Flere i arbeid
 • Mål om universell utforming, (2030/35).
 • Brukermedvirkning og - involvering

 

Strategi for fremtidens FFO er vedtatt

Lørdag vedtok Kongressen en 5-årig strategi som skal være ledetråd for hva det skal jobbes særskilt med i FFO i kommende årene, og hvilke områder det skal satses på.

Det ble vedtatt ved forrige Kongress i 2015 at det skulle utarbeidet en strategi for å gjøre FFO mer synlig, effektiv og slagkraftig.

Det er styremedlem i FFO Morten Buan som har vært leder av strategiarbeidet. Han presentere det ferdige strategidokumentet for Kongressen sist helg.

Buan utdyper om de seks satsningsområdene som det har blitt trukket frem som viktige å satse på for å nå strategimålene.

 

 

Disse er:

 • Politikkutforming og politisk påvirkning
 • Brukermedvirkning
 • Møteplasser – arenaer for samhandling
 • Organisasjon, styring og ledelse
 • Kommunikasjon og medier
 • Kunnskap og service 

- Politisk påvirkning er noe av det absolutt viktigste vi driver med, og må derfor helt klart satses enda mer på i fremtiden, sier Morten Buan.

Brukermedvirkning er også et viktig felt der etterspørselen øker, og vi må finne en ny måte å jobbe på. FFO ansetter en ny person i stilling som prosjektleder for å utvikle vårt brukermedvirkningsarbeid fra 1. desember 2017.

Også kommunikasjon og medier får betydning som satsningsområde, blant annet fordi det går hånd i hånd med politisk påvirkning.

- Vi skal være den foretrukne organisasjonene som mediene kontakter når de ønsker uttalelser knyttet til politiske saker om personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Det er et veldig ambisiøst mål, sier Buan.

Les hele strategidokumentet her

Fylkessekretærer ansettes nasjonalt fra 2018 

Det ble også gjort vedtak på Kongress i 2015 om å ansette fylkessekretærene nasjonalt, om det viste seg å la seg gjøre, økonomisk, juridisk og organisatorisk.

Dette arbeidet har blitt utredet av FFO, og generalsekretær Lilly Ann Elvestad kunne på Kongressen avsløre at våre beregninger viser seg at dette er mulig.

 - Formålet med dette er å styrke organisasjonen på veien mot å bli mer effektiv, synlig og slagkraftig. Vi er i rute når det gjelder ansettelsene, sier Elvestad.

 

 

Vi gratulerer fylkessekretærer, og gleder oss til tettere samarbeid i tiden som kommer!   

Rehabilitering/ habilitering - hvorfor er det så vanskelig?

- Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet må styrkes med økt status, ressurser og kompetanse, sa fagpolitisk leder Berit Therese Larsen til Kongressen, da hun introduserte FFO sin nye rapport om opptrappingsplanen for habilitering- og rehabilitering.

Opptrappingsplanen for habilitering- og rehabilitering som regjeringen la fram som en del av statsbudsjettet høsten 2016 høstet kritikk fra flere. FFO inviterte medlemsorganisasjonene til et møte for å vurdere hva vi kunne gjøre for å få til en forbedring av planen. Dette er bakgrunnen for denne rapporten.

Rehabilitering/ habilitering - hvorfor er det så vanskelig? 

Les rapporten her

Kunnskapsministeren gjestet Kongressen

- Det er et svik å ikke forvente. Alle har utviklingsmuligheter, sa kunnskapsministeren under sitt innlegg om inkluderende skole til FFO sin Kongress.

Under Kongressens andre dag åpnet kunnskapsminister Henrik Asheim med et engasjert innlegg om inkluderende skole – hva skal til for å lykkes? Innlegget kan du se her:

Ministeren var innom flere kjente temaer, som sivilsamfunnets skyggerapport på CRPD, spesialundervisning, tidlig innsats, mobbing, lærere - og  barn med tilretteleggingsbehov.

– Om skolens løsning for en med dysleksi, er ikke å få lekser – da lærer barnet heller ikke det han eller hun trenger å lære, fortalte han. Asheim mener at det skal være en tydelig forventning om at elever skal lære, og at de blir støttet gjennom hele skolegangen.

- Det er vanlig å være forskjellig, sa han, og fortalte også om regjeringens neste satsingsområde – lærespesialister. De skal inn på alle skoler, og hjelpe barn i gang med lesing, skriving og regning.


En engasjert Kongress

Harald KvammeKongressen hadde mange innspill og spørsmål til ministeren i etterkant. FFOs nestleder Harald Kvame Hansen fortalte om arbeidet i ekspertgruppa som evaluerer spesialundervisning.
– 25 prosent av alle elever vil på et eller annet tidspunkt ha behov for tilrettelegging, sa Kvamme. – og 8,6 prosent av de igjen vil få spesialundervisning.


Kvame Hansen pekte spesielt på problemstillingen om at ufaglærte får ansvar for å lære bort i spesialundervisningen.
- Følg paragraf 1,3 i opplæringsloven – da får vi mye godt arbeid, avsluttet han med glimt i øyet.

Flere medlemsorganisasjoner var på talerstolen og kom med spørsmål og anbefalinger, som kunnskapsministeren svarte grundig opp.

Eva Buschmann ny leder i FFO

Buschmann ble med nytt styre enstemmig valgt under FFO sin Kongress i helgen. – Vi skal jobbe med å utvikle og styrke FFO som interessepolitisk talerør for funksjonshemmede i Norge, sa ny styreleder.

Under Kongressen i helgen ble leder i CP-foreningen, Eva Buschmann, valgt inn som ny styreleder. Hun har lang fartstid fra FFOs organisasjoner. Hun er generalsekretær i egen organisasjon og har tidligere vært ansatt både i FFO og i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Hun representerer og har representert FFO i mange råd og utvalg og er en pådriver både på det interessepolitiske og organisatoriske området.

Første nestleder er Helene Thon, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn. Hun er generalsekretær i egen organisasjon. Hun er også ny i FFOs hovedstyre, men har vært tett på FFOs interessepolitiske arbeid i hele sin tid i FFHB, og har god kunnskap om organisasjonsmangfoldet. Hun har de siste fire årene vært styremedlem i Frivillighet Norge.

Andre nestleder er Harald Kvame Hansen. Han er styreleder i egen organisasjon LUPE, og har lang organisasjonserfaring og har vært hovedstyremedlem i inneværende periode. Han representerer også en erfaring fra FFOs arbeid lokalt. Han var styremedlem i forrige periode. Hansen har et bredt interessepolitisk engasjement, og med spesiell kunnskap knyttet til skole og oppvekst.

Vi gratulerer nytt hovedstyre i FFO! Styret er valgt for to år.

FFO sitt hovedstyre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakerst fra venstre: Lars Aksel Berge, Norges Døveforbund, Alf Magne Bye, Norges Parkinsonforbund, Eddy Kjær. Stoffskifteforbundet, Geirr Abelsen, Mental Helse, Harald Kvame Hansen, Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE) (bak til venstre).
Fremme fra venstre: Eva Buschmann, Cerebral Parese-foreningen i Norge, Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn, Tariq Eide, Norges ME-forening - Oslo og Akershus fylkeslag, Tone Granaas, Norsk Revmatikerforbund.

Unn Ljøner Hagen fra Norges Blindeforbund, Ann Iren Kjønnøy fra Norsk forening for cystisk fibrose og Einar Belch-Olsen fra ADHD Norge var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

Nå blir det strategi for små og sjeldne

FFOs smågruppeforum er fredag kveld samlet for å diskutere flere viktige saker som angår personer med sjeldne diagnoser. Blant annet ny nasjonal strategi. 

Tidligere i år varslet et samlet Storting at de vil opprette en nasjonal strategi for sjeldne diagnoser. Da kom endelig svaret på en lang prosess, som mange organisasjoner og fagmiljøet innen sjeldne diagnoser har ventet lenge på.

Planlagt oppstart etter nyttår

Odd Bakken som er spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, informerer om myndighetenes planlagte arbeidet med strategien. Arbeidet er ikke kommet i gang riktig enda, men oppstarten skal være like rundt hjørnet.

- Det har tatt noe tid å komme i gang. Blant annet fordi det har vært et spørsmål om å lande en ny definisjonen av sjeldne diagnoser, før arbeidet med strategien settes i gang. Per dags dato har vi en annen definisjon av sjeldne diagnoser enn resten av Europa. Spørsmålet er om vi skal omgjøre den norske definisjonen for å samsvare med den europeiske, noe som kan gi oss større utbytte internasjonalt, sier Bakken.

Brukermedvirkning viktig for strategien

Bakken legger vekt på at brukermedvirkning vil være sentralt i prosessen med å utarbeide strategien. Han ønsker seg innspill fra forsamlingen.

- Brukermedvirkning er toneangivende for utvikling av helsetjenestene. Det skal være utgangspunktet for hvordan vi lager en strategi som er givende for de som skal bruke tjenestene.

Bakken viser til opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering, som peker på at kompetanse, diagnostisering og oppfølging er veldig varierende i kommunene og sykehus.

- Det er viktig at en sjelden strategi tar opp i seg denne utfordringen, og sikrer et mer likestilt tilbud nasjonalt.

Helhetlig strategiplan for funksjonshemmede

I juni varslet Barne- og likestililngsdepartementet at de vil opprette en helhetlig nasjonal strategiplan for funksjonshemmede.

- Et av FFOs mål med denne strategiplanen, er at den skal virke inn for å sikre et mer likt tilbud ute i kommunene, sier fagpolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen.

Planen vil også bli sentral for personer med sjeldne diagnoser, blant annet når det gjelder koordinering av tjenester i kommunene og en målsetning fra FFO om å få et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvilken kommune man bor i.

Av strategiplanen ønsker FFO at den skal ha konkrete mål, tiltak og tidsfrister.

- Den bør også inneholde tydelige indikatorer for å måle om tiltakene som blir iverksatt, faktisk har fungert. Larsen påpeker også at det vil bli viktig for oss i prosess med planen å sikre god og reell brukermedvirkning.

- Vi ønsker oss brukerdeltakere inn i arbeidet med planen, sier hun.

 

 

Blant de viktigste sakene FFO ønsker å løfte inn til strategiplanen er:

 • å få oppfylt rettigheter i kommunene
 • koordinerte tjenester i kommunene
 • flere med vitnemål 
 • flere i jobb

FFOs innspill til den nye regjeringen

Fra og med i høst får vi ny regjering og FFO har sendt innspill til hvilke saker vi mener regjeringen må jobbe videre med. 

Våre utvalgte hovedinnsatser:

 • Sikre etablering og gjennomføring av en helhetlig plan for mennesker med funksjonsnedsettelse, med brukerinvolvering, bevilgninger, tiltak for å heve sektorene samt tiltak for bedre koordinering mellom sektorer og forvaltningsnivåer.
 • Utvikle gode systemer for brukermedvirkning på systemnivå, tjenestenivå og individuelt nivå, og styrke organisasjonene økonomisk i deres arbeid med dette.
 • Sikre intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gjennom å forskriftsfeste kommunens plikt til å innvilge BPA der det er hensiktsmessig også for personer som faller utenfor rettighetsfestingen.
 • Øke kontrollen med at kommunenes praktisering av BPA er i tråd med intensjonen med ordningen.

Det var stor jubel i vår da beskjeden kom om at Barne- og likestilingsdepartementet (BLD) går inn for å innføre en helhetlig plan. Vi har stilt krav om en slik plan i flere år.

Les mer om helhetlig plan her.  Nå vil vi sørge for en god prosess med videre utarbeidelse av planen. 

Det siste året har vi også satt spesielt fokus på brukemedvirkning. I løpet av høsten skal FFO styrke sin posisjon i dette arbeidet ved å ansette en prosjektleder som skal jobbe med dette. 

BPA har også vært en viktig sak FFO har jobbet med, også i forbindelse med valgkapmen. Vi ser at det er nødvenig å sikre de personene med behov for BPA som faller utenfor rettighetsfestingen. I tillegg er det mange saker som har fått medieoppmerksomhet som tyder på at det er behov for tettere oppfølging av kommunenes praktisering av ordningen. Les mer om hva FFO mener må til for å styrke BPA-ordningen her.

I tillegg har vi spilt inn saker på flere områder. 

Arbeid/sosial:

 • Intensivere innsatsen for å få flere mennesker med funksjonsnedsettelse i arbeid.
 • Sikre at skatte- og velferdsordningene bygger opp under arbeidslinjen, slik at uføretrygdede med lave inntekter som jobber sitter igjen med mer av lønnsinntekten.
 • Gjøre en kritisk gjennomgang av innretningen på dagens IA-avtale. Ny IA-avtale må angi et måltall for hvor mange med funksjonsnedsettelse som skal komme i arbeid.
 • Øke bruken av midlertidig og varig lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
 • Inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet gjennom blant annet bedre tilrettelegging og mer bruk av personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler.
 • Tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO), og sørge for at de varige tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) i større grad tilbys utviklingshemmede.
 • Sikre gode løsninger for familier som faller ut av pleiepengeordningen.
 • Få på plass en forbedret bostøtteordning mentektsgrenser som inkluderer alle som lever på uføretrygdens minsteytelser eller som er ung ufør.
 • Sette i verk tiltak som sikrer at kronikere med behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten ikke nedprioriteres på bekostning av prioritering av nyhenviste.

   

   

   

   

  Helse/omsorg:

  • Fortsette arbeidet med å utvikle pasientens helsevesen, gjennom å utvikle mer helhetlige pasientforløp i hele helsetjenesten der pasientene får en tydelig medvirkningsrolle.
  • Utvikle brukermedvirkning på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten.
  • Styrke opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering med flere tiltak, spesielt i kommunene.
  • Legge til rette for utbygging av lærings- og mestringstilbudet i kommunene.
  • Øke antallet fastleger, og innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon.
  • Innføre konseptbasert legemiddelinformasjon direkte til pasient.
  • Refundere kostnader til tannhelse på lik linje med øvrige helsetjenester.
  • Utvikle tverrfaglig skolehelsetjeneste og helsestasjoner.
  • Styrke og utvide ordningen med behandlingsreiser til utlandet.
  • Etablere og styrke tiltak for å kompensere for ekstrautgifter til sykdom og funksjonshemning.
  • Bygge opp et lavterskeltilbud innen psykisk helsevern i kommunene, med særlig vekt på tilbudet til barn og unge, herunder ansette flere psykologer.
  • Redusere tvangsbruken i helse- og omsorgstjenesten.
  • Rettighetsfeste omsorgslønnsordningen og innføre nasjonale satser.

   

  Skole:

  Komme med tiltak for en mer inkluderende skole gjennom å:

  •   Ha bedre tilpasset opplæring for elever som har behov for det

   

   

   

   

   

  • Sikre at elever med behov for spesialundervisning får tilstrekkelige ressurser, og at sli undervisning gis av faglærte.
  • Overvåke praktiseringen av skolens aktivitetsplikt etter opplæringsloven kap. 9A.
  • Sikre alle barn mulighet til å gå på sin nærskole gjennom utarbeidelse av en forskrift om universell utforming av skoler med 2030 som siste frist.

  Universell utforming/tilgjengelighet:

   

   

   

   

   

   

  • Sette mål om et universelt utformet Norge innen 2035 og et tilgjengelig Norge innen 2025 på alle samfunnsområder.
  • Komme med en forskrift for universell utforming av eksisterende bygg, anlegg, transportmidler og infrastruktur.
  • Etablere en ordning med tilpasningstilskudd for offentlige bygg slik at alle offentlige bygg er tilgjengelige innen 2025.
  • Tilrettelegge idrett og kultur slik at mennesker med funksjonsnedsettelse kan delta.
  • Legge til rette for at alle kommuner i Norge tilbyr sine borgere mulighet til å søke om boligtilpasningstilskudd direkte gjennom Husbanken.
  • Innføre en ordning med elektronisk valg for å sikre at alle har mulighet til valgdeltakelse.
  • Styrke nasjonal TT-ordning.

  Rettssikkerhet:

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Styrke fylkesmannens klage- og tilsynsmyndighet i individuelle saker innen skole og velferdstjenester.
  • Øke inntektsgrensene og utvide rettshjelploven til å omfatte flere sentrale lover som likestilling og diskrimineringsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, opplæringsloven samt flere saker etter folketrygdloven.
  • Ta inn CRPD som norsk rett gjennom menneskerettsloven.

  Mennesker med funksjonsnedsettelse:

   

   

   

   

   

  • Lovfeste prinsippet om at barnets beste skal legges vekt på i alle saker om barn.
  • Fullfinansiere og rettighetsfeste momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, for å bedre rammebetingelsene til titusenvis av frivillige lag og foreninger over hele landet.
  • Opprettholde dagens hjelpemiddelordning som en statlig finansiert ordning, hjemlet i folketrygdloven, og med faglig forankring i hjelpemiddelsentralene.

   

  Budsjettforhandlingene er i havn

  Det var mange seire å spore for funksjonshemmede og kronisk syke i budsjettforliket! Pleiepengeordningen blir utvidet noe, og tannhelseordningen for funksjonshemmede ble styrket. 

  Onsdag ettermiddag meldte partiene Høyre, FrP, KrF og Venstre at forhandlingene var kommet i mål. Forhandlingene har gitt oss noen veldig fine seire for våre standpunkt og forslag. Vi har laget en oversikt over budsjettforliket med fokus på det viktigste saker for FFO og FFOs organisasjoner.

  Departement

  Kapittel

  Post

  Tekst

  Millioner

  Våre kommentarer

  BLD

  872

  70

  Funksjonshemmedes organisasjoner, herunder FFO og SOR

  5

  Omhandler driftstilskuddet til organisasjonene våre og paraplyorganisasjoner

  BLD

  872

  70

  Fristidstiltak for barn og unge med store hjelpebehov.

  5

  Samme post som over, men betyr at det blir en øremerka økning

  BLD

  872

  72

  Økning av tilskudd til levekår og livskvalitet.

  1

  Gjelder tilskuddsordning som forvaltes av BUfdir

  JD

  470

  72

  Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak

  20

  Økningen er 5 mill mer enn det som var foreslått kuttet

  ASD

  634

  77

  Varig tilrettelagte arbeidsplasser, 200 plasser

  25

   

  ASD

  2650

  72

  Pleiepenger – fra 66 pst til 100 pst

  59

   Fantastisk! En seier for oss!

  ASD

  2650

  72

  Pleiepenger – unntak psykisk utviklingshemmede over 18

  2

   Dette har FFO jobbet hardt for! 

  ASD

  2661

  76

  Øke maksgrensen for lese- og sekretærhjelp for synshemmede

  8

   

  HOD

  732

  70

  ME-forskning

  1

   

  HOD

  765

  73

  Tiltak for bedre psykisk helse for studenter

  10

   

  HOD

  7711

  72

  Økt bevilgning til personer med nedsatt funksjonsevne - tannbehandling

  10

  Gode nyheter! 

  HOD

  2790

  70

  Habiliteringskurs, blindeforbundet

  4,3

   

  SD

  1330

  60

  TT-ordning for brukere med særskilte behov. Halvårseffekt fra 1.7.2018. Nye fylker

  22,5

  Bra utvidelse! 

  KMD/HOD

  571

  60

  Helsesøstre

  100

   

  KD

  254

  70

  Studieforbund

  22,5

  Reversering av kutt, men ingen prisjustering,

  KD

  260

  63

  Norm for lærertetthet, 16 elever pr lærer 1-4 trinn, 21 elever pr lærer 5-10 trinn

  200

  Nytt, dette er positivt! 

  KUD

  315

  70

  MVA-kompensasjon, frivillige organisasjoner

  75

  Halvparten av økningen vi ønsket. Et steg i riktig retning! 

  KUD

  325

  78

  Kulturarbeid for døve (Tilskudd til Norges Døveforbund)

  0,5

   
       

  Hjelpemidler

   

  Berører ikke tallbudsjettet.

   

  Rettshjelploven må utvides

  Vi har et godt rettshjelpsystem i Norge i dag, men rettshjelploven må utvides til å omfatte flere lover og flere mennesker. Les mer om hva vi spilte inn til Justiskomiteen om statsbudsjettet. 

  Flere lover må omfattes av rettshjelploven

  FFO mener at likestillings- og diskrimineringsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, opplæringsloven og flere saker etter folketrygdloven må omfattes som en del av rettshjelploven. Disse lovene inneholder regler om retten til sentrale velferdsgoder, og er av stor betydning for folk som lever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. I alle saker som faller utenfor rettshjelploven, må den enkelte bruker betale for advokatbistanden selv.

  Økonomi innskrenker retten ytterlige

  I tilfeller der saker faller innenfor rettshjelploven og gir fri rettshjelp, blir retten innskrenket ved at kun de med aller svakest økonomi får benytte seg av fri rettshjelp. Taket ligger på 246 000 i brutto inntekt for enslige og 369 000 for ektefeller og andre som har felles økonomi. Denne inntekstgrensen har vært uendret siden 2009.

  Selv om noen har høyere bruttoinntekt enn den fastsatte inntektsgrensen, er det mange som likevel ikke har råd til å betale for advokat. Det er ikke foreslått heving av inntekts- og formuesgrensen i statsbudsjettet for 2018, noe som bekymrer oss.

  FFO har i flere år krevd at inntektsgrensene må heves, og dette er fortsatt vår primære tilrådning til komiteen.

  Enklere å få dispensasjon

  Det er et steg i riktig retning at det er blitt enklere å få dispensasjon fra inntektsgrensen. Ved vurdering av dispensasjon, mener vi at flere utgifter enn de som er knyttet til forsørgeransvar må tas med i betraktningen. Funksjonshemmede og kronisk syke har for eksempel ofte ekstrautgifter knyttet til sin sykdom som ikke kompenseres av det offentlige. Dette må tas hensyn til når dispensasjons gis.

  Vi mener at selv om ikke inntektsgrensene heves, er det ekstra viktig at muligheten for dispensasjon praktiseres slik at det er den enkeltes reelle betalingsevne som legges til grunn.

  Reverser kutt i spesielle rettshjelptiltak

  Vi mener at de ordninger som er omfattet av spesielle rettshjelptiltak utfører et svært viktig arbeid. Derfor mener vi det er svært alvorlig rettssikkerhetsproblem dersom kuttet i tilskuddsordningen blir vedtatt. Det fører til at tiltak som JURK eller Jussbuss må legge ned, eller må begrense driften sin til et minimum. Dette vil gå ut over grupper som ellers ikke vil få fri juridisk bistand.

  Både KrF og Venstre går i sine alternative budsjetter inn for å reversere kuttet. Vi ber komiteen lytte til de og gå inn for å reversere kuttet i tilskuddsordningen til spesielle rettshjelptiltak.

  Les hele høringssvaret vårt her.

  Hvordan skape gode skole- og utdanningsløp?

  Vi vet at mange unge funksjonshemmede ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet? 

  Hva er de gode løsningene for å få til faglig og sosial inkludering i skolen?

  Dette er spørsmål vi vil drøfte mandag etter FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. Mandag 4. desember blir det konferanseder både forskere, ombud, skoleansatte og interesseorganisasjoner fremlegger sin forslag til hvordan skal en inkluderende skole for alle.

  Program

  09:00

  Innledning til FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. Politisk ledelse i Barne- og likestillingsdepartementet og i Kunnskapsdepartementet

  09:20 
  Innramming av dagen v/ Avdelingsdirektør Anna Bjørshol, Likestillingsavdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  09:30 
  Barnekonvensjonen og CRPD om skole og utdanning. Barneombud Anne Lindboe og likestillings - og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

  09:50 
  Vi vil, men hva må til? Om inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage og om overgangen fra barnehage til grunnskole. Professor Jorunn Midtsundstad. Universitetet i Agder og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

  10:25 
  Pause med musikalsk innslag av Kiru

  10:45 
  Inkludering, måloppnåelse og framtidstro - resultat fra ett forskningsprosjekt i svensk skole. Universitetslektor Elisabeth Persson og seniorprofessor Bengt Persson fra Høgskolen i Borås

  11:30 Lunsj

  12:30 
  Hva sier barna om hva som skal til for at skolen skal bli et bra sted å være og et bra sted å lære. Administrasjonssjef og seniorrådgiver Morten Hendis fra Barneombudet

  12:45 
  Hvordan jobbe inkluderende i skolen? Kommentar fra rektor Helen Ødegaard ved Solvin skole, Stange kommune

  13:00 
  Hva sier de unge med nedsatt funksjonsevne om videregående skole, høyere utdanning og overgang til arbeid. Generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Synne Lerhol

  13:15 Pause

  13:35 
  Om overgangen videregående skole, høyere utdanning, arbeid. Forsker III Sveinung Legard AFI, fra Høgskolen i Oslo og Akershus

  14:20 
  Hva må vi gjøre for å oppnå en faglig og sosialt inkluderende skole? Generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad og styreleder i SAFO Jens Petter Gitlesen

  14:40 
  Avslutning. Avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anna Bjørshol.

  Slutt ca kl. 15:00

  Konferansen tar for seg hele skoleløpet, med spesiell oppmerksomhet på overgangene mellom skoleslag. Vi hører også fra Essunga kommune i Sverige som har lykkes godt med å skape inkludering i skolen både faglig og sosialt.

  Konferansen arrangeres i Oslo 4. desember. Det er gratis å delta. Les mer og meld deg på her.  


  Vi er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.