Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Rettighetssenteret / Andre rettshjelpere

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis kan dekke utgiftene til advokathjelp. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, for eksempel utforming av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Lov om fri rettshjelp med tilhørende forskrift har regler om når man kan få fri rettshjelp.

I noen saker kan man få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. I andre saker er det et vilkår at man er under visse inntektsgrenser.

I disse sakene får man fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue:

 • Barnevernsaker som skal til fylkesnemnda for sosiale saker eller der kommunen har startet forberedelse til sak for fylkesnemnda.
 • Saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern.
 • Saker om militærnekting.
 • Saker om mishandling av noen i familien eller noen som står en nær.
 • Saker der man som voldsoffer krever erstatning direkte av gjerningsmannen.
 • Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging.
 • Saker om umyndiggjøring.
 • Saker etter utlendingsloven § 45.
 • Saker om tvangsekteskap.

Eksempler på saker der man kan få fri rettshjelp dersom bruttoinntekt og næringsinntekt ikke overstiger 230 000 kroner (345 000 kroner for ektefeller, samboere og andre med felles økonomi) og nettoformuen ikke overstiger 100 000 kroner (behovsprøvd fri rettshjelp):

 • Familiesaker arbeidssaker (oppsigelse eller avskjed).
 • Husleiesaker (oppsigelse).
 • Erstatning for personskade.
 • Klagesaker som gjelder trygd eller stønad under arbeidsledighet.
 • Voldsoffererstatning fra voldsofferkontoret.

Unntaksvis kan man få fri rettshjelp også i andre typer saker. Et av vilkårene er da at saken har svært stor innvirkning på den personlige velferden til søkeren.

Personer som mottar fritt rettsråd skal betale en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats. Fra 1. januar 2011 er salærsatsen 905 kroner. Rettshjelpsmottakeren vil således i realiteten dekke én time av advokatens arbeid.

Personer som mottar fri sakførsel skal betale en egenandel på 25 prosent av utgiftene, men maksimalt fem ganger salærsatsen, dvs. 4 525 kroner.

Det skal ikke betales egenandel i de sakene der man får fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Man skal heller ikke betale egenandel dersom man har årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner. Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.

Rettshjelpsmottakeren betaler egenandelen direkte til advokaten. Advokaten har anledning til å kreve egenandelen innbetalt på forskudd.

Kontakt advokat, fylkesmann eller domstolene for mer informasjon og søknad om fri rettshjelp.

Eksterne linker:
Kontoret for fri rettshjelp i Oslo

Orientering om fri rettshjelp på nettsidene til justis- og politidepartementet