Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: BPA / Følger av Covid-19

Frp - BPA

Frp – terningkast 5
De ønsker å forskriftsfeste retningslinjene for å sikre at loven blir oppfylt, noe som er veldig bra, og i tråd med FFO sine ønsker. De ønsker å sikre at loven blir oppfylt. At loven ikke blir oppfylt er et problem, og derfor bra at vi finner i programmet. Generelt har de et brukerstyrings- og frihetsfokus vi mener er veldig bra og riktig. At kommuner kan bruke mer skjønn trekker ned, det tror vi kan føre til et dårligere BPA-tilbud og større ulikhet mellom kommunene.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Fremskrittspartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 90 sider)

Partiet vil forskriftsfeste retningslinjene for brukerstyrt personlig assistent (BPA) for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt.

Personer med nedsatt funksjonsevne skal i størst mulig grad få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre.

Psykisk utviklingshemmede skal så langt som mulig gis like store muligheter til å fungere i samfunnet som andre personer. Forholdene må derfor legges til rette for at psykisk utviklingshemmede kan leve et så normalt liv som mulig, både ved å delta i arbeid, fritidsaktiviteter og ha samme frihet som andre til å velge boform.

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for partiet. Hvert enkelt menneske kan selv best bestemme hva som er rett for seg selv og sine nærmeste. Det betyr også at den enkelte i større grad må ta ansvar for sitt liv og sine handlinger. Et slikt menneskesyn baserer seg på at hvert enkelt menneske er unikt og skal vises verdighet.

Kommuner:

Vil at kommunene skal gis større økonomisk ansvar ved at den statlige økonomiske utjevningen mellom kommunene reduseres, og at de statlige overføringene baseres på et objektivt differensiert innbyggertilskudd, fritt skattøre og kommunalt eierskap til en større andel av verdiskapningen i kommunen. I tillegg vil vi sikre 100 prosent finansiering av primæroppgavene gjennom statlig stykkpris.

Det lokale selvstyret må styrkes ved å overføre viktige samfunnsoppgaver fra staten og fylkene til kommunene. Fortsatt er det mange kommuner som er for små til å møte innbyggernes behov og rettigheter. Derfor er det viktig at arbeidet med ny kommunestruktur fortsetter. Stortinget må i perioden vedta en moderne og hensiktsmessig kommunestruktur som ivaretar god tjenesteyting og effektiv bruk av ressursene.

Kommunal tjenesteproduksjon skal skje med høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger mot andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemiddel for å optimalisere tjenesteproduksjonen.

-
Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot BPA. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.