Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Uføre alderspensjonister må sikres en god alderspensjon!

Uføre alderspensjonister må sikres en god alderspensjon!

Eldre mann sitter med ryggen til på benk

Utvalget som skal evaluere pensjonsreformen er i full gang med sitt oppdrag, og FFO er representert i rådet som skal følge utvalgets arbeid. Pensjon berører store deler av befolkningen, og mange av våre organisasjoners medlemmer er avhengig av at det offentlige sikrer dem en trygg økonomi når de blir eldre. Vi er spesielt bekymret for at personer som går fra uføretrygd til alderspensjon vil oppleve at økonomien deres blir svært stram. 

Uføre alderspensjonsordning er avhengig av en samfunnssolidaritet, som vi opplever er under press. Heldigvis ser vi en økende politisk oppslutning knyttet til at eldre minstepensjonister løftes opp fra svært lave pensjonsnivå. Det ser derimot ut til at den sammen politiske viljen er mer marginal når det gjelder uføres alderspensjon. Dette ble spesielt synliggjort da Stortingets flertall nylig valgte å fjerne skjermingstillegget knyttet til levealdersjusteringen av alderspensjonen til uføre.

FFO er særlig opptatt av prinsippet om at uføre må sikres en alderspensjon lik den de ville fått som yrkesaktive. Det er ikke tilfelle nå med opptjening av alderspensjon frem til 62 år og fjerning av skjermingstillegget. Uføre har ikke samme mulighet som yrkesaktive til å kompensere for konsekvensene av levealdersjusteringen. Dette sammenholdt med at perioden med uføretrygd betyr et vesentlig tap av inntekt, stiller de økonomisk i en svært dårlig posisjon. Vi håper Pensjonsutvalget vil legge dette prinsippet til grunn for den modellen de foreslår for opptjening og uttak av alderspensjon for uføre. Når øvrige pensjonsordninger utredes må også konsekvensene for uføretrygdedes alderspensjon gjennomgås grundig.

Vi er opptatt av samfunnets økonomiske bærekraft. Og av hensyn til et bærekraftig pensjonssystem, og fordi Folketrygden har mange velferdsoppgaver å løse – har ikke FFO krevd at løpende alderspensjon skal reguleres lik lønnsveksten for yrkesaktive. Vi har stilt oss bak et mer moderat krav om en regulering koblet til gjennomsnittet av anslått lønnsvekst og anslått prisvekst. Noe Stortinget nylig har sluttet seg til for 2021.

Flere funksjonshemmede og kronisk syke i arbeid vil gi bærekraft i et langsiktig samfunnsperspektiv. Å være i arbeid gir mange fordeler for den enkelte. Yrkesaktive får også offentlige og private tilleggspensjonsordninger (tjenestepensjon). FFO legger derfor ned mye innsats for å påvirke til en nasjonal arbeidslivspolitikk som bidrar til at flest mulig kan unngå uførhet i form av utenforskap i arbeidslivet. Samtidig er det dessverre alt for mange uføre som ikke har opplevd velvilje eller systemer, som gjorde at det å komme inn i jobb eller å beholde arbeid har vært enkelt.

Samfunnsmessig oppslutning om at flere yngre årskull av funksjonshemmede og kronisk syke med tiden kan klare å ha egen lønnsinntekt gjennom et helt yrkesliv, må ikke utelukke solidaritet med de som går fra uføretrygd til alderspensjon.

Her kan du lese FFOs innspill til pensjonsutvalget

Her finner du FFOs innspill til Rådet for utvalget som skal evaluere pensjonsreformen