Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2021 / Nei til institusjonalisering av funksjonshemmede!

Nei til institusjonalisering av funksjonshemmede!

Utviklingshemmet jente med omsorgsperson

Siden «Ansvarsreformen» kom i 1991, har det vært et uttalt mål i Norge å avvikle institusjonsomsorgen for funksjonshemmede. FFO ser med bekymring på at kommuner flere steder nå er i ferd med å gå tilbake til institusjoner som bo- og avlastningstilbud for sine funksjonshemmede innbyggere.

 

Intensjonen med Ansvarsreformen var at mennesker med utviklingshemming skulle få mulighet for å leve og bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

-Vi vil ikke tilbake til institusjonene. De fremmer ikke likestilling og deltakelse i samfunnet, og er heller ikke i tråd med CRPD eller barnekonvensjonen, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

Argumentene som går igjen hos kommuner som ønsker å samlokalisere bo- og avlastningstilbudet i større institusjoner, er gjerne effektivisering, bedre arbeidsmiljø og fagmiljø for ansatte og reduserte driftskostnader.

"Vi vil ikke tilbake til institusjonene"


#Neitilfurutun

Fredrikstad kommune ønsker å etablere et felles avlastningstilbud med 39 avlastningsplasser for inntil 180 funksjonshemmede barn og unge mellom 5 og 30 år. Saken, som har fått emneknaggen #neitilfurutun i sosiale medier, har skapt stor debatt. Torsdag 9. desember skal bystyret behandle saken, som innebærer opprustning av institusjonen Furutun for 100 millioner kroner. Dersom det blir vedtatt, vil alle andre steder for avlastning for familier med funksjonshemmede barn i Fredrikstad avvikles. Så langt har Ap, Sp og MDG stemt for forslaget. En rekke organisasjoner og instanser, blant annet kommunens råd for funksjonshemmede, har gått hardt ut mot administrasjonen, både for innholdet i forslaget og for manglende brukermedvirkning i prosessen.

 

I strid med CRPD og Barnekonvensjonen

Norge ratifiserte CRPD (FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter) i 2013 og forpliktet seg med dette til å følge bestemmelsene i konvensjonen. Ifølge artikkel 19 har funksjonshemmede samme rett som andre til å leve et selvstendig liv, og til å være en del av samfunnet. Barnekonvensjonen slår fast prinsippet om «barns beste». Helse- og omsorgstjenestene til barn skal derfor ta utgangspunkt i hensynet til barnets beste, barns rett til å vokse opp i familien, og retten til en stabil tilknytning. I tillegg skal barnas individuelle behov og ønsker vektlegges, og de skal ha innflytelse over tjenestetilbudet som gis.

- For å etterleve CRPD skal staten sikre at funksjonshemmede har anledning til å velge bosted og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke være tvunget inn i en bestemt boform. Vi mener det må være et mål at flest mulig funksjonshemmede får et botilbud utenfor institusjon. Kommunene må bygge flere egnede boliger og bidra aktivt for å realisere ulike boligprosjekt. Det er helt nødvendig at flere kommuner blir mer fleksible og åpne for godt samarbeid med utviklingshemmede innbyggere som har behov for egen bolig, og deres pårørende, sier Elvestad.

"Vi mener det må være et mål at flest mulig funksjonshemmede får et botilbud utenfor institusjon"

 

Les mer om hva FFO anbefaler angående boliger for funksjonshemmede 

Les mer om Furutun-saken

 

Foto: Adobe Stock Photo