Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende skole / G

Venstre - inkluderende skole

Venstre – terningkast 4

Bra at spesialpedagogisk undervisning skal gis av pedagoger, etablering av rådgiverteam, logoped og spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse for hver skole. Bra om antimobbearbeid, tegnspråk og digitale løsninger. Veldig bra at skolebygg skal ha universell utforming om 10 år, med statlig økonomisk hjelp. Vi savner mer om en inkluderende skole.

Dette har vi basert terningkastet på:


Fra Venstres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 176 sider)

 

Utdanning er et hovedsatsingsområde for partiet. Utdanning er det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale, økonomiske og helsemessige forskjeller mellom folk.

 

Gode lærere med sterk fagkompetanse er den enkeltfaktoren som betyr mest for en god skole. Partiet vil derfor fortsette satsingen på etter- og videreutdanning for lærere. Relasjonen mellom lærere og elever er avgjørende for elevenes læringsutbytte og for deres psykososiale utvikling. Derfor må vi satse på lærerne.

 

Partiet mener skoledagen er lang nok som den er. Det er viktig at livssyn, alternativ pedagogikk eller kvalitet legges til grunn når nye friskoler skal godkjennes, og skolenes pensum må kvalitetssikres slik at alle barn får den kunnskapen de har rett på.

 

Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, og ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov. Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Partiet vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god måte.

 

Skolene har et ansvar for å tilby den spesialpedagogiske kompetansen som er nødvendig for å hjelpe elever som trenger tilpasset opplæring. Partiet vil sette inn støttetiltak mye raskere enn i dag. Prosessen med utredning, vedtak og utforming av tilbud må avbyråkratiseres og forenkles.

 

Partiet vil myke opp opplæringsloven for å gjøre det mulig å få reelt tilpasset undervisning. For eksempel må det bli mulig å gi spesialundervisning i egne klasser eller ved egne skoler hvis elever eller foresatte ønsker det. Loven må struktureres på en hensiktsmessig måte slik at den ivaretar de særskilte behovene for alle ledd i utdanningsløpet.


Det er viktig at skolene har gode støttetjenester for elever som trenger annen type hjelp og støtte enn det læreren kan gi. Skolene har et ansvar for å tilby den spesialpedagogiske kompetansen som er nødvendig for å hjelpe elever som trenger tilpasset opplæring.

 

Elever med lærevansker skal ha mulighet til å fordype seg i norsk eller engelsk dersom en spesialpedagog anser dette som hensiktsmessig.

 

Nasjonale prøver kan også brukes til å vurdere den enkelte elevs måloppnåelse og utvikling, og slik bidra til at eleven får mer tilpasset opplæring.

 

Digitale læremidler har potensiale til å forbedre og effektivisere tilbakemeldinger mellom lærer og elev betydelig, og dermed gi mer tilpasset opplæring, noe som vil være viktig for elever med særlig oppfølgingsbehov.

 

Det må tydeliggjøres at tegnspråk er et språk, og ikke et spesialpedagogisk tiltak. Partiet vil gi elever som har sine læreplaner på tegnspråk likeverdige opplæringsmuligheter som elever som følger ordinære læreplaner og læreplaner på samisk.

 

Et betydelig løft i folkehelsearbeidet vil kunne redusere mobbing, ensomhet, psykisk og fysisk sykdom.

 

Mobbing kan aldri tolereres. Mobbing blir mer og mer flyttet over på de digitale arenaene som elevene bruker. Skoleledere og lærere bør jevnlig oppdateres på elevers bruk av sosiale medier.
Et inkluderende og trygt skolemiljø krever systematisk innsats.

 

Partiet vil ha mer oppmerksomhet om arbeidsmiljøet for elevene. Ingen lærer godt i et rom med dårlig luft eller dårlig akustikk. Fysiske forhold ved skolen påvirker både trivselen og læringsutbyttet til elevene, og elevene har krav på et godt inneklima. Vi mener at staten må bidra økonomisk så fylkene og kommunene kan klare å rehabilitere og bygge gode skolebygg.

 

Partiet vil:

 • Videreføre rentekompensasjon for oppgradering av offentlige skolebygg og utvide den til også å gjelde friskoler

 • Gjennomføre universell utforming av samtlige offentlige undervisningsbygg i løpet av ti år

 • At utstyrsparkene ved skolene tilsvarer de man finner i arbeidslivet

 • Legge til rett for økt bruk av digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng

 • At spesialpedagogisk undervisning gis av pedagoger

 • Ha logoped og spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse tilgjengelig for hver enkelt skole

 • Ha kompetanseheving hos ansatte – både i barnehagen og i skolen

 • Bygge ut ordningen med systematisk videreutdanning for lærere ansatt i grunnskole og videregående skole

 • Stille krav om at skolens ledelse skal ha utdanning i ledelse

 • Bedre utdanningen for pedagoger i SFO

 • At skoleeier skal ha et tydelig ansvar for å følge opp hver enkelt skoles arbeid med det psykososiale miljøet

 • At Fylkesmannen skal ha mulighet til å ilegge skoleeier tvangsmulkt hvis oppfølgingen av mobbesaker ikke er god nok

 • Innføre mobbeombud i hver region, og samtidig gjennomgå ombudsstrukturen for utdanningssektoren

 • Styrke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten

 • Integrere pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i skolehelsetjenesten

 • Innføre en ny læringsmiljølov som tar for seg hele utdanningsløpet fra barnehagen til høyere utdanning

 • Satse på skolen, lærerne og sikre tilpasset opplæring

 • Sørge for økt satsning på tegnspråklige pedagoger og kunnskap om tegnspråklig opplæringsløp i de pedagogiske utdanningene

 • Sørge for at norsk tegnspråk kan velges som andrespråk, fremmedspråk og valgfag

 • Etablere rådgiverteam med spesialpedagogisk, psykologisk og yrkesveiledningskompetanse i alle kommuner

 • Styrke de nasjonale leseprosjektene

 

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot en inkluderende skole. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.