Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende skole / G

Sp - inkluderende skole

Sp – terningkast 4

Programmet sier mye bra som er viktig for våre elever. At skolen skal være tilrettelagt, nær-skoleprinsippet, intensivere arbeidet med universell utforming av skolebygg, arbeid mot mobbing og at assistentressurs for elever med spesielle behov også skal gjelde SFO. Spesialundervisning nevnes ikke.

Dette har vi basert terningkastet på:


Fra Senterpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 91 sider)

 

Alle elever har rett til tilpasset undervisning ut fra egne forutsetninger. Alle skal ha lik rett til utdanning og skal få utløp for sitt faglige og sosiale potensiale. Partiet mener at opplæringen skal være tilpasset den enkelte innenfor rammen av fellesskapet. Det skal likevel være rom for å organisere undervisningen ulikt, basert på hver enkelt elevs behov for tilpasset opplæring.

 

Skolen skal ikke være verdinøytral, men ta utgangspunkt i verdier som likeverd, likestilling,

ytringsfrihet, demokrati og vår kristne og humanistiske kulturarv.

 

Partiet mener at situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne må bedres, slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre. For barn med nedsatt funksjonsevne er det viktig at skoler er tilrettelagte, og at undervisningstilbudet er godt og blir kvalitetssikret.

 

For å sikre nødvendig, sammensatt kompetanse for framtida må vi legge til rette for fleksible utdanningsløp.

 

Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor.

 

Partiet vil prioritere barn og unge, og starte satsingen tidlig.

 

For å sikre godt læringsutbytte hos elevene, trengs det lærere som er faglig og pedagogisk sterke, og lærere som er tydelige ledere. Skoleeierne må få mer ansvar og større frihet til organisering, gjennomføring, og oppfølging av skolehverdagen.
Partiet ønsker ikke en utvidelse av timetallet, og ønsker heller å fokusere på innhold og kvalitet i undervisningen.

Kommunene som skoleeier må sørge for at ikke-kvalifisert personale i skolene får tilbud om å ta relevant utdanning og om å få formell kompetanse. Læreren må få tid til å være lærer, og partiet vil prioritere lærerens tid med eleven.

 

Det som måles er det som får oppmerksomhet. Det som ikke måles, eller ikke kan måles, står i fare for å bli nedprioritert. Partiet frykter at skolene presses til å konsentrere seg om gode testresultater framfor god undervisning. Partiet vil legge vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse.

 

Partiet vil arbeide hardt for å bekjempe mobbing. Målet er at alle elever skal trives i skolen slik at de kan utnytte sitt potensiale for læring og utvikling. Mobbetilfeller skal håndteres lokalt av skoleledelsen på den enkelte skole. Kun unntaksvis vil det være snakk om flytting av elever, og da er det i prinsippet mobberen som skal flytte.

Å oppleve mobbing og ensomhet er også betydelige risikofaktorer for dårlig helse og tapte leveår, og dette må forebygges. Vi vil ta i bruk skolen som forebyggingsarena. Å oppleve mobbing og ensomhet er også betydelige risikofaktorer for dårlig helse og tapte leveår, og dette må forebygges.

 

Partiet vil:

 • Intensivere arbeidet med universell utforming av eksisterende skolebygg.

 • Prioritere økt lærertetthet i småskolen (1. til 4. klasse).

 • At alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned.

 • At skoleledelse og klasseledelse skal vektlegges i grunnutdanning og i etter- og videreutdanning.

 • At de nasjonale læreplanene fastsetter tydelige mål, men at det skal overlates til skolene å avgjøre hvordan målene skal nås.

 • At nærskoleprinsippet må gjelde slik at alle elever får rett til å gå på skolen som ligger i sitt nærmiljø for å unngå lang reisetid eller behov for å flytte på hybel.

 • At det tilbys etterutdanningskurs for lærere med kontaktlærerfunksjon.

 • Prioritere etter- og videreutdanning av lærere.

 • Bruke ny teknologi, fjernundervisning o.l. for å tilby elevene størst mulig bredde i valg av fag.

 • At «assistentressurs» for elever med spesielle behov også skal gjelde for SFO

 • At det skal gis tilbud om leksehjelp ledet av pedagogisk personale.

 • Rekruttere flere kommunepsykologer og skolepsykologer.

 

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot en inkluderende skole. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.