Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende skole / G

Mdg - inkluderende skole

Mdg – terningkast 4
Mye fint på menneskeverd og mangfold og vi liker at livsmestring omtales. Positivt de vil styrke spesialundervisning på 1-4 trinn, øke ressursene til PPT og ha en nasjonal norm. De er gjennomført på tegnspråk-tiltak. Ikke så mye på tilrettelagt undervisning. Negativt de vil redusere krav til rapportering og dokumentasjon.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Mdg sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 87 sider)

 

Partiet ønsker et sterkt offentlig utdanningssystem der alle har lik rett til god utdanning. Ett av skolens viktigste formål må være å hjelpe barn og unge til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på. Livsmestring må derfor løftes frem i skolen. Alle skal oppleve mestring og bli i stand til å ta mest mulig ansvar for seg selv og omgivelsene sine.

 

Lærere og veiledere må ha tid og frihet til å møte den enkelte elev sitt potensial og behov.

 

Partiet vil sørge for at skolens rammeverk er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Et inkluderende miljø er viktig i seg selv og dessuten en forutsetning for læring og utvikling. Partiet vil sørge for at rammeverket er forankret i et helhetlig menneskesyn og kan ivareta mangfoldet av elever. Partiet vil fremme dybdelæring med forståelse, læringsglede og faglig skoleledelse. Læring må skje i varierte, virkelighetsnære omgivelser og ta utgangspunkt i barn og unges iboende evne og vilje til å lære og utvikle seg.

 

Partiet vil i neste stortingsperiode arbeide for en opptrapping av psykisk helsevern, spesielt rettet mot barn og ungdom. Bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten er et viktig innsatsområde.

 

Partiet vil:

 • Tilrettelegge for barn med funksjonsnedsettelser og sjeldne diagnoser, og arbeide aktivt for å motvirke et sorteringssamfunn.

 • Det er uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne begrenser individers deltakelse, innflytelse og livskvalitet.

 • Styrke døves og deres familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke arenaer for døvekultur.

 • Gi norsk tegnspråk offisiell status og større plass i det offentlige rom.

 • Styrke og rettighetsfeste tegntolketjenesten.

 • Ikke utvide skoledagen utover dagens timetall og si nei til obligatorisk heldagsskole, for å sikre barns fritid.

 • Øke elevmedbestemmelse og elevrådenes involvering i den pedagogiske planleggingen av skolehverdagen.

 • At det på første trinn på barneskolen skal prioriteres læringsglede og fri lek fremfor fagspesifikke kompetansemål.

 • Styrke skole-hjem-samarbeid og spesialundervisning på 1.-4. trinn for å sikre tidlig innsats.

 • Øke ressurser til skolene og PPT slik at de kan samarbeide hyppigere og mer kontinuerlig.

 • Innføre en nasjonal norm for antall elever per lærer i en kommune for å sikre tilpasset opplæring etter den enkelte elev sine styrker, interesser og utfordringer.

 • Sørge for større lærertetthet blant elevene ved å tilføre mer ressurser til den enkelte skole.

 • Forbedre måten spesialundervisning og tilpasset opplæring utøves på i grunnskole og videregående ved å sikre økt medvirkning og etterprøvbarhet.

 • Øke fokus på utvikling av lærernes relasjonskompetanse i lærerutdanningen.

 • Gi lærerne mer tid til å være lærere ved å redusere krav til rapportering, dokumentasjon og testing.

 • Styrke arbeidet med livsmestring i skolen for å bidra til selvtillit, helse og livskvalitet for den enkelte elev.

 • Arbeide for å utvide rettshjelpstilbudet.

 • Styrke elevers rettssikkerhet og personvern ved å stille klare krav til hjemmel for politiaksjoner og andre krenkelser av elevers grunnleggende friheter.

 • Heve inntektsgrensen for fri rettshjelp og inkludere personlig gjeld i beregningen.

 • Øke støtten til spesialiserte organisasjoner som gir gratis rettshjelp.

 • Styrke kompetansen i helsevesen, barnehage og skole for tidlig å oppdage vold, mobbing og overgrep mot barn.

 

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot en inkluderende skole. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.