Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende skole / G

KrF - inkluderende skole

KrF – terningkast 6

Et sterkt program. De vil sikre tidlig innsats, antimobbearbeid, at spesialundervisning ikke gis av ufaglærte assistenter, styrke PP-tjenesten, mye på tegnspråk, tilgjengelig skolemateriell og universelt uformede nettsider. Skolebygg skal få en frist for å bli universelt uformet, og finansiering skal sikres. De vil også ratifisere tilleggsprotokollen til CRPD.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra KrF sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 151 sider)

Alle barn må bli sett og gitt mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. Alle elever skal oppleve å få ansvar – og oppgaver som er tilpasset deres nivå. Holdninger og bevisstgjøring er nøkler til inkludering og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barn med nedsatt funksjonsevne må sikres god pedagogisk oppfølging og undervisning på samme nivå som andre elever så langt det er mulig.

 

Tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne som omhandler klageadgang til FN må utredes og ratifiseres. Stat og kommune må aktivt sørge for at kunnskap om funksjonshemmedes livssituasjon og aktuelle lover og regler gjøres godt kjent gjennom ulike informasjonsfremmende tiltak.

 

Når lærerutdanningen er utvidet til en 5-årig utdanning, må det først og fremst gi rom for betydelig utvidet praksis og praksisnær pedagogikk med vekt på relasjonskompetanse, vurderingskompetanse og klasseledelse.

 

Mange av dagens skoler og andre offentlige bygg er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Hindre for likeverdig tilgang til og bruk av offentlige bygg er å betrakte som diskriminering. Det bør derfor forskriftsfestes en frist for tilpasning av bygg til «universell utforming»-standard, og sikres finansiering av dette.

 

Opplæringsloven gir elever med særskilte behov rett til spesialundervisning. Partiet vil arbeide aktivt for at elever med særskilte behov får den opplæringen de har krav på etter sakkyndig vurdering. Opplæringen skal gis av kompetente lærere og ikke av ufaglærte assistenter. Assistenter kan bidra til praktisk tilrettelegging og støtte i skolehverdagen.

 

Vi vil også sikre at forebygging av mobbing og seksuell trakassering blir en del av utdanningen for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen. Partiet vil trappe opp arbeidet for at skolen skal være fri for aller typer mobbing. Det må være nulltoleranse for mobbing i skolene, og alle mobbesaker skal gripes fatt i og få konsekvenser. Det viktigste antimobbearbeidet i skolen starter med å formidle gode holdninger allerede i barnehage og på småtrinnet. Partiet ønsker å utvide ordningen med mobbeombud så det blir ett i hvert fylke. Mobbeombudet skal være et felles ombud for alle barn

og ungdom under opplæring og utdanning i grunnskole og på videregående nivå.

 

Det er spesielt viktig å sikre reell mulighet til utdanning for alle, uavhengig av tilretteleggingsbehov. Det må også etableres tilbud om karriereveiledning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, enten i offentlig eller frivillig regi, gjerne i form av likemannsarbeid. Det er nødvendig med tidlige tiltak rettet mot unge med nedsatt funksjonsevne for å hindre lange stønadsløp.

 

For å sikre alle elever en god start på skolegangen må undervisningen i de laveste klassetrinnene styrkes. Tidlig innsats er avgjørende for å fange opp elever som sliter faglig tidlig, og vil på lang sikt hindre stor bruk av spesialundervisning og at elever dropper ut av skolen. Undervisningen må så langt som mulig være individuelt tilpasset. For å sikre tidlig innsats må læreren få mer tid til å se og følge opp hver enkelt elev.

Partiet vil legge til rette for færre elever per lærer. Vi vil innføre en nasjonal norm for lærertetthet for hele grunnskolen, der vi gjennom en 4-årig opptrappingsplan sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. trinn.

 

Elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen må tilbys et alternativt løp i videregående – med et forberedende år eller fagene fordelt på et år ekstra. Muligheter må også inkludere elever med utviklingshemming og elever med redusert arbeidsevne på grunn av kognitive utfordringer, forskjellige syndrom eller annet som påvirker deres evne til å nyttiggjøre seg et vanlig skoleløp. Dette alternative opplegget må være tilpasset deres muligheter til læring og behov for praksis og veiledning.

 

Partiet vil stimulere til pedagogisk forskning og utviklingsarbeid som kan gi innsikt i hvordan vi sikrer en god grunnopplæring for alle.

 

Partiet vil:

 • Arbeide aktivt mot diskriminering av mennesker med utviklingshemming og for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal inkluderes i samfunnet, i tråd med menneskerettighetene og FN-konvensjonen (også kalt CRPD).

 • Sørge for at elever med særskilte behov får nødvendig spesialpedagogisk hjelp.

 • At alle som har eller venter et barn med nedsatt funksjonsevne skal få tett oppfølging med nødvendig informasjon om hjelpetiltak og rettigheter gjennom en fast koordinator, gode avlastningsordninger og en «foreldrepakke»

 • At støttetjenestene som i dag finnes for familier med funksjonsutfordringer samordnes bedre og i større grad.

 • At familiene skal tilbys kurs om det å være søsken til barn med nedsatt funksjonsevne.

 • At mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et tilpasset tilbud både i barnehager og gjennom hele utdanningsløpet, slik at de gis like muligheter som andre til opplæring. Tilbudene må kunne gis i nærområdene.

 • Innføre insentiver for skoler som tilknytter seg prosjektet «Dysleksivennlig skole», som for eksempel tilskudd som kan brukes på kompetanseheving eller til fagutveksling lokalt.

 • Innføre tegnspråk som valgfag i ungdoms- og videregående skoler.

 • Innføre tegnspråk/tegn-til-tale som valgfag i ungdoms- og videregående skole.

 • Utvide tolketjenesten for døve og døvblinde.

 • Styrke og sikre tolketjenesten.

 • At undervisningsmateriell for elever med nedsatt funksjonsevne skal foreligge til skolestart.

 • At lydbøker i grunnopplæringen og høyere utdanning skal være tilgjengelig i digitalt format ved semesterstart, og at gebyret på lydbøker opphører.

 • At alle døvfødte barn skal få tilbud om cochleaimplantat og videre rett til opplæring i talespråk

 • Sørge for at planlagt SMS-nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede blir iverksatt.

 • At offentlige nettsider skal være universelt utformet.

 • Nedfelle forskrifter med tidsfrister for universell utforming av alle grunnskoler.

 • Beholde, og ved behov utvide, ordningen med rentefrie lån til kommunene til vedlikehold av eksisterende og bygging av nye skolebygg.

 • Redusere omfanget av rapportering og dokumentasjon slik at lærerne kan bruke mer tid på elevene og på å forberede undervisningen og skoleledere på å drive pedagogisk utviklingsarbeid.

 • Bruke ressursene på kvalitet og innhold fremfor flere skoletimer.

 • Øke voksentettheten i skolen slik at den enkelte lærer får mer tid med elevene, og innføre en nasjonal norm for lærertetthet.

 • Gi elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen mulighet til et alternativt løp i form av et forberedende år, fagene fordelt på flere år, et praksisår før start på videregående skole eller en kombinasjon av læreplass og skole gjennom hele videregående-løpet.

 • Sikre retten til å starte og drive friskoler basert på alternativ pedagogikk eller livssyn.

 • Styrke skolen som en av de absolutt viktigste arenaene for sosial mobilitet og sikre elevene muligheter til å lykkes i skolen uavhengig av sosioøkonomisk status.

 • Ha kompetanse fra flere yrkesgrupper inn i skolen, slik at læreren kan fokusere på å være pedagog.

 • Opprette regionale innsatsteam som kan bidra til å styrke skolenes systematiske arbeid ved langvarige resultater under gjennomsnittet i basisfag eller trivsel.

 • Innføre krav om at rektorer skal inneha både pedagogisk kompetanse og lederkompetanse.

 • Styrke PP-tjenesten og gi dem rammer for å arbeide både individrettet og systemrettet.

 • Bekjempe all form for hatytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Jobbe for nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne, livssyn eller seksuell orientering.

 • Opprette et mobbeombud i alle fylker.

 • Holde kampen mot mobbing og krenkende atferd høyt på den politiske dagsordenen, og ha en løpende vurdering av omfanget og effekten av de tiltakene som settes inn for å sikre nulltoleranse mot mobbing.

 • At arbeid mot mobbing, voldsbruk og diskriminering må innarbeides i undervisningen.

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot en inkluderende skole. Hentet fra partiets nettside i juli 2017. Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.