Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende skole / G

Høyre - inkluderende skole

Høyre - terningkast 3

Fine mål, men få konkrete tiltak. Tidlig innsats er mye nevnt, men for generelt. Positivt at de nevner digitale læremidler og vil prioritere psykisk helse som et av de viktigste satsingsområdene. Vi er usikre på om å reformere spesialundervisningen er en god løsning. Universell utforming nevnes ikke.

 

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Høyres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 81 sider)

 

Den norske barnehagen og skolen skal gi den enkelte trygge rammer og nødvendige ferdigheter til å klare seg gjennom resten av livet. For å utvikle samfunnet og sikre velferd i fremtiden vil partiet satse målrettet på utdannelse og forskning.

 

Partiet vil sørge for at alle som kan og vil, får delta i samfunnet. Personer som står utenfor av ulike årsaker, må sikres tilrettelegging og hjelp. Partiet vil bidra til at alle kan delta på fellesarenaer som ..., skole, ....
De universelle menneskerettighetene skal gjelde for alle, uansett ..., funksjonsevne,…

 

Partiet vil bygge videre på Kunnskapsløftet. De grunnleggende ferdigheter skal fortsatt styrkes, og faglig fordypning må vektlegges mer i nye læreplaner. Partiet vil hegne om skolens brede dannelsesoppdrag.

 

Det er for store forskjeller i kvalitet og resultater mellom skoler og mellom kommuner. Alle skoleeiere må ha gode systemer for kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll. Hensikten med all kartlegging i skolen må være å øke skolens bidrag til den enkelte elevs læringsutbytte.

 

Partiet har høye ambisjoner for hver enkelt elev. Veldig mye er bra i norsk skole, men vi har fortsatt store utfordringer. For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet, særlig gutter, og altfor mange faller ut av den videregående skolen. Det er for store kvalitetsforskjeller mellom både skoler og kommuner. Vårt mål er at elevene skal lære mer på skolen.

 

Digitale læremidler kan bidra til at vi kan tilby smale fag på landsbasis og som hjelpemiddel for langtidssyke elever. Partiet vil ta i bruk flere digitale læremidler i undervisningen. Det kan bidra til mer tilpasset undervisning.

 

Partiet vil prioritere et løft for tidlig innsats i skole og barnehage og øke forskningsinnsatsen for å sikre fremtidig velferd. Barnehage og skole er svært viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap.

 

En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for dem som sliter med sin psykiske helse. Partiet vil fortsatt prioritere psykisk helse som en av våre viktigste satsinger. Vi må også forebygge at psykiske problemer oppstår, ved å forhindre mobbing og sosial isolasjon blant barn, unge osv.

 

Partiet vil at de flinkeste lærerne skal fortsette å undervise, og at det skal bli mulig å stige i gradene som lærer og bli spesialist med økt prestisje, økt lønn og økt status.

 

 

Partiet vil:

 • Forsterke tidlig innsats i skolen, slik at alle barn lærer seg grunnleggende ferdigheter og opplever mestring i skolen.

 • Satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og prioritere at alle elever skal ha lært å lese, skrive og regne.

 • Innføre plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning.

 • Ha bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer.

 • Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdannelsesløpet.

 • Sikre at ressursene til spesialundervisning kommer de elevene som trenger det, til gode.

 • Sette i gang forskning for å analysere hvorfor mange gutter sliter med å finne seg til rette i norsk skole.

 • Satse på en inkluderende kunnskapsskole som et av de viktigste verktøy for å hindre økende forskjeller.

 • Sørge for bedre språkopplæring hos barn med dårlig språkutvikling i barnehagen og ved oppfølging etter 4-årskontrollen. (under overskrift mangfold og integrering)

 • Forsterke innsatsen mot mobbing og trakassering.

 • Prioritere flere fagtimer med en faglærer fremfor heldagsskole.

 • Innføre fritt skolevalg i alle fylker.

 • Sikre elever og lærlingers rett til å vurdere undervisnings- og læringsmiljøet i skole og lærebedrift.

 • Styrke kompetanse- og forskningsmiljøer om skoleeierrollen og stimulere til deling av den beste praksis.

 • Fortsette satsingen på rektorskolen, blant annet ved å gjøre rektorutdannelsen til et permanent utdannelsesprogram.

 • Fortsette satsingen på videreutdannelse av lærere.

 • Jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å bygge lag rundt eleven.

 • Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.

 • At skoleeiere skal ha god informasjonsflyt om elevene ved alle overganger til ny skole i løpet av utdannelsesløpet.

 • Benytte stipendordninger for å gi ikke-kvalifisert utdannelsespersonell i skole og yrkesopplæring mulighet til å ta pedagogikkutdannelse og dermed kvalifisere seg til fast ansettelse.

 • Styrke kompetansen om evnerike barn i lærerutdanningen.

 • At innen 2030 skal minst ni av ti elever som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå.

 • Ta i bruk flere digitale læremidler for å styrke elevenes digitale ferdigheter, gjøre undervisningen mer variert og følge opp den enkelte elev bedre.

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot en inkluderende skole. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.