Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende skole / G

FrP - inkluderende skole

Frp – terningkast 2

De omtaler tilpasset undervisning, men uklart hva de legger i det. Negativt at de mener for mye ressurser er bundet opp i spesialundervisning, vi mener det er for lite ressurser til dette. Positivt at skolebygg skal opprustes, men uklart om de tenker universell utforming. De har mye konkret og radikalt på mobbing.

 

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Frp sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 90 sider)

 

Vi vil ha en fleksibel grunnskole hvor hver enkelt elevs kunnskapsnivå skal vektlegges mer. Det offentlige skal ha ansvar for at vi får et utdanningssystem i verdensklasse. Alle skal ha lik rett til grunnutdanning og lik mulighet til høyere utdanning.

 

Partiet er opptatt av at kvaliteten i skolen må bli bedre, og ønsker å prioritere innholdet i grunnopplæringen fremfor å pålegge skoleeier å øke timetallet. Det er sentralt at skoleeier og utdanningsinstitusjonene selv får gjennomføre de aktuelle styringsmålene slik at de best oppnår målene. Skolen må i større grad målstyres, og i mindre grad detaljstyres.

 

Det er bekymringsfullt at stadig mer av ressursene til grunnopplæring er bundet opp i spesialundervisning, noe som går utover den tilpassede opplæringen. Spesialundervisning i dag er preget av lang saksbehandlingstid, økt byråkratisering og sen innsats. Jo flere ressurser som bindes opp i spesialundervisning, desto mindre blir igjen til den tilpassede opplæringen. Alle elever skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter. Vi mener at faglig sterke elever må motiveres gjennom muligheten til å ta fag på høyere utdanningsnivå, mens faglig svake elever må motiveres gjennom tilpasset opplæring for å gi mestringsfølelse og sikre en faglig utvikling. I dette arbeidet må skolen ha tett dialog med foreldre for å sikre en riktig opplæringsplan for hver enkelt elev.

 

Partiet ønsker ingen enhetsskole, men at alle elever skal få tilpasset undervisning basert på den enkeltes ferdigheter.

 

Nasjonale prøver er også et svært nyttig verktøy for å måle hvilke kompetansemål som er oppnådd, og for å sikre at riktige pedagogiske virkemidler blir satt inn.

 

Utdanningssystemet bør i større grad ta hensyn til at elever er ulike og har ulike evner og behov. Skoleeier skal ha plikt til å sikre elever med spesielle behov nødvendige hjelpemidler.

 

Det må vises større respekt for skoleledere og læreres profesjonelle skjønn. Opplæringsloven bør mykes opp for å gi skoleeier større frihet til å velge hvordan skolehverdagen skal organiseres. Blant annet bør paragrafen i opplæringsloven som hindrer nivåbasert opplæring, fjernes.

 

Det er svært viktig at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen. I dag ser vi at mange skoler forfaller, og at det er dårlige fysiske arbeidsforhold for elevene. Det må gjøres større investeringer i opprusting av skolebygg.

 

Det må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning slik at den enkelte får realisert sine evner. Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming.

 

Det må slås hardt ned på krenkende adferd og alle typer mobbing, og det er viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. Elevene har krav på et trygt arbeidsmiljø. Dette er det skoleleder og lærere som har ansvaret for. Manglende innsats mot mobbing må få konsekvenser. Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot mobbing.

 

Partiet vil legge ned Utdanningsdirektoratet og gå tilbake til et eksamenssekretariat. De oppgavene Utdanningsdirektoratet i dag har, og som er knyttet til forskning og internasjonale undersøkelser, kan legges til Kunnskapsdepartementet.

 

Partiet vil innføre forbud mot hijab i grunnskolen. Videre vil vi forby bruk av heldekkende plagg (burka og nikab) i alle undervisningsinstitusjoner.

 

Partiet vil gi foreldre mer makt ved å gi dem fritt skolevalg.

 

Partiet vil:

 • Redusere byråkrati og skjemavelde i skolen, slik at læreren kan bruke tid på undervisning og ikke innrapportering

 • Legge til rette for at flere yrkesgrupper kan undervise i skolen

 • Gi alle elever et undervisningstilbud som sikrer faglig utvikling og mestring

 • At mobberen må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing

 • Styrke sanksjonsmulighetene i antimobbe-arbeidet

 • Gjøre det enklere å skifte ut skoleledelse og lærere som over tid ikke håndterer mobbesaker

 • Øke investeringene i skolebygg

 • Innføre fritt skolevalg på tvers av fylkes- og regiongrenser

 • Likebehandle offentlige og private skoler med hensyn til finansiering

 • Innføre en finansieringsmodell der pengene følger eleven

 • At ufaglærte ansatte får en egen yrkestittel, for eksempel lærerassistent/underviser

 • Gi alle elever et undervisningstilbud som sikrer faglig utvikling og mestring

 • At tilrettelagt innsats skal settes inn umiddelbart når eleven sliter i fag, uansett klassetrinn

 • Sikre skolehelsetjenesten og et godt helsetilbud til foreldre/barn

 • Utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot en inkluderende skole. Hentet fra partiets nettside i juli 2017.