Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: hvordan inkludere funksjonshemmede i demokratiet? / G

Sp om inkludering

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen, Senterpartiets talsperson på spørsmål om funksjonshemmede

Aktive politikere med funksjonsnedsettelser

Den viktigste jobben for å få flere aktive politikere med funksjonsnedsettelser er å åpne for dette i partiorganisasjonen. Politikken skapes i partiene. Sp vil i større grad etterstrebe å ta godt i mot alle nye medlemmer.

Porten inn

De fleste henter i dag sin informasjon om hvilket parti de vil melde seg inn i, gjennom ulike sosiale plattformer og media.

Senterpartiet sine digitale flater skal være universelt utformet slik at alle grupper kan orientere seg om hva vi mener. Senterpartiet vil ha en del av vårt materiell enkelt og kortfattet, slik at det enklere kan forstås av personer med kognitiv svikt. (f. eks. 10 gode grunner til å stemme Senterpartiet)

Senterungdommen

Senterungdommen er en egen organisasjon som vil være viktig i akkurat denne sammenhengen. Senterpartiet ser det som viktig blant annet å rekruttere funksjonshemmede ungdomspolitikere. Det forutsetter en inkluderende og raus ungdomsorganisasjon, som aksepterer mangfold og annerledeshet. I denne sammenhengen vil holdningsskapende arbeid være viktig. 

Fra lokalt til sentralt

Mennesker med funksjonsnedsettelser melder seg inn i lokalpartiet, akkurat på samme måte som alle andre gjør. Derfor må lokallagene være seg sitt ansvar bevist i forhold til både mangfold, inkludering og utenforskap.

Det vil bli utfordrende å få flere aktive politikere med funksjonshemmede før lokalpartiene selv legger til rette for å ta vare på partipolitisk interesserte mennesker med funksjonsnedsettelser.

Senterpartiet er klar over, og prøver å ta inn over oss at mennesker med funksjonsnedsettelser ikke er en ensartet gruppe og at det til enhver tid faktisk vil være mange ulike tilretteleggingsbehov å imøtekomme.

Senterpartiet vil etter beste evne prøve å løse de ulike tilretteleggingsbehovene fra organisasjonens grasrot- og lokallagsnivå og oppover i den politiske organisasjonen.

Spørsmål om tilretteleggingsbehov må blant annet inn i våre påmeldingsskjema i lokallag, fylkeslag og sentralledd. Det er viktig at dette får minst like høy prioritet som f.eks. spørsmål om allergier i forbindelse med arrangementspåmelding.

Våre møteplasser skal være slik at alle kan delta på samtlige arrangementer på sine egne premisser og forutsetninger.

Saksdokumenter og øvrig informasjon må komme på en flate og i et format som alle kan nyttiggjøre seg. (lyd, punkt, storskrift, etc)

Senterpartiet vil søke å legge til rette slik at personer som av ulike årsaker ikke har førerkort og som ønsker å delta på ulike politiske arrangement eller bidra i det politiske arbeidet også får mulighet til dette. Dette kan løses gjennom en skyssordning.

Skille rådene for funksjonshemmede og eldrerådene

Senterpartiet ønsker et skille mellom de kommunale rådene for funksjonshemmede og eldrerådene. I flere kommuner er disse rådene i dag slått sammen.

Alle funksjonshemmede er ikke eldre, og deres behov for å bli sett og hørt i saker er ikke nødvendigvis sammenfallende med eldres interesser og behov. I tillegg vil kommunens råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne være en god arena for nyrekruttering.

Pålegg for kommuner

Alle kommuner skal pålegges å ha universelt utformede saksdokumenter, møterom og saler.

I tillegg skal kommunene legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med alle andre, får mulighet til å delta i både lokale valg på kommune og fylkesnivå i tillegg til stortingsvalg og folkeavstemninger.