Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: hvordan inkludere funksjonshemmede i demokratiet? / G

FrP om inkludering

Hanne Dyveke Søttar

Hanne Dyveke Søttar, stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen.

Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne er en prioritert oppgave for Fremskrittspartiet og regjeringen.

Alle mennesker skal ha de samme rettighetene til politisk deltakelse, uansett funksjonsevne.

 

I vår organisasjon finnes det også ansatte med nedsatt funksjonsevne, men med god tilrettelegging er ikke dette noe vi tenker over.

Vi som har bruk for deres veiledning og hjelp stiller samme krav til dem som til alle andre rådgivere, de er en del av oss og er ansatt på lik linje.

Flere har også i politiske verv. Hvor mange det er pr. i dag har jeg ingen oversikt over.

 

Fremskrittspartiet har slått fast i sitt partiprogram at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha like store muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Det må legges til rette for at alle skal kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner. Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming.

 

Retten til politisk deltakelse er nedfelt i menneskerettslige konvensjoner, som for eksempel FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Artikkel 25 der omfatter retten til å delta i valg og bli valgt til politiske posisjoner. Disse konvensjonene er en del av norsk lov.

Dette innebærer at hvis en kommune ikke tilrettelegger for at en person med nedsatt funksjonsevne kan være politisk aktiv, for eksempel gjennom universell utforming, så bryter de altså både norsk lov og menneskerettighetene. Det samme gjelder politiske organisasjoner og partier. Tilrettelegging er en plikt.

Brukerstyrt personlig assistanse(BPA) er nå rettighetsfestet, noe som er kjempeviktig for de som trenger bistand i hverdagen. Dette er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

I Jeløya-erklæringen ble det slått fast at regjeringen, som vi er en del av, har en visjon om et samfunn der alle kan delta og der alle skal gis mulighet til å bidra i samfunnet. Vi ønsker å legge til rette for at flere personer med nedsatt funksjonsevne skal få lyst til, og muligheten til å bidra både i arbeidsliv og dagligliv.