Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: hvordan inkludere funksjonshemmede i demokratiet? / G

Ap om inkludering

Lise Christoffersen

Lise Christoffersen, stortingsrepresentant i arbeids- og sosialkomiteen.

Ap støtter helhjertet opp om FFOs kampanje, og beklager kampanjen er nødvendig. Dessverre er det nok slik at «et funksjonshemmet demokrati» er det som gjelder.

 

Under Stoltenberg II-regjeringen vedtok Stortinget lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Målet om et universelt utformet samfunn innen 2025 ble nedfelt i etterfølgende handlingsplan. Lov og handlingsplan var forankret i FN-konvensjonen og vår regjeringserklæring.

Vi beklager at målet om et universelt utformet samfunn 2025 ikke lenger gjelder. Verdifull tid er gått tapt. Da Ap fremmet forslag i forrige stortingsperiode om et tilgjengelig samfunn innen 2025, og et universelt utformet samfunn innen 2030, ble forslaget nedstemt.

 

Den beste måten å sikre at alle politikere kan være aktive på, er universell utforming. Når det ikke er tilfelle, må vi sikre god tilgjengelighet for de aktive, slik at flere kan inspireres til å delta. Ap har hatt politisk valgte med funksjonsnedsettelser, både lokalt og nasjonalt. Hindringer varierer, enten det er tilgjengelighet til møtelokaler, transport, dokumenter, for eksempel elektronisk, tolking i møter mv., avhengig av den enkeltes behov. Vi mener ansvaret for tilrettelegging tilligger det organet den enkelte er valgt inn i. Retten til å skjøtte sitt verv må være absolutt, på samme måte som plikten til å utføre vervet. Retten til å søke fritak, skal ikke oppleves som tvang. Kommunestyrer, fylkesting og storting har budsjettposter for utgifter til folkevalgte, som omfatter møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, barnevaktordninger mv. De må selvsagt også omfatte utgifter til tilrettelegging for folkevalgte med særlige behov.

 

Ap har lange tradisjoner for tett samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner. Vi deltar gjerne i enda tettere samarbeid for å få flere til å engasjere seg direkte, gjennom medlemskap i Ap og en plass på våre valglister.