Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Et funksjonshemmet demokrati? / G

Delta i demokratiet!

Eva Buschmann

Demokrati og deltagelse går hånd i hånd, men funksjonshemmede er underrepresentert i norsk politikk. Nå oppfordrer jeg DEG til å bli med på opprop for funksjonshemmedes muligheter til å delta i demokratiet.

Det politiske medborgerskapet er knyttet til å kunne delta i valg og å bli valgt. I et åpent og demokratisk samfunn burde folkevalgte forsamlinger speile befolkningen. Folkevalgte skal ivareta alles interesser, men er det skjevheter i rekrutteringen til politikken, kan det oppstår skjevheter i hvem sine interesser som dominerer.

 

Ved utvelgelsen av kandidater til nominasjonslistene vektlegges kjønn, geografisk fordeling, etnisitet, yrkesbakgrunn og alder.

 

Funksjonshemmede møter like mange barrierer og utfordringer i samfunnslivet som andre diskrimineringsutsatte grupper. Men funksjonshemmede er i mindre grad representert i politikken enn befolkningen for øvrig.

De politiske partiene har i liten grad strategier for å rekruttere representanter med funksjonsnedsettelser, og partienes holdninger til medborgerskap og aktiv deltagelse fra funksjonshemmede er preget mer av velvilje enn av tiltak og strategi.

Det er underlig hvor lite oppmerksomhet det har vært om funksjonshemmedes politiske medborgerskap. Nå er det på tide å si ifra. Vi vil delta!


Et funksjonshemmet demokrati?

Personer med funksjonsnedsettelser burde være representert i folkevalgte organer på like linje med andre. Det handler om rettferdighet, interesser, og om å være en ressurs.

Funksjonshemmede har erfaringer og perspektiver som skiller seg fra majoritetsbefolkningen, og vi kan bidra til et bredere grunnlag for beslutninger. Ville det blitt lagt brostein på paradegata Karl Johan om en rullestolbruker satt i bygningsrådet eller teknisk etat i Oslo?

Mange av oss som er funksjonshemmet, er ressurssterke, engasjerte og kunnskapsrike, og sitter på verdifull erfaringskompetanse. Vi kan bidra med nyttige og gode innspill som kan forbedre menneskers levekår.

Det er viktig å ta den sterke underrepresentasjonen på alvor. Å styrke funksjonshemmedes representasjon handler i bunn og grunn om å bidra til et demokrati også for funksjonshemmede.


Tre oppfordringer

Jeg oppfordrer deg som er funksjonshemmet til å delta i samfunnsdebatten. Snakk om det som engasjerer deg, og meld din interesse ovenfor partier.

Signer vårt opprop for funksjonshemmedes muligheter til å delta i demokratiet.
 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) vil med oppropet utfordre partiene til å vektlegge også funksjonshemming, i tillegg til kjønn, geografisk fordeling, etnisitet, yrkesbakgrunn og alder i sin listestilling.

La vår stemme bli hørt!

VI VIL DELTA!

#FunksjonshemmetDemokrati

Eva Buschmann
Leder FFO

Les "Et funksjonshemmet demokrati?"