Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Gi meg fem! / Bolig

Gi meg en bolig!

High five! Bolig

Gi meg en bolig der jeg kan leve likestilt og selvstendig!

En inkluderende boligpolitikk

 • sikrer mulighet til å bo hvor man vil, og med hvem man vil
 • gir mulighet til å eie sin egen bolig
 • sikrer boligkjøpere valgfrihet gjennom flere tilgjengelige boliger i markedet
 • har en husleie som man har råd til 
 • gir mulighet for støtte til ombygging ved sykdom, skade eller funksjonshemning

 

Hvorfor er det viktig med en inkluderende boligpolitikk?

Valgfriheten  i boligmarkedet for personer med funksjonshemning er begrenset. Kun 10 prosent av den norske boligmassen er tilgjengelig og under én prosent av husholdningene bor i en bolig der alle sentrale rom er tilgjengelig for rullestolbrukere. Mange har begrenset mulighet til å besøke andre og ha et sosialt liv. Kommunene må gi et godt botilbud der funksjonshemmede og andre utsatte grupper selv får velge hvordan de vil bo, og med hvem.

Startlån og bostøtte er viktige hjelpemidler for at mennesker med lav inntekt kan eie sin egen bolig. men alt for få med startlån har rett på bostøtte. Det er svært viktig at ulike boligsosiale virkemidler virker sammen og styrker muligheten til å bo bra. Reglene for bostøtte må endres slik at flere får rett til bostøtte! Det er viktig - også for dem som leier bolig.

Mange kommuner tilbyr ikke ordningen med tilskudd til tilpasning av bolig. I de kommunene som tilbyr ordningen, dekker ikke dagens tilskudd behovet.


Hva kan du som politiker gjøre?

Hvis du og ditt parti kommer inn i kommune/ fylkesstyret forventer vi at dere tar ansvar ved å 

 • sørge for at kommunale planer ivaretar innbyggernes behov for gode bomiljøer, samt ivaretar klima og universell utforming
 • sikrer selvbestemmelse i bosituasjonen
 • tilbyr startlån og tilpasningstilskudd til de som trenger det og øker rammenved behov
 • sørger for kommunal bostøtte når innbyggerne faller ut av statlig bostøtteordning
 • skjermer leietakere i kommunale boliger for høye husleier
 • sørger for at unge funksjonshemmede får flytte hjemmefra og i egen bolig