Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Utdanning

Vil styrke elevers rettsikkerhet

FFO møtte nylig statssekretær Elisabet Dahle i Kunnskapsdepartementet for å diskutere våre krav til statsbudsjettet 2014.

FFO tok blant annet opp elevers rettssikkerhet og vårt krav om at det er nødvendig med saksbehandlingsfrister i PP-tjenesten. I møtet fikk FFO dessuten en invitasjon fra statssekretæren til å sende inn innspill til arbeidet med en etter- og
videreutdanningsstrategi for PP-tjenesten. Dette er et arbeid som FFO tar videre i dialog med Utdanningsdirektoratet allerede denne uken.

Her er FFOs krav knyttet til ansvarsområdene til KD:

Barnehagen

- FFO ber regjeringen om å lovfeste saksbehandlingsfrister for PP-tjenesten og muligheten for midlertidige enkeltvedtak i barnehageloven, slik det er foreslått i NOU 2012:1 "Til barnas beste".

- FFO ber regjeringen lovfeste ansvaret for legemiddelhåndtering i barnehagen i barnehageloven.

- FFO ber regjeringen innføre en bemanningsnorm i barnehagen.

- FFO ber regjeringen om å gjennomføres tilsyn som vurderer kommunenes ivaretakelse av barn med særskilte behov i barnehagen.

Grunnopplæringen
- FFO ber regjeringen lovfeste saksbehandlingsfrister for PP-tjenesten i opplæringsloven.

- FFO ber regjeringen lovfeste muligheten for å treffe midlertidige vedtak om spesialundervisning i opplæringsloven.

- FFO ber regjeringen innføre sanksjonsmidler overfor skoleeier når skoleeier ikke følger klageinstansen eller tilsynsorganets pålegg.

Høyere utdanning
- FFO ber regjeringen revidere innholdet i faget pedagogikk og elevkunnskap, og endre lærerutdanningen slik at fremtidens lærere får økt kunnskap om hvordan de skal møte elever med særskilte behov.

- FFO ber regjeringen om å pålegge utdanningsinstitusjonene å rapportere om forholdene for funksjonshemmede studenter i den årlige kvalitetsrapporten.

- FFO ber om at det i budsjettet for 2014 øremerkes midler til en incentivordning for bedre tilrettelegging i høyere utdanning.

Voksenopplæring
- FFO ber om at bevilgningen for voksenopplæring i studieforbundene økes til 225 mill. kroner for 2014.