Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Utdanning

Ga innspill om spesialpedagogisk forskning

FFO gav denne uken innspill til Forskningsrådets ekspertgruppe i spesialpedagogikk.

Ekspertgruppen skal gi Kunnskapsdepartementet en kunnskapsstatus og en analyse over behov for videre satsing på spesialpedagogiske utdanninger og spesialpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. De skal også se på hvordan den fremtidige utdanningen i spesialpedagogikk bør være.

Ekspertgruppen ble nedsatt som en følge av behandlingen av Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap.

Ekspertgruppen skal gjennomgå de spesialpedagogiske utdanningene i Norge og vurdere hvordan de bør innrettes og dimensjoneres i årene som kommer for at samfunnets behov skal dekkes. Forslag til tiltak og anbefalinger vil bli lagt frem i løpet av 2013. Målet er at strategiene og tiltakene som gruppen anbefaler skal fremme samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon både i utdanningene og i forsknings- og utviklingsarbeidet.

Nye krav fremover
Ekspertgruppen skal fremme forslag til utdanninger som skal ivareta behovet for den spesialpedagogiske kompetansen samfunnet trenger i tiden fremover.

- Dette favner bredt, og handler om fremtidige kompetansebehov for spesialpedagoger som blant annet arbeider innenfor barnehage, skole, PP-tjenesten, det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, habilitering/rehabilitering og boliger for funksjonshemmede, sier Berit Rognhaug, leder av ekspertgruppen, på nettsidene til Forskningsrådet.

Du kan lese hele intervjuet med ekspertgruppens leder her.

FFO ga innspill til ekspertgruppen sammen med SAFO, samt representanter fra fylkes- og kommunene.

Behov for mer kunnskap
FFO fremhevet spesielt at det er et generelt behov for mer kunnskap om det å leve med en funksjonshemming eller kronisk sykdom. Og hvordan dette virker inn på muligheten til og kapasiteten for læring. FFO trakk også frem at det er behov for mer grunnleggende kompetanse om læring generelt for å kunne vurdere spesielle forhold som påvirker læringen – som en funksjonshemning naturlig kan medføre.

- Vi håper ekspertgruppen kan skjelne ut over de spesialpedagogiske utdanningene og se på synergien mellom allmennpedagogikken og spesialpedagogikken. Slik kan vi sørge for at de som skal jobbe med våre barn og unge – og som også skal sørge for at voksne får tilbud om opplæring der hvor det kreves – skal stille best mulig forberedt og ha en grunnforståelse av variasjonen i menneskers læringsforutsetninger, sier fagsjef i FFO, Idun Klette Låhne.