Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Utdanning

Forskningsrapporter fra NIFU

Forskningsinstituttet NIFU har i det siste utgitt to rapporter om skole og utdanning.

Rapporten ”Tilretteleggingsutfordringer i høyere utdanning før og nå” er en studie av tilrettelegging i høyere utdanning i lys av lovendringer og målsetting om å sikre høyere utdanning for en mer mangfoldig studentmasse.

Forskningsprosjektet tar for seg sentrale lover og virkemidlene i mangfoldspolitikken og ser dette i lys av hvordan 17 prorektorer, ledere for læringsmiljøutvalg, studiedirektører og tilretteleggingstjenesten ved fire læresteder arbeider med tilrettelegging i høyere utdanning. I tillegg har 17 studenter, gjennom intervju, fortalt sine historier om hvilke utfordringer de som studenter med behov for tilrettelegging i høyere utdanning erfarer. Disse funnene er sett i sammenheng med situasjonen i 2005.

Fokuset for forskningsprosjektet har vært diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og endringer i Universitets- og høyskoleloven og studenter som har behov for tilrettelegging i sine utdanningsløp. Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Deltasenteret.

Les rapporten her (pdf). 

Rapporten ”En mangfoldig og universell grunnopplæring” ser på hvordan mangfold ivaretas faglig, sosialt og fysisk fra 4. til 8. trinn i grunnskolen. I rapporten stilles spørsmålet om det er fruktbart å utvide forståelsen av begrepet universell utforming til også å gjelde opplæringssituasjonen, når vi allerede har begrepene tilpasset opplæring og inkluderende skole.

Undersøkelsen tar for seg praksis og erfaringer når det gjelder ivaretakelse av mangfoldet i elevmassen i grunnopplæringen. I undersøkelsen fokuseres det på begrepene mangfold, inkludering, tilpasset opplæring, universell utforming og læringsmiljø. 

Les rapporten her.