Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

Søk om midler til å tilpasse boligen din

Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette.

Flere eldre og funksjonshemmede ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonom i å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette.

Tilskuddet er en offentlig støtteordning som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har en funksjonshemning. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, - etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

Kontakt din hjemkommune for mer informasjon.

Besøk nettsiden til Husbanken for mer informasjon om tilskuddet.