Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

NTP 2014-2023: FFO ba om konkrete satsninger på universell utforming

Arbeidet med å gjøre tog, busser, trikker, terminaler, stasjoner og holdeplasser universelt utformet går for sakte. Dersom regjeringen skal nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025 må tempoet økes betraktelig, og det må settes av mer penger. Det sa FFO da vi var på høring i Stortinget om Nasjonal transportplan 2014-2023.

FFO konstaterer at den økonomiske satsingen på universell utforming i NTP 2014-2023 er lite ambisiøs. Satsingen på bymiljøavtalene er et usikkerhetsmoment i denne sammenheng. Vi har en forventning om at man gjennom disse avtalene kan gjøre en betydelig innsats for å oppgradere terminaler, holdeplasser og stasjoner for buss og tog, selv om omfanget er usikkert. Dette forutsetter god styring av innsatsen, og fornuftig bruk av midler.

Resultatene er for dårlige
I gjeldende plan har vi sett at planleggingen av utbedringstiltak har tatt lenger tid enn forventet og blitt dyrere enn først antatt. Midlene er brukt, men resultatene er for dårlig. Derfor er målene man hadde i gjeldende transportplan ikke nådd og etterslepet er betydelig.

På veiområdet er de øremerkede midlene benyttet, men oppgraderingsmålene som ble satt er langt fra nådd. Etterslepet er derfor betydelig også her. Det er behov for en forsterket innsats på dette området i kommende NTP.

På jernbaneområdet har innkjøp av Flirt-tog blitt positivt mottatt. Man har gjennom mindre tiltak fått en oppgradering av flere togstasjoner til brukbar tilgjengelighetsstandard, selv om mye gjenstår. Man har også i løpet av perioden fått 2 universelt utformede stasjoner. Mye gjenstår før alle 340 stasjoner oppnår en tilfredsstillende standard.

Vi har for øvrig merket oss at universell utforming i NTPs kapittel om økonomiske ressurser kun er nevnt på veiområdet, hvor tall for satsningen på kollektivtrafikk og universell utforming er synliggjort. På øvrige transportområder er satsingen på universell utforming ikke konkretisert.

Årlige statusrapporter
FFO ber derfor komiteen understreke betydningen av at NTP følges opp med tilstrekkelige bevilgninger i årene fremover. FFO oppfordrer også komiteen til å be om at det i de årlige budsjettene rapporteres særskilt på status for tiltakene for universell utforming på alle transportområder.

Her kan du lese FFOs merknad til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité (pdf).