Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

Kan alle reise offentlig innen 2025 – utopi eller realitet?

Stortinget la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan nylig. Til tross for mange positive signaler, tror ikke FFO at det er nok til å sikre universell utforming av kollektivtrafikken innen 2025. Da må tempoet og den økonomiske satsningen økes betydelig.

I innstillingen understreker Transport- og kommunikasjonskomiteen viktigheten av god brukermedvirkning i utarbeidelse av transportetatenes handlingsplaner. Og behovet for å effektivisere og intensivere utviklingen av standarder for hele reisekjeden trekkes fram, noe FFO har vært særlig opptatt av. Komiteen understreker videre at geografiske inndelinger og grenser for forvaltningsansvar ikke skal hindre utviklingen av helhetlige reisekjeder som er tilrettelagt og universelt utformet.

KrF viser til at regjeringens målsetting i 2009 var å ha et fullstendig universelt utformet transportsystem innen 2020. Det samme målet er nå 2025 og KrF mener at innsatsen må intensiveres, fordi den er fragmentert. Dette er FFO enig i.

Ber om rapportering
Videre etterlyser KrF en systematisk beskrivelse av innsatsenes på de ulike transportområder og ber om en samlet rapportering til Stortinget, og en beskrivelse av avvik i henhold til vedtatte planer. Dette var et av FFOs krav til statsbudsjett for 2014. Komiteens flertall bestående av FrP, Høyre og KrF fremmer følgende forslag i innstillingen:

"Stortinget ber regjeringen fremlegge for Stortinget en statusrapport for universell utforming på alle transportområder".

Her kan du lese innstillingens kapittel 13 om Universell utforming.

TT-ordningen
Når det gjelder TT-ordningen, er komiteen særlig opptatt av at brukermedvirkningen får oppmerksomhet når prøveprosjektet som nå er i gang skal evalueres. Komiteen har bedt regjeringen om å vurdere en nasjonal TT-ordning i løpet av første del av planperioden. Dette er helt i tråd med et mangeårig statsbudsjettkrav fra FFO.

FrP kommenterer spesielt at det er store forskjeller fra fylke til fylke og ber om at det utarbeides nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med nasjonale retningslinjer. KrF understreker at TT-ordningen bør være så god at det er mulig å leve aktive liv gjennom denne, et syn FFO definitivt deler.