Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Støtter innføring av én journal

FFO har vært på høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Der ga vi vår støtte til regjeringens mål om å etablere én journal for hver enkelt innbygger.

Etableringen av én journal vil sikre nødvendig tilgang til journalen både for helsepersonell og pasienter. Dagens situasjon er preget av ulike systemer som ikke kan kommunisere med hverandre, noe som forsinker viktig informasjonsdeling. Tilgjengelig oppdatert informasjon gjør at behandling kan komme raskere i gang. 

Bedre pasientsikkerhet
En nasjonal løsning, der alle helseaktører er forpliktet til å ha et system hvor alle har mulighet til å logge seg på for å få tilgang til oppdaterte journalopplysninger, er også viktig og nødvendig for bedre kvalitet på diagnostikk og behandling. Og ikke minst for bedre pasientsikkerhet. En slik gjennomgående journal vil styrke samhandlingen mellom helsetjenestens aktører, slik at tjenestene kan bli bedre koordinert.

Oppsummering av FFOs anbefalinger
I komiteen hadde FFO med seg et dokument der vi gir en rekke anbefalinger rundt etableringen av én journal. Her er en oppsummering av våre anbefalinger:

  • FFO ber komiteen støtte utredningen av én journal.
  • FFO ber komiteen sørge for at det i utredningen om én journal vurderes krav om en ensartet journalstruktur.

  • FFO ber komiteen i sine merknader være tydelig på at personvernet skal ivaretas på en god måte og de sikkerhetsløsninger som velges må understøtte dette.
  • FFO ber komiteen medvirke til at det velges en loggløsning som angir hvilke journalnotater det er gjort oppslag i.

  • FFO ber komiteen medvirke til at regjeringen gjennomfører en pilot før den foreslåtte trinnvise implementeringen av én journal.

  • FFO ber komiteen medvirke til at brukermedvirkning er en del av utredningen som er foreslått.

  • FFO ber komiteen medvirke til at innbyggerne får elektronisk tilgang til egen pasientjournal via «Min side».

  • FFO ber komiteen medvirke til at det settes klare krav om standardisering- og sertifisering av IKT-løsninger, herunder sikkerhetsløsninger, gjennom lov og forskrift.

  • FFO ber komiteen medvirke til at det settes tidsfrister for når de kravspesifikke løsningene må være på plass for å kunne implementere løsningen samtidig.

  • FFO ber komiteen medvirke til at regjeringen etablerer en særskilt tilskuddsordning for utviklingen av IKT i helseforetakene.

Her kan du laste ned FFOs merknad til Helse- og omsorgskomiteen (pdf).