Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Send flere til behandling i varmt klima

Det er vel dokumentert at behandling i varmt klima er rimelig og god behandling for blant annet mennesker med revmatiske sykdommer.

FFO mener at langt flere pasienter enn i dag bør få et tilbud om behandlingsreise til utlandet. I tillegg ønsker vi at nye pasientgrupper skal inkluderes i ordningen.   

Ordningen med behandlingsreiser til utlandet har blitt evaluert av Sintef. FFO og flere av medlemsorganisasjonene våre har deltatt med innspill i selve evalueringsprosessen. Evalueringsrapporten har nå vært på høring, og FFO har sendt brev til Helsedirektoratet med våre kommentarer.

Her skriver FFO at tilbudet og bevilgningen minimum må dobles slik at minst 6000 personer, inkludert nye grupper, kan tilbys en behandlingsreise. Det må i tillegg gjennomføres en kartlegging av behov, slik at man i framtiden kan få et tilbud som bedre dekker det reelle behovet.

Rimelig og god behandling
Behandlingsreiser er et rimelig tilbud som gir mye for pengene. Etter FFOs mening er det derfor behov for en grundig kost- og nytteanalyse av tilbudet. Dette for å dokumentere at behandling i utlandet er rimelig og god behandling. Ved å øke bevilgningen og tilby flere behandling i utlandet vil dette også føre til mindre trykk på helsetjenesten til de aktuelle pasientgruppene i Norge.

Ved gjennomføring av en slik analyse er det viktig å inkludere mange parametere, som for eksempel bedre livskvalitet, mindre forbruk av medisiner, mindre bruk av tjenester i Norge, samt at dette er et billigere tilbud enn i Norge.

I evalueringsrapporten bekrefter for øvrig Sintef at behandlingsreiser har stor effekt og er kostnadsbesparende.

Usaklig forskjellsbehandling
Tilbudet om behandlingsreiser til utlandet er i dag mangelfull for de diagnosegruppene som er godkjent til å benytte seg av ordningen (revmatikere, psoriatikere, barn med atopisk eksem, polio, astma og lungesykdommer).  Til tross for dette mener FFO at det ikke er tvil om at det i dag foregår en usaklig forskjellsbehandling ved at altfor mange står utenfor ordningen.  Det foreligger god dokumentasjon på at flere pasientgrupper vil ha stor nytte av et slikt tilbud.

I tillegg til Sintefs anbefaling om enkelte nye grupper inn i ordningen, ønsker FFO at det gjøres en grundig vurdering av hvilke diagnosegrupper som kan ha effekt av behandling i varmt klima. Dette kan for eksempel være mennesker med cerebral parese, multippel sklerose, fibromyalgi, artrose, voksne med atopisk eksem og iktyose.

- Inkludering av nye grupper må finansieres særskilt, og ikke gå på bekostning av eksisterende tilbud, mener FFO.

FFO er også opptatt av at ordningen med behandlingsreiser fortsatt må være en egen post i statsbudsjettet. Dette for å sikre et likt og rettferdig tilbud. Dessuten må tilbudet fortsette med å være underlagt nasjonale fordelingskriterier.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen til FFO (pdf).