Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Brukerne må med i kvalitetsarbeidet

God kvalitet og trygge tjenester er tema i en stortingsmelding som FFO var på høring om denne uken. FFO er enig i retningen som skisseres for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, men vi savner konkretisering av foreslåtte tiltak.

Enkelte av tiltakene i Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester handler om en mer aktiv pasient- og brukerrolle. FFO mener disse er viktige for å utvikle helse- og omsorgstjenesten i retning av å bli mer brukerorientert. Vi er også enig i konklusjonene om behovet for at pasientene kan involveres mer aktivt i egen behandling, spesielt innenfor habilitering og rehabilitering.

Likeverdighetskultur
- FFO hadde ønsket seg konkrete beskrivelser av hvordan gjennomføringen av tiltak skal skje. Det er en jobb som må gjøres for å erstatte en paternalistisk kultur med en likeverdighetskultur i helse- og omsorgstjenesten. En likeverdighetskultur fordrer at pasientenes kunnskap og ressurser blir vektlagt i samspill med helsepersonell, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO.

Brukermedvirkning
Ett av innspillene til komiteen fra FFO handler derfor om brukermedvirkning. De nasjonale pasient- og brukerorganisasjonene må ha en sentral rolle i utviklingen av tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen.

Nei til fellesregistre
I høringen på Stortinget ga FFO tydelig beskjed om at vi er skeptiske til etablering av nye fellesregistre som er personentydige uten kryptering. Dette vil etter vår oppfatning innebære en stor risiko for personvernet.

- Vi ønsker derfor at eventuelle nye registre må krypteres slik at identiteten til de registrerte ikke framkommer, sier Arum.

FFO støtter heller ikke forslaget om å etablere et personentydig kommunalt helse- og omsorgsregister.

- Et slikt register for bruk på kommunalt nivå vil medføre en for stor risiko for at sensitive personopplysninger vil komme på avveie, påpeker generalsekretæren i FFO.

Her er FFOs innspill til Helse- og omsorgskomiteen:

 • FFO ber komiteen støtte hovedretningen i meldingen for bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

 • FFO ber komiteen foreslå at det utarbeides en veileder for god brukermedvirkning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 • FFO ber komiteen støtte meldingens skisserte virkemidler som skal bidra til en mer aktiv brukerrolle.

 • FFO ber komiteen i sine merknader understreke at de nasjonale pasient- og brukerorganisasjonene må ha en sentral rolle i utviklingen av tiltakene.

 • FFO ber komiteen foreslå en egen bevilgning til en tilskuddsordning til de nasjonale pasient- og brukerorganisasjonene.

 • FFO ber komiteen støtte de foreslåtte strukturtiltak som legger til rette for kvalitetsarbeidet.

 • FFO ber komiteen medvirke til at regjeringen tydeliggjør behovet for verktøy for kartlegging av kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

 • FFO ber komiteen medvirke til at behandlingsforløp og service inngår som et viktig område det må utvikles kvalitetsindikatorer på.

 • FFO ber komiteen støtte at det blir større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet.

 • FFO ber komiteen avvise etableringen av et personentydig kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister.

 • FFO ber komiteen medvirke til at etableringen av nytt fellesregister organiseres som et personentydig kryptert register.

Her kan du laste ned hele merknaden til FFO (pdf).