Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Helse

Illustrasjonsfoto: helsepersonell.FFO vil arbeide for en godt utbygd helse­tjeneste, som ivaretar behovene til mennesker som lever med funksjons­hemning og kroniske sykdommer gjennom hele livet og uten at den enkelte påføres kostnader.

Økt kompetanse og bedre samhandling i helsevesenet

Mennesker som lever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer er avhengig av et offentlig helsevesen som har nødvendig kompetanse, høy kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig behandlingskapasitet. Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er sentral for å få til gode behandlingsforløp på tvers av forvaltningsnivåer. Det samme gjelder samarbeidet mellom ulike klinikker, fagdisipliner og profesjoner i sykehus. For mennesker som lever med sammensatte helseproblemer er dette samarbeidet helt avgjørende.  Brukermedvirkning på systemnivå er fortsatt under etablering, samtidig som systemet er under endring gjennom bl.a Samhandlingsreformen.

Økt pasientsikkerhet

Mange erfarer at de må fortelle sin pasienthistorie gang etter gang. Noen opplever ikke å bli sett som pasient og at helsepersonell heller ikke ser helheten i den enkeltes helsesituasjon. Den enkelte bruker av helse- og omsorgstjenester er selv en viktig ressurs. Aktiv medvirkning i definisjon og gjennomføring av egen behandling vil virke positivt på livskvaliteten. Deltakelsen kan for mange inkludere likemannsopplegg eller lærings- og mestringsopplegg, der samspill med andre brukere står sentralt.

Mange opplever også at helsetjenesten ikke har tilstrekkelig kunnskap om ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer og at helsetjenesten generelt mangler gode pasientadministrative systemer. Det erkjennes også at det skjer for mange unødige fei l i helsetjenesten. Pasientsikkerhetsarbeidet og innsatser for å sikre kvaliteten i tjenestene må derfor forsterkes både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Å ivareta den helhetlige tilnærmingen, pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene har avgjørende betydning for alle som lever med helseutfordringer. Det gjelder for både akutte og planlagte behandlingssituasjoner, men det gjelder også for innsatser på lokalt nivå som forebyggende tiltak, habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Å leve med forutsigbarhet i tilbudet og tjenestene du er avhengig av, er avgjørende for alle som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom gjennom store deler av livsløpet.

Habilitering og rehabilitering til alle som trenger det

Det er bred politisk enighet om at det må satses på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, likevel skjer det lite. Målet for innsatsene er at den enkelte skal mestre sin egen hverdag. Det handler om selvstendighet, velferd og livskvalitet. Betydningen av å få et godt tilbud er avgjørende for den enkeltes opplevelse av egen situasjon og for livskvaliteten.

Tilbudet om habilitering og rehabilitering er uforutsigbart og svært mangelfullt mange steder. Derfor må det legges frem en forpliktende plan som sikrer utvikling av kvalitet, kompetanse og kapasitet innen habilitering og rehabilitering. Planen må fange opp helheten i pasientens behandlingsforløp og omfatte både spesialisthelsetjenesten og kommunene.

FFOs program for 2014-2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.

Her kan du lese artikler som handler om helse.

 • 15.01.2013

  Sosiale helseforskjeller bekymrer Støre

  Dårligere levekår blant funksjonshemmede og kronisk syke, sammenlignet med den øvrige befolkningen var ett av temaene FFOs hovedstyre tok opp i sitt første møte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.
 • 07.01.2013

  Frikortbeløpene heves med 60 kroner i 2013

  Beløpene som gir deg rett til frikort for helsetjenester økes med 60 kroner fra 1. januar 2013. Dette berører om lag 1,2 millioner innbyggere. Økningen gjelder begge frikortordningene.
 • 04.01.2013

  Ny fastlegeforskrift innført

  Fra 1. januar 2013 trådte ny fastlegeforskrift i kraft. I praksis betyr det at pasienten lettere skal komme i kontakt med legekontoret på telefon. Det skal gå raskere å få time og legen skal gjennomføre flere hjemmebesøk.
 • 29.11.2012

  DiabetesID kan redde liv!

  Diabetesforbundet har utviklet en app for smarttelefoner, som gir personer med diabetes en tryggere hverdag. Appen er gratis!
 • 29.08.2012

  Ny fastlegeforskrift gir bedre legetjenester

  Helse- og omsorgsdepartementet la i dag frem ny fastlegeforskrift. Blant annet settes det nå krav til maksimal ventetid på konsultasjon på fem dager. – Dette er svært positivt, og vil møte våre gruppers behov på en bedre måte enn tidligere, mener FFO.
 • 11.04.2012

  Send flere til behandling i varmt klima

  Det er vel dokumentert at behandling i varmt klima er rimelig og god behandling for blant annet mennesker med revmatiske sykdommer.
 • 07.03.2012

  Riksrevisjonen: - Ingen målbar kapasitet innen rehabilitering

  Riksrevisjonen la i går frem sin forvaltningsrevisjon av rehabilitering innen helsetjenestene. Resultatene er nedslående, men var forutsigbare: Ingen målbar styrking av rehabiliteringsfeltet i perioden 2005 til 2010.
 • 03.11.2011

  Bruk ditt Pasient- og brukerombud!

  De fleste saker som meldes inn til landets Pasient- og brukerombud handler om spesialisthelsetjenesten. Nå etterlyses flere saker fra pasienter, brukere og pårørende som tar for seg kritikkverdige forhold i kommunenes helse- og sosialtjeneste.