Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Helse

Illustrasjonsfoto: helsepersonell.FFO vil arbeide for en godt utbygd helse­tjeneste, som ivaretar behovene til mennesker som lever med funksjons­hemning og kroniske sykdommer gjennom hele livet og uten at den enkelte påføres kostnader.

Økt kompetanse og bedre samhandling i helsevesenet

Mennesker som lever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer er avhengig av et offentlig helsevesen som har nødvendig kompetanse, høy kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig behandlingskapasitet. Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er sentral for å få til gode behandlingsforløp på tvers av forvaltningsnivåer. Det samme gjelder samarbeidet mellom ulike klinikker, fagdisipliner og profesjoner i sykehus. For mennesker som lever med sammensatte helseproblemer er dette samarbeidet helt avgjørende.  Brukermedvirkning på systemnivå er fortsatt under etablering, samtidig som systemet er under endring gjennom bl.a Samhandlingsreformen.

Økt pasientsikkerhet

Mange erfarer at de må fortelle sin pasienthistorie gang etter gang. Noen opplever ikke å bli sett som pasient og at helsepersonell heller ikke ser helheten i den enkeltes helsesituasjon. Den enkelte bruker av helse- og omsorgstjenester er selv en viktig ressurs. Aktiv medvirkning i definisjon og gjennomføring av egen behandling vil virke positivt på livskvaliteten. Deltakelsen kan for mange inkludere likemannsopplegg eller lærings- og mestringsopplegg, der samspill med andre brukere står sentralt.

Mange opplever også at helsetjenesten ikke har tilstrekkelig kunnskap om ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer og at helsetjenesten generelt mangler gode pasientadministrative systemer. Det erkjennes også at det skjer for mange unødige fei l i helsetjenesten. Pasientsikkerhetsarbeidet og innsatser for å sikre kvaliteten i tjenestene må derfor forsterkes både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Å ivareta den helhetlige tilnærmingen, pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene har avgjørende betydning for alle som lever med helseutfordringer. Det gjelder for både akutte og planlagte behandlingssituasjoner, men det gjelder også for innsatser på lokalt nivå som forebyggende tiltak, habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Å leve med forutsigbarhet i tilbudet og tjenestene du er avhengig av, er avgjørende for alle som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom gjennom store deler av livsløpet.

Habilitering og rehabilitering til alle som trenger det

Det er bred politisk enighet om at det må satses på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, likevel skjer det lite. Målet for innsatsene er at den enkelte skal mestre sin egen hverdag. Det handler om selvstendighet, velferd og livskvalitet. Betydningen av å få et godt tilbud er avgjørende for den enkeltes opplevelse av egen situasjon og for livskvaliteten.

Tilbudet om habilitering og rehabilitering er uforutsigbart og svært mangelfullt mange steder. Derfor må det legges frem en forpliktende plan som sikrer utvikling av kvalitet, kompetanse og kapasitet innen habilitering og rehabilitering. Planen må fange opp helheten i pasientens behandlingsforløp og omfatte både spesialisthelsetjenesten og kommunene.

FFOs program for 2014-2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.

Her kan du lese artikler som handler om helse.

 • 09.10.2013

  Med kjepper i hjulene

  Det er tittelen på en rapport som Unge funksjonshemmede lanserte 9. oktober. Den ser på tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbudet for ungdom og unge voksne.
 • 09.10.2013

  Innfrir løfter om habilitering og rehabilitering

  FFO er svært glad for at Høyre og Fremskrittspartiet prioriterer habilitering og rehabilitering så tydelig i regjeringserklæringen som ble lagt frem i går kveld.

 • 25.09.2013

  Ny organisering av sjeldenfeltet

  Nå er prosjektrapporten klar om etablering av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Etter et halvt års intens jobbing ble rapporten nylig overlevert Oslo universitetssykehus (Ous).
 • 06.08.2013

  Rehabilitering - hva vil ditt parti gjøre?

  Rehabilitering - hva vil ditt parti gjøre? Hva skal til for å løse de store utfordringene på rehabiliteringsområdet? Dette var ett av mange spørsmål som ble stilt til politikerne under den store rehabiliteringsdebatten på Litteraturhust 5. august 2013.

 • 16.04.2013

  Et liv med smerte

  Hvordan er det egentlig å leve med kroniske smerter? I filmen «Et liv med smerte» forteller Marion Håland Kristensen om hvordan det er å leve et liv som ung tobarnsmor med kroniske smerter etter et fall i en trapp.
 • 13.03.2013

  Lanserte plattform for habilitering og rehabilitering

  I dag la FFO fram sin plattform for habilitering og rehabilitering på et frokostseminar. FFOs leder Knut Magne Ellingsen, som har ledet arbeidsgruppen bak plattformen, presenterte innholdet.
 • 07.03.2013

  Lansering og politikerbesøk i FFO

  Hvorfor er det så vanskelig å behandle funksjonshemmede som alle andre? Dette spørsmålet ønsker FFO svar på når vi inviterer til et frokostseminar om habilitering og rehabilitering 13. mars.
 • 06.02.2013

  Brukerne må med i kvalitetsarbeidet

  God kvalitet og trygge tjenester er tema i en stortingsmelding som FFO var på høring om denne uken. FFO er enig i retningen som skisseres for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, men vi savner konkretisering av foreslåtte tiltak.
 • 05.02.2013

  E-resept i hele landet

  E-resept er snart innført i hele Norge. Tirsdag 5. februar starter de siste tre fylkene –Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.
 • 22.01.2013

  Støtter innføring av én journal

  FFO har vært på høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Der ga vi vår støtte til regjeringens mål om å etablere én journal for hver enkelt innbygger.