Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

Revidert nasjonalbudsjett

I dag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. FFO har gått gjennom budsjettene og laget en oversikt over de punktene som er mest interessant for våre medlemsorganisasjoner.

Flere tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at tiltaksnivået økes med 600 plasser i gjennomsnitt i 2. halvår 2013. Dette vil styrke tiltakstilbudet og bidra til å redusere ventetiden på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket styrkes med 20 millioner kroner. Dette følges videre opp med en styrking av Arbeids- og velferdsetaten med 25 nye årsverk.

Arbeidsministeren varslet også om en stortingsmelding om arbeidslinjen som regjeringen skal fremme.

Styrker tolketjenesten
Retten til tolk er hjemlet i folketrygdloven, og omfatter bl.a. skrivetolking, tolking til døve og tolk- og ledsagerhjelp til døvblinde. Det er et økende behov for tolketjenester innenfor undervisning, arbeid og annen samfunnsdeltakelse og regjeringen styrker bevilgningen med 8,3 mill. kroner.

Arbeidsavklaringspenger
Regjeringen reduserer bevilgningen på arbeidsavklaringspenger med 1 404,8 mill. kroner. Bevilgningen er på totalt 36 164,8 mill. kroner. Regjeringen forklarer kuttet med lavere gjennomsnittlig antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2012 enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2013. Det legges nå til grunn 166 300 mottakere i 2013, en nedjustering på 4 700 mottakere fra saldert budsjett.

Regjeringen fremholder at nedjusteringen skyldes økt overgang til arbeid og annen forsørgelse, samt redusert overgang til arbeidsavklaringspenger fra sykepengeordningen som følge av redusert sykefravær.

Hjelpemidler
Bevilgningen er på 2 731,6 mill. kroner og foreslås redusert med 131,6 mill. kroner. Antall mottakere av hjelpemidler i 2012 ble noe lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett 2013. Grunnen til at det er færre mottakere av hjelpemidler er at basishjelpemidler ikke lenger gis over folketrygden.

Økte rammer til Husbanken
Husbanken rammer økes med 5 mrd. kroner i 2013. Den økte lånerammen vil i hovedsak gå til grunnlån. Regjeringen peker på lån til utleieboliger bl.a. til flyktninger, utbedring av bolig bl.a. rettet mot eldre og funksjonshemmede, studentboliger og andre boligsosiale formål er spesielt viktig. På bakgrunn av dette foreslås det at bevilgningen på kap. 2412, post 90 Lån fra Husbanken økes med 1 102 mill. kroner.

Omsorgstjenesten
Regjeringen har våren 2013 lagt fram en Stortingsmelding om morgendagens omsorg (Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg).
Regjeringen foreslår å bevilge 100 mill. kroner i 2013 til satsinger som skal sikre en god og bærekraftig omsorgstjeneste.

Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk
Bevilgningen foreslås økt med til sammen 10 mill. kroner til veilednings-, støtte- og avlastningstiltak for pårørende i 2013. Det skal utvikles et opplærings- og veiledningstilbud til pårørende og et opplæringsprogram for ansatte. Det foreslås å avsette 6 mill. kroner av bevilgningen til tilskudd til pilotprosjekter i hvert fylke knyttet til utrednings- og utviklingsarbeidet for å forbedre omsorgslønnsordningen.

Hverdagsrehabilitering
Bevilgningen foreslås økt med 12 mill. kroner til satsing på hverdagsrehabilitering. Midlene skal benyttes til å stimulere ulike kommuner til å forsøke ulike modeller for hverdagsrehabilitering. Satsingen skal følgeevalueres for å dokumentere økonomiske gevinster for kommunene og effekter for brukerne. Erfaringene skal deretter spres videre til andre kommuner. Deler av tilskuddet skal omfatte særlige tiltak rettet mot mennesker med utviklingshemming.

For mer informasjon:
Meld. St. 2 (2012-2013) Revidert nasjonalbudsjett 2013.

Prop. 149 S (2012-2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013.

Prop. 150 LS (2012-2013) Endringar i skatte- og avgiftsregla mv.

Prop. 146 S (2012-2013) Kommuneproposisjonen 2014.