Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Arbeid

Jobbstrategien videreføres i 2014

Statsbudsjettet for 2014 styrker jobbstrategien, og har flere gode satsinger for å få flere funksjonshemmede i arbeid.

Det legges blant annet opp til varig etablering av arbeidsmarkedstiltak som funksjonsassistanse, arbeids- og utdanningsreiser og TULT-ordning. Og det forslås 2000 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne.
 
I tillegg vil regjeringen utvide garantiordningen for unge med nedsatt arbeidsevne – fra gruppen 20-24 år til 20-29 år.

Arbeidskraftsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i fra andre kvartal 2013 er 86 000 av 324 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede som ønsket arbeid (27 prosent). Det er nå om lag 3 prosent flere funksjonshemmede menn i arbeid sammenlignet med 2013, og en svak oppgang for kvinner. 

Ønsker opptrapping av Jobbstrategien 
Det er vanskelig å si om tallene fra SSB er en effekt av jobbstrategien, men FFO har tro på at innsatsen for et mer inkluderende arbeidsliv for funksjonshemmede må gjøres innenfor rammen av en slik strategi. FFO ønsker en opptrapping av jobbstrategien og at målgruppen utvides. 

Det er derfor viktig at Solbergregjeringen viderefører denne satsningen på en planmessig måte, slik at arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv ikke bare blir diskusjon om enkelttiltak.

Det er blant annet opprettet en organisering i NAV med 40 øremerkede stillinger for å følge opp jobbstrategien. Dette er NAV-ansatte som er i ferd med å bygge opp spisskompetanse på et dette innsatsområdet. Sintef skal evaluere jobbstrategien og avleverer en rapport ved utgangen av 2013. 

FFO håper Solbergregjeringen ser på dette som en mulighet for å utvikle og forbedre strategien på bakgrunn av evalueringen. 

Ny IA-avtale 
De rødgrønne understreker i sitt budsjett at partene i arbeidslivet må inngår en ny IA-avtale fra 2014. IA-arbeidet har høy prioritet og de ønsker at alle aktører fortsetter å jobbe systematisk for å nå målene i avtalen.

FFO er opptatt av at det inngås en ny IA-avtale, og at partene samler seg om en sterkere satsning på å få flere funksjonshemmede i arbeid. Vi har forhåpninger til den nye regjeringen rundt dette. I sin regjeringserklæring har riktignok Solbergregjeringen kun løftet fram målet om redusert sykefravær i dette arbeidet.

FFO forventer at den nye regjeringen også vil jobbe for at IA-avtalen blir et mye bedre og mer målrettet virkemiddel for å få flere funksjonshemmede i arbeid.