Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Fylkessekretær, daglig leder av Fi-Senteret

Vibecke Magnus 

Kontortid: 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 02, 944 87 908

Valg av rådsmedlemmer - kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019-2023

Hva vil det si å være rådsmedlem (folkevalgt) brukerrepresentant?

Når du representerer FFO-paraplyen er det viktig at du har evnen til å tale på vegne av alle medlemsorganisasjoner - og ikke kun for din egen organisasjon. Som FFO-representant er det viktig at du har evnen til å innhente informasjon om andre gruppers behov.

Hva vil det si å være rådsmedlem og hvilke saker skal rådet dekke i din kommune?

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blant annet gi råd, drøfte saker, informere og samordne, og bidra til å gi funksjonshemmede en bedre hverdag.

Det betyr at rådet kan be om å få seg forelagt alle typer saker som har innvirkning på levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan selv ta opp saker som angår funksjonshemmede i kommunen, og kan delta i brukerutvalg, plangrupper, referansegrupper ol.

Forståelsen av begrepet personer med nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mer informasjon om funksjonsevne og funksjonshemning finner du her.

Rådene/ annen representasjonsordning skal sørge for:

 • At synspunktene og behovene til personer med nedsatt funksjonsevne blir tatt hensyn til i kommuner og fylkeskommuner.
 • Organisert og strukturert medvirkning i saker som har stor betydning for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Rådene skal saksbehandle ulike virksomhetsområder i kommunen, blant annet:

 • Universell utforming:
  • Universell utforming og tilgjengelighet – medvirkning i planlegging av utarbeidelse av planstrategi i henhold til plan og bygningsloven. Medvirkning i byggeprosesser av offentlige bygg i kommunen, eksempelvis helsehus, sykehjem, skoler/ idrettsanlegg og boliger.
  • Universell utforming i forbindelse i forhold til IKT – nettsideløsninger i din kommune.
 • Levekår - tilgang til tjenester for kommunenes innbyggere. Eksempelvis:
  • Barnehage, skole og oppvekst, tilgang på tjenester. Opplæring: Tilrettelagt opplæring, PPT tjenester i kommunen, innholdet i skolebruksplanen i din kommune.
  • Helse- og omsorgstjenester i kommunen. Blant annet forbyggende helsearbeid, rehabilitering- og habilitering, pleie og omsorg, hjemmesykepleien, fysioterapi, skolehelsetjeneste og primærhelsetjenesten i kommunen.
  • Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) – ivaretar din kommune lovfestet rett til BPA?

Mer informasjon om rådsarbeid, rettigheter og forpliktelser finner du på BUFDIRs nettside.

Fylkessammenslåing – økning i antall kommuner i Nye Vestland 2020

FFO Hordaland og FFO Sogn og Fjordane kommer aktivt til å bistå kommunene med å finne kandidater til rådene i perioden 2019-2023. Ved sammenslåing 01.01.2020 kommer FFO Vestland til å ha ansvar for 43 kommuner. FFO Hordaland har i dag 5 lokallag og flere av disse dekker flere kommuner i dag. Innstilling fra organisasjonene sendes direkte til lokallagene på mail.

 • FFO Bergen – innstilling til kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen. Fristen er utgått 20 juni.
 • FFO Øygarden (Fjell, Sund og Øygarden) her sitter rådene frem til sammenslåingstidspunktet 2020. Forslag fra organisasjonene skal sendes til lokallagsleder Enid Andersen enidandersen1950@icloud.com mobil 924 53 418. Her trengs 5 faste + 5 vara.
 • FFO Ullensvang (Jondal, Odda, Ullensvang) rådet i Ullensvang kommune skal bestå av 5 faste + 5 vara. Forslag fra organisasjonene skal sendes til lokallagsleder Turid Tomasgaard på e-post: ttomasgard@hotmail.com
 • FFO Bjørnafjorden (Os og Fusa) forslag fra organisasjonene skal sendes til lokallagsleder Lene Nilsen på e-post: ffobjornafjorden@gmail.com
 • FFO Voss Herad (kommunene Voss og Granvin) forslag på kandidater sendes til lokallagsleder Stein Johnny Heggestad e-post: sjoheg@online.no

Forslag på kandidater til følgende kommuner:

Askøy, Austrheim, Austevoll, Kvam(fellesråd) Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy , Stord, Sveio, Osterøy og Ulvik sendes  til FFO Hordaland på e-post: post.hordaland@ffo.no, fylkessekretær Vibecke Magnus,  mobil: 944 87 908.

Forslag på kandidater til følgende kommuner:

Sogndal (Sogndal, Balestrand, Leikanger), Stad (Eid, Selje) Stryn, Årdal, Luster, Lærdal, Gulen, Kinn (Flora, Vågsøy), Høyanger, Samnanger og Sunnfjord sendes til FFO Sogn og Fjordane på e-post: post.sognogfjordane@ffo.no fylkessekretær Tone Sandvik, mobil: 472 47 239.

Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne i Vestland

FFO Sogn og Fjordane og FFO Hordaland skal sammen sende inn felles innstilling på rådsmedlemmer til fylkesrådet Mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland. Antall medlemmer i rådet vil være 5 faste, og 5 varamedlemmer i tillegg til 4 politikere. FFO har frist 31.8 med å sende felles innstilling til Vestlandfylket, internfrist hos FFO er satt til 10 august fra organisasjoene. Vi ber om at de organisasjonene som skal sammenslås enes om felle kandidat ved innsendelse forslag på kandidat.

Vi ønsker innspill fra organisasjonene, og ber fylkeslagene som skal sammenslåes om å samarbeide med å innstille en felles kandidat til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vestland.

Noen av dagens kommunale råd sitter inntil sammenslåingstidspunktet, mens andre kommuner innstiller kommunestyrets rådsmedlemmer etter kommune– og fylkestingsvalget i september 2019.

Bruk dette skjemaet dersom du er interessert i å bli rådsmedlem, så videreformidler vi internt informasjonen til fylkes- og lokallagene.

FFO vil i 2020 innkalle til brukeropplæring av kommunale råd i Vestland. Mer informasjon vil bli gitt etter at Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er etablert.

Takk for at dere ønsker å bidra med å sette personer med nedsatt funksjonsevne  på dagsorden i din kommune!

Godt valg!