Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs program / Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Illustrasjonsfoto: rullestol på NSBs mobile rampe.FFO vil arbeide for et sam­funn som er tilgjengelig, slik at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom kan delta aktivt på alle livsområder og være en del av samfunnets fellesskap.

Et universelt Norge i 2025

Norge universelt utformet innen 2025 er målet i handlingsplan for universell utforming som et samlet Storting har tilsluttet seg. Det er et ambisiøst mål, og FFO mener måloppnåelsen bare vil nåes dersom organisasjonene øver et konstant press på myndighetene. For å kunne oppnå ambisjonen i handlingsplanen må det settes tidsfrister for når ulike bygningstyper skal være universelt uformet. I tillegg må målene for et universelt utformet transportsystem i Nasjonal transportplan 2014 – 2023 harmoniseres med ambisjonsnivået i handlingsplanen gjennom en helhetlig handlings- og finansieringsplan.

Det må settes tilgjengelighetskrav til utforming av boliger gjennom lover og forskrifter. Dette er en forutsetning for at funksjonshemmede skal kunne finne egnet bolig der de ønsker å bo. Å leve et selvstendig liv innebærer også frihet til å kunne besøke familie og venner der de bo. Derfor må kravene som settes til boligbygging være generelle og gjelde alle. I tillegg må det være ordninger som gjør at allerede bygde boliger kan gjøres tilgjengelige.

Forskriften om universell utforming av IKT innebærer at det settes krav om at nettløsninger og selvbetjeningsautomater rettet mot allmennheten, skal være universelt utformet. Det betyr at løsningene skal være tilgjengelige for alle og kunne brukes av alle, også for eksempel blinde og svaksynte. Til tross for forskriften, er det enkelte sektorer som ikke er omfattet blant annet utdanningssektoren. I utdanningssystemet vil derfor mennesker som lever med funksjonshemninger fortsatt møte utfordringer i forhold til IKT. 

FFOs program for 2014-2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.