Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs program / Helse

Helse

Illustrasjonsfoto: helsepersonell.FFO vil arbeide for en godt utbygd helse­tjeneste, som ivaretar behovene til mennesker som lever med funksjons­hemning og kroniske sykdommer gjennom hele livet og uten at den enkelte påføres kostnader.

Økt kompetanse og bedre samhandling i helsevesenet

Mennesker som lever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer er avhengig av et offentlig helsevesen som har nødvendig kompetanse, høy kvalitet i tjenestene og tilstrekkelig behandlingskapasitet. Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er sentral for å få til gode behandlingsforløp på tvers av forvaltningsnivåer. Det samme gjelder samarbeidet mellom ulike klinikker, fagdisipliner og profesjoner i sykehus. For mennesker som lever med sammensatte helseproblemer er dette samarbeidet helt avgjørende.  Brukermedvirkning på systemnivå er fortsatt under etablering, samtidig som systemet er under endring gjennom bl.a Samhandlingsreformen.

Økt pasientsikkerhet

Mange erfarer at de må fortelle sin pasienthistorie gang etter gang. Noen opplever ikke å bli sett som pasient og at helsepersonell heller ikke ser helheten i den enkeltes helsesituasjon. Den enkelte bruker av helse- og omsorgstjenester er selv en viktig ressurs. Aktiv medvirkning i definisjon og gjennomføring av egen behandling vil virke positivt på livskvaliteten. Deltakelsen kan for mange inkludere likemannsopplegg eller lærings- og mestringsopplegg, der samspill med andre brukere står sentralt.

Mange opplever også at helsetjenesten ikke har tilstrekkelig kunnskap om ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer og at helsetjenesten generelt mangler gode pasientadministrative systemer. Det erkjennes også at det skjer for mange unødige fei l i helsetjenesten. Pasientsikkerhetsarbeidet og innsatser for å sikre kvaliteten i tjenestene må derfor forsterkes både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Å ivareta den helhetlige tilnærmingen, pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene har avgjørende betydning for alle som lever med helseutfordringer. Det gjelder for både akutte og planlagte behandlingssituasjoner, men det gjelder også for innsatser på lokalt nivå som forebyggende tiltak, habiliterings- og rehabiliteringstilbud. Å leve med forutsigbarhet i tilbudet og tjenestene du er avhengig av, er avgjørende for alle som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom gjennom store deler av livsløpet.

Habilitering og rehabilitering til alle som trenger det

Det er bred politisk enighet om at det må satses på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, likevel skjer det lite. Målet for innsatsene er at den enkelte skal mestre sin egen hverdag. Det handler om selvstendighet, velferd og livskvalitet. Betydningen av å få et godt tilbud er avgjørende for den enkeltes opplevelse av egen situasjon og for livskvaliteten.

Tilbudet om habilitering og rehabilitering er uforutsigbart og svært mangelfullt mange steder. Derfor må det legges frem en forpliktende plan som sikrer utvikling av kvalitet, kompetanse og kapasitet innen habilitering og rehabilitering. Planen må fange opp helheten i pasientens behandlingsforløp og omfatte både spesialisthelsetjenesten og kommunene.

FFOs program for 2014-2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.