Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

Digital postkasse må kunne brukes av alle

Digitalisering og tilgjengelighet må gå hånd i hånd for å oppnå regjeringens visjon om et universelt utformet Norge innen 2025. Det skriver FFO i en høringsuttalelse som handler om digital kommunikasjon som førstevalg og endringer i forvaltningsloven.

I høringsforslaget fra Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet legges det opp til to alternativer. Digitalt førstevalg med reservasjonsrett og digitalt førstevalg for de digitalt aktive. FFO mener at alternativ to er best egnet til å ivareta formålet med regelverksendringen.

Tungvinn reservasjonsrett
Digitalt førstevalg med reservasjonsrett pålegger den enkelte en aktivitetsplikt til å registrere seg i et reservasjonsregister dersom han eller hun ikke ønsker å motta post digitalt. Ulempen ved dette alternativet er at viktig informasjon, som for eksempel enkeltvedtak i velferdssaker, sendes digitalt med mindre vedkommende har gjort noe aktivt for å motsette seg dette. Den offentliges kommunikasjon med den enkelte vil dermed foregå på dets premisser.

Idun Klette Låhne, fagsjef i FFO.- For flere av de menneskene FFO representerer vil det kunne oppstå situasjoner der den enkelte, av ulike årsaker, ikke har vært i stand til å utføre aktivitetsplikten til å reservere seg. Derfor støtter ikke FFO dette forslaget, sier Idun Klette Låhne, fagsjef i FFO.

Bra forslag for digitalt aktive
Digitalt førstevalg for digitalt aktive gir den enkelte valgfrihet med hensyn til mottak av digital post. FFO mener det er naturlig at digitalt førstevalg skal gjelder for aktive brukere av digital kommunikasjon. På denne måten sikrer det offentlige at viktig informasjon sendes digitalt til kun de som gjennom registrering i kontaktinformasjonsregisteret har uttrykt et ønske om å kommunisere digitalt.

Må påse at alle får lik tilgang til informasjonen
- Nå som departementet velger å styre mot full digitalisering som prinsipp, er det viktig og ikke overse den befolkningen som av ulike årsaker ikke kan ta del i denne moderniseringen, sier Låhne.

I høringsuttalelsen viser FFO til diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9 annet ledd. Denne sier at nye IKT-løsninger, som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner og som er hovedløsninger rettet mot allmennheten, må være universelt utformet. Videre pålegger artikkel 9 i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne medlemsstatene å iverksette alle hensiktsmessige tiltak for å sikre lik tilgang til blant annet informasjon og kommunikasjon.

- Departementene må derfor påse at den digitale kommunikasjonen er tilrettelagt for alle, deriblant blinde, synshemmede og de med kognitiv svikt. Universell utforming er ikke et fint begrep uten innhold, men et virkemiddel for å nå målet om likeverd i vårt samfunn, påpeker FFOs fagsjef.

Digitaliseringen må ikke bli et hinder
Videre mener FFO at digitalisering ikke må bli et hinder for at alle får god behandling og får sine rettigheter oppfylt.

FFO understreker også at staten og kommunene må samhandle – også når det gjelder digital kommunikasjon. Regjeringen har anerkjent betydningen av tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenestesektorene og satt dette ut i praksis gjennom blant annet NAV-reformen og Samhandlingsreformen.

- Vi kan ikke se verdien av digital kommunikasjon dersom det kun omfatter statlige forvaltningsorganer – mangel på koordinering mellom stat og kommune vil i stor grad skape en forvirrende hverdag for den enkelte, avslutter Idun Klette Låhne.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen til FFO (pdf).