Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Illustrasjonsfoto: rullestol på NSBs mobile rampe.FFO vil arbeide for et sam­funn som er tilgjengelig, slik at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom kan delta aktivt på alle livsområder og være en del av samfunnets fellesskap.

Et universelt Norge i 2025

Norge universelt utformet innen 2025 er målet i handlingsplan for universell utforming som et samlet Storting har tilsluttet seg. Det er et ambisiøst mål, og FFO mener måloppnåelsen bare vil nåes dersom organisasjonene øver et konstant press på myndighetene. For å kunne oppnå ambisjonen i handlingsplanen må det settes tidsfrister for når ulike bygningstyper skal være universelt uformet. I tillegg må målene for et universelt utformet transportsystem i Nasjonal transportplan 2014 – 2023 harmoniseres med ambisjonsnivået i handlingsplanen gjennom en helhetlig handlings- og finansieringsplan.

Det må settes tilgjengelighetskrav til utforming av boliger gjennom lover og forskrifter. Dette er en forutsetning for at funksjonshemmede skal kunne finne egnet bolig der de ønsker å bo. Å leve et selvstendig liv innebærer også frihet til å kunne besøke familie og venner der de bo. Derfor må kravene som settes til boligbygging være generelle og gjelde alle. I tillegg må det være ordninger som gjør at allerede bygde boliger kan gjøres tilgjengelige.

Forskriften om universell utforming av IKT innebærer at det settes krav om at nettløsninger og selvbetjeningsautomater rettet mot allmennheten, skal være universelt utformet. Det betyr at løsningene skal være tilgjengelige for alle og kunne brukes av alle, også for eksempel blinde og svaksynte. Til tross for forskriften, er det enkelte sektorer som ikke er omfattet blant annet utdanningssektoren. I utdanningssystemet vil derfor mennesker som lever med funksjonshemninger fortsatt møte utfordringer i forhold til IKT. 

FFOs program for 2014-2015 ble vedtatt på FFOs Kongress 24. november 2013

Du kan laste ned programmet i sin helhet under Dokumenter og rapporter.

Her kan du lese artikler som handler om tilgjengelighet.

 • 11.11.2013

  Universell utforming i sneglefart

  Regjeringen tar mål av seg å gjøre Norge universelt utformet innen 2025. Skal dette målet nås, må tempo økes betraktelig og det må brukes mer penger. Særlig gjelder dette på transportområdet, der utviklingen går for sakte.

 • 09.01.2013

  Digital postkasse må kunne brukes av alle

  Digitalisering og tilgjengelighet må gå hånd i hånd for å oppnå regjeringens visjon om et universelt utformet Norge innen 2025. Det skriver FFO i en høringsuttalelse som handler om digital kommunikasjon som førstevalg og endringer i forvaltningsloven.

 • 05.09.2013

  Borgerlig regjering vil true funksjonshemmedes boligsituasjon

  FFO frykter at funksjonshemmedes bosituasjon forverres om de borgerlige partiene kommer til makten. - Vi står i fare for at det er entreprenørene som får bestemme hvor funksjonshemmede skal bo og om de skal få besøk eller ikke, sier Liv Arum.

 • 31.01.2013

  Frykter økt spekulativ bygging av små leiligheter

  For en tid tilbake innførte Kommunal- og regionaldepartementet et unntak fra kravet i byggeteknisk forskrift om universell utforming av studentboliger. FFO gikk imot unntaket som innebærer at det er nok at 20 prosent av studentboligene er universelt utformet og ikke alle, slik kravet er i dag.

 • 19.06.2013

  Gode råd om byutvikling?

  Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell har oppnevnt et fagråd for bærekraftig bypolitikk. Rådets medlemmer leverte tirsdag sin midtveisrapport for fremtidens byutvikling. Forslagene omtales som til dels kontroversielle. Det er FFO enige i.

 • 27.06.2013

  IKT-forskriften er ikke forpliktende nok!

  Etter å ha ventet lenge er FFO glad for at forskrift om universell utforming av IKT nå er på plass og skal gjelde fra 1. juli 2013. Men det er begrensinger i forskriften som skuffer FFO, og vi frykter mange vil unngå kravet om universell utforming – selv om nettstedet er rettet mot allmennheten.

 • 25.05.2013

  IT-funk har blitt UnIKT

  Fra 2013 har Deltasenteret fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å videreføre IT-funk brukerforum, i et program med navn UnIKT – Universell IKT.

 • 20.06.2013

  Kan alle reise offentlig innen 2025 – utopi eller realitet?

  Stortinget la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan nylig. Til tross for mange positive signaler, tror ikke FFO at det er nok til å sikre universell utforming av kollektivtrafikken innen 2025. Da må tempoet og den økonomiske satsningen økes betydelig.

 • 06.05.2013

  NTP 2014-2023: FFO ba om konkrete satsninger på universell utforming

  Arbeidet med å gjøre tog, busser, trikker, terminaler, stasjoner og holdeplasser universelt utformet går for sakte. Dersom regjeringen skal nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025 må tempoet økes betraktelig, og det må settes av mer penger. Det sa FFO da vi var på høring i Stortinget om Nasjonal transportplan 2014-2023.

 • 19.03.2013

  Nye tall viser hva byggekravene koster

  En ny rapport viser at merkostnadene til kravene i de nye byggeforskriftene er langt lavere enn det enkelte utbyggere har presentert i media, skriver Deltasenteret på sin nettside.