Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om organisasjonen / Organisasjonsutvikling

FFOs organisasjonsutviklingsprosjekt

FFOs Kongress besluttet i 2015 at FFO skal gjennomføre en organisasjons- og kulturprosess (heretter kalt OU-prosjektet) for å gjøre paraplyorganisasjonen mer effektiv, slagkraftig og involverende. 

Forutsatt at det lar seg gjøre juridisk, økonomisk og organisatorisk, skal fylkessekretærene ansettes nasjonalt innen 1.1.2018.

Gjennom et organisasjonsutviklingsarbeid ledet av FFOs hovedstyre skal det legges fram en strategi i et femårsperspektiv. Strategien skal legges frem på FFOs kongress i 2017. Gjennom dette utviklingsarbeidet skal vi finne ut hvordan FFO skal jobbe framover for å nå målene som settes, både nasjonalt og lokalt. Et viktig element er selvfølgelig hvordan FFO kan få større politisk gjennomslag for å bedre levekårene til funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende.  

Hvorfor OU-prosjekt i FFO?

Når Kongressen sier at FFO skal bli mer effektiv, slagkraftig og involverende, betyr det at medlemsorganisasjonene mener at vi kan bli bedre. Det betyr at vi må diskutere en annen organisering og en annen måte å jobbe på. Hovedstyret ønsker mer involvering fra medlemsorganisasjonene på alle nivåer, både nasjonalt og lokalt.

Hovedstyret har etablert en styringsgruppe for prosjektet. Den består av følgende hovedstyremedlemmer:
- Morten Buan (leder av styringsgruppa)
- John Berg-Jensen
- Mona Enstad
- Sindre Børke
- Henrik Peersen 
- Lilly Ann Elvestad 

Styringsgruppa møtes jevnlig. FFOs sekretariat har også en prosjektleder og en prosjektgruppe, som består av:
- Hanne Witsø (prosjektleder)
- Øivind Skotland (prosjektkoordinator)
- Åsta Tale Strand
- Bjørg Kampestuen-Berntzen
- Andreas Habberstad
- Berit Therese Larsen
- Karoline Vårdal
- Pål Heffer


Det er nedsatt en referansegruppe med representanter fra store, mellomstore og små organisasjoner, og fra FFO-lokalt. Deres mandat er å være høringsinstans for, og belyse problemstillinger som prosjektgruppa ønsker å ta opp til drøfting i et bredere forum.

Vi har gjennomført en undersøkelse rettet mot medlemsorganisasjoner og FFO i fylkene og FFO i fylkene, og en undersøkelse blant fylkessekretærene. Les fylkesrapporten her. 

Vi har hatt møter med fokusgrupper og enkeltorganisasjoner for å diskutere og analysere svar på undersøkelsene vi har gjennomført. Vi har lagt opp til en involverende prosess, og ser at mange medlemsorganisasjoner er svært interessert i å bidra. Det er bra! Hovedstyret har sagt at FFOs styresett og struktur skal vurderes, og dette må vi diskutere. Det er en del av strategien.

Hovedstyret har hatt en egen workshop om OU-strategi, i tillegg til at prosessen diskuteres i alle styremøter. OU-prosessen var også et naturlig tema på FFOs ledermøte i mars.

FFO i fylkene har også vært involvert i prosessen. Det startet med fylkeskonferansen høsten 2016, og vi har hatt regionale samlinger og fylkessekretærsamling i 2017. I juni går vi på en ny runde med regionale samlinger. Det er viktig for oss å sikre at fylkessekretærene er godt informert om og involvert i prosessen. De har egne tillitsvalgte, og sekretariatet har nå en egen avdeling som jobber spesifikt med organisasjoner og fylker. Vi har også vært rundt på alle årsmøter i fylkes-FFO, både i 2016 og 2017, og informert om prosessen.

Vi jobber kontinuerlig med å informere om hvordan vi ligger an med prosjektet for å sikre at alle kan følge prosessen. Det blir sendt ut nyhetsbrev hver måned, ett til medlemsorganisasjoner og ett til fylkes-FFO. Vi utarbeider også fortløpende en kommunikasjonsplan for å sikre god kommunikasjon mellom de ulike leddende som omfattes av prosjektet. 

Hvilke konsekvenser får OU-prosjektet?

Den foreløpig eneste kjente konsekvensen av prosjektet er at fylkessekretærene skal være nasjonalt ansatt innen 1.1.2018. Vi jobber også med å utvikle FFOS strategi. Den skal legges frem for hovedstyret i mai 2017. Strategien skal være klar til FFOs kongress i 2017 og vil ha et femårsperspektiv.

Før strategien er vedtatt av hovedstyret og kongressen, er det for tidlig å si hvilke konsekvenser prosjektet får. Vi mener at nasjonal ansettelse av fylkessekretærene vil gi oss større mulighet til å bli mer slagkraftige også lokalt.

Ut fra de undersøkelsene som er gjort, de innspillene som har kommet fra referansegruppen, samt de samtalene vi har hatt med sentrale personer i organisasjonene, så peker det seg ut noen områder som innsatsen bør rettes mot. Utkast til et strategidokument hvor disse er beskrevet vil bli behandlet i styremøte 24. mai. Det endelige resultatet av strategiprosessen vil bli behandlet av kongressen i november.

Prosessen med nasjonal ansettelse av fylkessekretærer er godt i gang og inngår i arbeidet med å utvikle organisasjonen hvor fylkeslagene vil inngå i et tettere samarbeid med FFO sentralt. Vi vet at kommuner og fylker slås sammen. I tillegg legger politikerne opp til at tilbudene skal være nær brukerne. Dette må strategien ta hensyn til.

Brukermedvirkning er en viktig oppgave i FFO. Strategien vil si noe om nødvendigheten av å se på organisering med henblikk på oppnevninger, ansvar, utøvelse, og opplæring og oppfølging av brukermedvirkere. 

At FFO skal være et politisk talerør som skal jobbe for bedre levekår for funksjonshemmede og kronisk syke, er det ikke tvil om. Strategien må derfor peke ut en vei som styrker FFOs røde tråd og som skaper møteplasser mellom medlemsorganisasjonene og FFO som bidrar til å utvikle politikk og styrker fellesskapet.