Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Brukermedvirkning og brukerutvalg

FFO Hordaland er representert i 7 utvalg. I tillegg er FFO Hordaland representert i utvalg knyttet til ulike prosjekter. 

HVA ER BRUKERMEDVIRKNING

Brukermedvirkning er en lovpålagt oppgave innen det offentlige, regulert av Pasient- og brukerrettighetsloven fra 1.1.2014. Helse- og omsorgsdepartementets definisjon av brukermedvirning er: "at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosess og utforming av tjenestetilbud"

BUFDIR uttalte følgende om rådets saker i infobrev av 14.01 2015:

"Hvilke saker kan rådene arbeide med?

Rådene bør i størst mulig grad ivareta hele bredden i sine rådgivingsoppgaver. Det betyr å uttale seg i saker innen blant annet:

 • universell utforming, spesielt plansaker 
 • tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne inkludert tjenester for mennesker med utviklingshemming 
 • arbeid mot diskriminering

Kommunen/fylkeskommunen må derfor sørge for at rådene får alle saker som kan ha betydning for personer med nedsatt funksjonsevne på et tidlig tidspunkt i saksbehandlingen. "

Rådenes funksjon er altså å være høringsinstans for saker, men også å fremme egne saker. For å gjøre dette på en god måte, er  rådsmedlemmene avhengig av at andre melder inn saker som kan være aktuelle for flere. Individuelle historier er nyttige dersom de belyser et generelt problem.

HVEM BLIR BRUKERREPRESENTANTER - OG HVOR SITTER DE? 

Brukerrepresentantene kommer fra lokal- og fylkeslag tilknyttet mange av våre 56 medlemsorganisasjoner.

Brukerrepresentantene representerer FFO Hordalands interesser og uttaler seg forhold til reint politiske prosesser og helsepolitikk i sykehus og NAV. Informasjon: http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/Rad-for-funksjonshemmede/ 

FFOH HAR BRUKERREPRESENTANTER FØLGENDE STEDER:  

 Politikk på fylkes- og kommunenivå - 3 brukerrepresentanter i fylket, samt kommunale brukermedvirkere:

Helsepolitikk i Hordland; sykehus og mestring - 19 brukermedvirkere i sykehus, samt DPS:

Haraldsplass Diakonale Sykehus  http://www.haraldsplass.no/sykehus/pasient/brukermedvirkning Det private Haraldsplass Diakonale Sykehus fungerer som lokalsykehus for bydelene Bergenhus, Åsane og Arna i Bergen, og samtlige kommuner i Nordhordland. 

NAV - brukermedvirkere

  

 

 

Brukerutvalg og brukerrepresentant - noe for deg?

 • Er du engasjert?
 • Kjenner du til organisasjonen din og kanskje FFO?
 • Høres det interessant ut å kunne representere FFO og rådgi et av de aktuelle utvalgene? 
 • Er du klar til å kurses om FFO, utvalgene og rollen som brukerrepresentant for oss?
 • Ser du etter løsninger? 
 • Kan du diskutere saker på et generelt nivå?
 • Brukerutvalg kan være spennende og interessant når du setter deg inn i sakene du skal gi råd i forhold til. Bruk din egen erfaring til nytte for flere! 

Slik går du frem: Ta kontakt med egen organisasjon. Organisasjonen sender brukeforslag til oss (gjerne med CV over din erfaring), og FFO Hordaland innstiller brukerrepresentanter til utvalgene, som formelt oppnevner.

Er du tillitsvalgt i en av våre organisasjoner, og har et godt forslag til oss?

 

Styret i FFO Hordaland følger denne prosedyren for innstilling av brukerrepresentanter:

De ulike organisasjonene foreslår kandidater,

FFO Hordaland innstiller og de ulike styrene (helseforetak mm.) oppnevner

 • FFO mottar brev om oppnevning fra det ansvarsstedet der FFO Hordaland skal være representert. FFO Hordaland sender ut brev/mail om oppnevning til medlemsorganisasjonene
 • VI mottar forslag på mulige brukerrepresentanter fra medlemsorganisasjonene (bruk eget skjema til å fylle ut informasjon om brukerrepresentanten, slik at vi kan bli kjent med vedkommendes bakgrunn og egenskaper)
 • Styret i FFO Hordaland lager en innstilling og sender innstillingen til oppdragsgiver (feks NAV eller HelseBergen)
 • Oppdragsgiver foretar den formelle oppnevning
 • Brukerutvalget settes i funksjon

Når det gjelder oppnevning av brukerrepresentanter på det regionale området, følges samme prosedyre, men her lager styret i FFO Hordaland en prioritert liste og regionssamarbeidet foretar den formelle innstillingen.

Vi tilbyr:

 • Opplæring (obligatorisk) - brukeropplæringskurs, erfaringsforum, temakvelder
 • Rådgivning i forhold til viktige interessepolitiske saker - ihht FFOs vedtatte arbeidsprogram 2016-2017
 • Formidling av kontakt mellom medlemmer/organisasjoner og brukerrepresentantene - f.eks. sende ut forespørsler via vår e-postlister
 • Studiehefter/kursmateriell - slik at representanten til enhver tid vet hva FFO arbeider med, lokalt og nasjonalt. Spesielt viktig er FFOs politiske notater og heftet "Når du representerer FFO - en introduksjon til brukerrepresentanter".
 • Formidling av FFOs poltiske notater innefor helse-levekår-skole og utdanning-universell utforming og tilgjengelighet og arbeid

Det er ikke nødvendig at brukerrepresentanten er tillitsvalgt i egen organisasjon, men det er et krav at vedkommende har sin egen organisasjons tillit og er aktivt foreslått av denne. Bruk derfor tid på å sikre deg at organisasjonen er innforstått med deg som representant. Brukerrepresentanten skal representere og tale på vegne av FFO Hordalands medlemsorganisasjoner. FFOH forventer at brukerrepresentantene prioriterer og møter på brukeropplæring og erfaringskonferanser.

Brukerrepresentasjon på systemnivåer viktig for at de som bruker tjenestene skal bli hørt. Når brukerne sier sin mening, øker det sjansen for at helsepersonell og politikere kan ta gode avgjørelser. Brukere vet ofte best hvor skoen trykker! 

FFO samler organisasjonene slik at vi snakker med en stemme i det offentlige og slik bidrar til borgerbestemmelse for funksjonshemmede og kronisk syke. 

Det er ett Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i hver kommune (noen steder sammenslått med Eldrerådet). I tillegg til de kommunale rådene, er det ett slikt Råd i Hordaland fylkeskommune. Mens de kommunale Rådene tar for seg tema og saker som angår den enkelte kommunen, har Rådet i fylkeskommunen ansvar for de store linjene i hele Hordaland - dette vil blant annet si regional planlegging -samferdel, skole (PPT) og vidergående opplæring, kultur og folkehelseperspektivet.

Litt om strukturen i helseforetakene: I Norge er helse utover kommunenivå inndelt i regioner som grovt tilsvarer landsdelene. For Vestlandet har HelseVest ansvar for helseforetakene i Hordaland, i tillegg til Rogaland og Sogn og Fjordane fylker. HelseVest driver i Hordaland helseforetakene HelseBergen og HelseFonna, og FFO Hordaland har brukerrepresentanter her. I tillegg er FFO Hordaland representert hos HelseVest regionalt. 

Plan for opplæring av brukermedvirkere: http://www.funkis.no/node/271