Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
35 52 54 00 og 908 84 491
Telefax:
35 52 54 01

Protokoll 2017

Protokoll fra årsmøte til FFO Telemark den 20. april 2017 på Skagerak Arena, Skien

FFO Telemarks leder Rita Andersen, åpnet årsmøtet og ønsket deltakerne velkommen. 

 

Tema i årets møte er: «Helhetlig rehabiliteringsforløp» v/Harry

Svendsen, samhandlingskoordinator i Østre Agder og Olga Rugsland, bl.a. prosjektleder «Knutepunkt Sørlandet» (prosjekt samhandling innenfor rehabiliteringsfeltet).

 

Etter foredraget ble det åpnet for dialog og diskusjon.

 

Fra FFO Nasjonalt fikk vi besøk av Henrik Peersen og Pål Heffer, som informerte om OU-prosessen.

 

Deltakerne hadde mange spørsmål til prosessen.

 

Påmeldte deltakere:

Nr

Navn

Organisasjon

stemmer

1

Vider O. Haugen

Psoriasis- og Eksemforbundet Telemark

2

2

Bjørn Slettene

«

 

3

Torunn Tollefsen

«

 

4

Ragnhild Lønberg

«

 

5

Øystein Johansen

LHL Telemark

 

6

Helge Cato Johnsen

«

3

7

Agnes Haddeland

«

 

8

Grete Romsdalen

«

 

9

Karin Anita Kleivane

«

 

10

Turid Grane Odberg

NAAF

3

11

Vidar Bersvendsen

LHL Porsgrunn og Bamble

 

12

Grete Johansson

«

 

13

Synnøve Langeland

«

 

14

Solbjørg Halvorsen

«

 

15

Bjarne Mostaul

«

 

16

Rita Andersen

FFO Telemark

 

17

Ingrid Venanger

«

 

18

Tore Rell

«

 

19

Helge Holmberg

«

 

20

Oddbjørn Riser

«

 

21

Inger Fjell

«

 

22

Else Gro Bakke

«

 

23

Ove Lunde

«

 

24

Svein Olaf Heibø

«

 

25

Knut Bjaaland

«

 

26

Hilde Øvrebø

«

 

27

Bente Thorgrimsen

LNT Telemark

 

28

Mette Liland

«

 

29

Else Lux

«

 

30

Jan Amund Lanner

«

 

32

Gunnar Midtbø

«

 

33

Knut Bakke

«

 

34

Leiv Rafdal

«

2

35

Unni Sørensen Kleiven

FFO Bamble

 

36

Nina Rosland

«

 

37

Kari Bjerketveit

Foreningen for Muskelsyke

1

38

Øistein Hyni

«

 

39

Karin S. Karlsen

Leder av valgkomiteen

 

40

Diana Baccerini

Telemark MS Forbund

2

41

Karl Paul Madsen

«

 

42

Tom Haugen

Mental Helse Bamble

 

43

Elisabeth Henrichsen

Mental Helse Porsgrunn

 

44

Marit Willer

Dysleksi Telemark

2

45

Olav Midtbø

«

 

46

Karin Grimsrud

NRF Telemark

 

47

Inger Olsen

«

3

48

Anne Marie Smedplass

«

 

49

May Britt Stenseth

Norges Fibromyalgiforbund Telemark

50

Arne Gundersen

Profo Telemark

2

51

Jørn-Roger Steen

Mental Helse Telemark

2

52

Unni Sanderhoff

Mental Helse Skien

 

53

Anne Høyer

HLF

 

54

Arne Espedalen

HLF

 

55

Ole Johnny Kjørholt         

HLF

3

56

Norunn Haugen

HLF

 

57

Ingrid Tveita

HLF

 

58

Bjarne Mostaul

Mental Helse Telemark

 

59

Henrik Peersen

FFO

 

60

Pål Heffer

FFO

 

61

Ole Kjell Mostand

Telemark Døveforening

1

 

totalt

 

28

 

Meldt forfall: Agnes Haddeland, Karin Anita Kleivane, Helge Holmberg, Else Gro Bakke, Nina Rosland, Olav Midtbø og Anne Marie Smedplass.

FFO Telemark hadde fått påmelding fra Telemark Døveforening og vi ble bedt om å skaffe døvetolk.  Vi fikk dessverre negativ tilbakemelding fra Tolketjenesten. Dette vanskeliggjør deltakelse fra Døveforeningen.

FFO Telemarks årsmøte:

a)       Konstituering

  • Godkjenning av beslutningsdyktighet

Vedtak:                  Godkjent.

 

  • Godkjenning av innkallingen

Vedtak:                   Godkjent

 

  • Godkjenning av sakslisten

Vedtak:                  Godkjent

 

  • Møteledere

Forslag til møteleder: Knut Helge Bjaaland

Vedtak:                  Knut Helge Bjaaland ble valgt som møteleder.

 

  • Sekretær

Forslag til sekretær: Berit Lilly Wiborg

Vedtak:                  Berit Lilly Wiborg ble valgt som sekretær

 

  • Protokollunderskrivere

Forslag til protokollunderskrivere: Jørn Roger Steen og Inger Olsen

Vedtak:                   Jørn Roger Steen og Inger Olsen ble valgt som protokollunderskrivere.

 

  • Tellekorps

Forslag til tellekorps: Leiv Rafdal og Karin S. Karlsen

Vedtak:                  Leiv Rafdal og Karin S. Karlsen

 

 

Knut H. Bjaaland ledet deretter årsmøtet. 

 

b)     Godkjenning av FFO Telemarks årsberetning for 2016

        Vedtak:                     Årsberetning for 2016 ble enstemmig vedtatt.        

 

c)     Godkjenning av FFO Telemarks årsregnskap med revisors beretning for 2016

        Vedtak:                     Årsregnskapet for 2016 er enstemmig vedtatt.

 

d)     Godkjenning av rapport og regnskap for samarbeidet mellom FFO i fylkene for 2016.

        FFO Samarbeidet Helseregion Sør Øst har ikke ferdigstilt dokumentene for 2016.

        Pål Heffer, FFO Nasjonalt, tar dette videre til administrasjonen.

 

        Til orientering.

 

e)     Godkjenning av FFO Telemarks handlingsplan for 2017

        Vedtak:                     Handlingsplanen for 2017 enstemmig vedtatt.

           

f)      Godkjenne budsjett for inneværende år, inkludert fastsettingen av eventuelt honorar og godtgjørelser til FFOs tillitsvalgte.

        Vedtak:                     Budsjett for 2017 enstemmig vedtatt.      

 

g)     Saker fra medlemsorganisasjonene:

         HLF Telemark – forslag om å redusere kontingenten i FFO Telemark

 

        Forslag til vedtak: Det settes tak på kontingent til FFO på kr 6.000 pr. lag.  Dette er det samme som Buskerud.

 

NAAF Region Østafjells foreslår at FFO Telemark endrer sin medlemskontingent slik at den samsvarer bedre med kontingenten i FFO Vestfold og FFO Buskerud. 

 

        Saker fra FFO Telemark:

  •           Kontingentspørsmålet foreslås utsatt med bakgrunn i at FFO Nasjonalt har vedtatt ny organisasjonsstruktur. Denne er ikke ferdigstilt.

Vedtak:                   Styrets forslag om at kontingentspørsmålet foreslås utsatt med bakgrunn i at FFO Nasjonalt har vedtatt ny organisasjonsstruktur ble vedtatt med 20 stemmer mot 8 stemmer

  • Hovedstyret i FFO har besluttet at fylkene ikke kan føre regnskap internt. Dette gjøres gjeldende fra 1.5.2017. Dette vil medføre en økning i budsjett for 2017 på mellom kr 30.000 — kr 70.000, noe som ikke er tatt høyde for i vår søknad til Helse Sør Øst.

FFO Telemarks fylkessekretær har også i stillingsinstruks nedfelt at regnskap skal føres internt av sekretær

Hovedstyret kan imidlertid gi dispensasjon til at vi kan overføre vårt regnskap eksternt regnskapsbyrå den 1.1.2018 med bakgrunn i økonomi.

FFO Telemark ber om årsmøtets tilslutning til at regnskapet fortsatt føres internt. Viser til uttalelse fra revisor.

Vedtak:                   FFO Telemark skal føre regnskapet internt frem til 1.1.2018 ble enstemmig vedtatt.

Styret ber om årsmøtets tilslutning til at honorar for leder i FFO Telemark økes til kr 20.000. Likeledes ber styret om at møtehonorar pr. styremøte økes til kr 300 som følge av indeksregulering.

Vedtak:                   Honorar til leder økes til kr 20.000 og møtehonorar pr
                              styremøte økes til kr 300 pr styremøte enstemmig  

 

Leder av valgkomiteen, Karin Karlsen, redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteens medlemmer har vært: 
Karin Karlsen, NRF Telemark
Inger Olsen, NRF Telemark
Bjarne Mostaul, LHL Porsgrunn og Bambl

Det var kommet forslag på ny valgkomite for 2018:
Sigfred Steinhaug, NAAF
Inger OIsen, NRF Telemark
Bjarne Mostaul, LHL Porsgrunn og Bamble

i)      Valg av styre 

Forslag på leder er Rita Andersen  
Vedtak:                     Rita Andersen, LHL Telemark, valgt som leder, 1 år

         Nestleder er Ingrid Venanger, ikke på valg

         

        Forslag på økonomiansvarlig Helge Holmberg, Psoriasis og Eksemforbundet Telemark.

        Vedtak:                     Helge Holmberg er valgt som økonomiansvarlig, 2 år

 

        Forlag på nytt styremedlem Inger Fjell, Personskadeforbundet Telemark, 2 år

        Vedtak:                     Inger Fjell, Personskadeforbundet Telemark, 2 år

 

        Styremedlemmene:

        Svein Olav Heibø, MS Telemark, ikke på valg

        Tore Rell, Mental Helse Telemark, ikke på valg

        Oddbjørn Riser, HLF Telemark, ikke på valg

 

        Forslag på varamedlemmer er Ove Lunde, NRF Telemark, Arne Gundersen, Profo og Else Gro Bakke, Norges Blindeforbund Telemark. Alle varamedlemmer velges for 1 år.

 

        Vedtak:                     Varamedlemmer er:

                                        Ove Lunde, NRF Telemark

                                        Arne Gundersen, Profo

                                        Else Gro Bakke, Norges Blindeforbund Telemark.

 

 

j)      Valg av revisor

        Vedtak:                     Revisor Gro Backer, Revisjonsselskapet AS

       

 

k)     Valg av valgkomité;

        Sigfred Steinhaug, NAAF

        Inger OIsen, NRF Telemark

        Bjarne Mostaul, LHL Porsgrunn og Bamble

 

 

        Vedtak:                     Sigfred Steinhaug, NAAF

                                        Inger OIsen, NRF Telemark

                                        Bjarne Mostaul, LHL Porsgrunn og Bamble

 

                    

                                       

                                       

Skien, den 25.4.17                                                    Skien, den 26.4.17

 

Inger Olsen   (si)