Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

Månedens organisasjon februar 2016

Vi fortsetter ordninga med å trekke ut 2 organisasjoner hver måned som kan presentere seg sjøl og sin virksomhet. I februar 2016 trakk vi ut Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Bergen, samt Forbundet Tenner og Helse.

MÅNEDENS ORGANISASJON FEBRUAR 2016: LHL BERGEN  

En av de siste dagene satte vi oss ned med leder i LHL Bergen, Jan Ingvar Bakke. Han kunne fortelle at LHL Bergen er landets største lokallag i LHL med omlag 2000 medlemmer. Det gjør dem også til et av de største lokallagene i FFO Hordaland. Totalt har LHL 50.000 medlemmer på landsbasis.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke konsentrerer, som navnet sier, seg om sykdommer og tilstander innenfor hjerte og lunge. LHL er også opptatt av tilstander innen kar (blodkarene rundt hjertet), og i den seineste tid også astma og allergi. Hjerneslag og astma- og allergi utgjør egne undergrupper i lokallaget. Astma som barn, spesielt ubehandla, gir økt risiko for å bli lungesyk som voksen. Derfor ønsker LHL å være med på å forebygge alvorlig astma.

LHL Bergen har stor bredde i aktiviteter. Et viktig fokusområde er trening og trim; LHL Bergen har hele 12 partier med hjertetrening. Det trenes på skoler rundt om i Bergen, på LHL-klinikken, på Haraldsplass sykehus og i Haukelandshallen. Laget arrangerer også byfjellsturer. Lungesyke kvalifiserer til blåresepttrening på fysiskalsk institutt, men laget har også vanngymnastikk og lungeterapi. Andre viktige aktiviteter er sosiale turer i regionen. Tidligere turer inkluderer byvandringer, tur til Aboretet på Milde, tur til Flor og Fjære utenfor Stavanger. Laget arrangerer også hvert år to turer til «Syden», for eksempel Gran Canaria, Mallorca og Kypros. På medlemsmøtene er det gjerne mat, underholdning og eventuelt en faglig del. Dans er også populært på møtene. Basarer er også velkomment blant medlemmene (se bildet – Jan Ingvar Bakke i blått). Det har også vært kampanjer og arrangementer i den forbindelse, for eksempel «LevVel»-kampanjen om kols med møte i Åsane kulturhus der KOLS-pasienter, pårørende og helsefaglige/hjemmesykepleie var invitert.

LHL Bergens framtidsplaner inkluderer en offentlig fagdag 17.mars og en tilsvarende 12.april. 17. mars blir det fokus på astma og allergi på Fana Kulturhus, 12.april blir det hjerneslag-dag og hjerte-lunge-redningskurs. Poliklinikken LHL-Krokeide flytter våren 2016 til Nesttun i nye lokaler og blir kalt LHL-klinikkene Bergen. Tilbudet bygger på hjerterehabiliteringa som de siste 30 årene har foregått på Krokeide, flyttes til Nesttun fra mars i år.

Politisk har LHL Bergen har også engasjert seg i kampen for bedre byluft i Bergen, og fortsetter dette arbeidet i 2016. Det etterlyses også flere rehabiliteringsplasser; LHL ønsker å være en pådriver overfor både Bergen kommune og HelseBergen i denne saka.

LHL Bergen uttaler at deres erfaring med å være på FI-senteret i mange år er at senteret er sentralt, og har gode fasiliteter som fine møtelokaler og heis. Laget føler seg godt ivaretatt. Det er positivt med forbindelsen til andre organisasjoner, og det å dele lokaler med andre gjør det ekstra fint å være på huset.

Mer informasjon om LHL Bergen finnes i medlemsbladet "LHL Bergen", som kommer ut 3 ganger i året, og nettsidene https://www.lhl.no/lhls-lokallag/hordaland/lhl-bergen

*******************

MÅNEDENS ORGANISASJON FEBRUAR 2016: FORBUNDET TENNER OG HELSE  

Leder, Dag Einar Liland, forteller: Forbundet Tenner og Helse, FTH, er en pasientorganisasjon med helhetlig fokus på helse. FTH er tilknyttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO. FTH har sitt utspring fra Tannskadeforbundet i Vestfold, som blei stifta i 1983. I 1990 ble Oslo – gruppen og Hedmark Amalgamskadeforening slått sammen med Tannskade-forbundet. I 1995 ble foreningens navn endret til Forbundet Tenner og Helse. I 28 år, fra opprettelsen av forbundet og fram til all bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale ble totalforbudt i Norge i 2011, arbeidet FTH kontinuerlig med påvirkning av ansvarlige myndigheter for innføringen av et forbud mot amalgam. Arbeidet vårt fortsetter også etter at forbudet ble en realitet. Fokus er blant annet rettet mot arbeidet for å få på plass et adekvat behandlings-tilbud til mennesker som er skadet av amalgamfyllingene sine. 

FTH driver også utstrakt informasjonsvirksomhet, og gir råd og veiledning til mennesker som søker vår hjelp. I tillegg arbeider vi aktivt for at utgifter til tannbehandling skal inkluderes i egenandelsordningen, på samme måte som annen legebehandling. Hovedmedlemskap koster 275,- kroner pr. år, husstandsmedlem koster 100,- ekstra per år. Medlemskap inkluderer 4 utgaver av vårt medlemsblad Tenner & helse.  FTH har utarbeidet skriftlig materiell om blant annet følgende emner:

  • Sykdommer relatert til kvikksølvforgiftning
  • Symptomer på kvikksølvforgiftning
  • ABC for amalgamskadede
  • Fluor – en fare for din helse?

Årsakene til sykdommer og helseplager kan være mangt og meget. En årsaksfaktor som Forbundet Tenner og Helse har fokus på er bivirkninger av odontologiske biomaterialer. Det vil si fokus på forgiftninger fra tannfyllingsmaterialer. Oppmerksomheten har særlig vært rettet mot forgiftninger og reaksjoner relatert til amalgamfyllinger. Dentalt amalgam er en legering mellom sølv, tinn, kobber, sink og 50 % kvikksølv. Denne legeringen er ikke stabil, noe som medfører en kronisk frigjøring av kvikksølv. Noen symptomer på kvikksølvforgiftning: Hodepine, dårlig hukommelse, lærevansker, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet, aggressivitet, depresjon, angst, kviser, kløe, eksem, øyesmerter, tåkesyn, metallsmak i munnen, intoleranse, allergier, astma, nedsatt immunsystem, magesmerter, for-stoppelse, hjerteflimmer og muskelsmerter. Kronisk kvikksølvforgiftning kan utvikle seg langsomt, det kan ta flere tiår før de alvorlige plagene viser seg. Amalgam er sannsynligvis historiens største medisinske katastrofe.

Kvikksølv Kvikksølv finnes blant annet som; kvikksølvdamp, ionisk kvikksølv og den farligste formen metyl-kvikksølv.

Kvikksølvdampenfra amalgamfyllingene trekker inn i blodbanene i munn og svelg, og kan skape problemer i hodet, hjernen, bihulene og resten av kroppen.

Ionisk kvikksølv er kvikksølvmolekyler som blir slitt av amalgamfyllingene ved tygging og gnissing av tenner. Når disse kvikksølvmolekylene kommer ned i magen, kan de gi problemer i fordøyelsessystemet: magesekk, tynntarm, tykktarm, galleblære, bukspyttkjertel, lever. Kvikksølv dreper de gode tarmbakteriene som vi alle er avhengige av for å kunne opprettholde en god helse. Kvikksølv spiller således en rolle som årsaksfaktor ved matintoleranse og matallergier. Se gjerne hjemmesiden til Norsk Protein Intoleranse Forening (www.npif.no ).

Metylkvikksølver den farligste formen for kvikksølv fordi dette nå er om-dannet til et organisk kvikksølvmolekyl, og det er hundre ganger mer giftig enn hva kvikksølvet var i sin opprinnelige ioniske form. Kvikksølvet omdannes til metylkvikksølv når kvikksølvdamp fra amalgam griper et enzym fra spyttet som omdanner kvikksølvets form fra å være et uorganisk metall til å bli et organisk molekyl med betegnelsen CH3Hg+. Metylkvikksølvet kan trenge inn i nerve-cellene i sentralnervesystemet og skape alvorlige sykdommer.

Uheldige kombinasjoner: Gullog amalgam i samme munn er den aller verste kombinasjonen. For når man blander slike metaller, oppstår det elektrisitet (oralgalvanisme). Munnen blir som et batteri, og det skjer hurtige nedbrytninger, korrosjon, på det minst edle metallet.

Fluor er et annet giftstoff som brukes i tannpleien og eren kraftig protoplasmisk gift, mer giftig enn bly og nesten like giftig som arsenikk. Fluor påvirker cellenes stoffskifte. Fluor er et grunnstoff som finnes i naturen blant annet som kryolit – en steinart som består av natriumaluminiumfluorid. Fluor fremkommer som et biprodukt ved aluminiumframstillingen.Hvis du er opptatt av egen eller andres helse, anbefaler jeg deg å lese mer om fluorens historie og skadevirkninger på FTHs hjemmeside: www.tenneroghelse.no

 

Rotfyllinger: En “rotfylling” er når nerven i en tann fjernes og tannen fylles med ulike materialer. Det gjøres vanligvis på alvorlig betente tenner som ikke kan reddes på andre måter, og gjør det mulig å bevare en tann som ellers ville bli trukket. Dette inngrepet kan, trass gode intensjoner, være en kilde for alvorlig svekkelse av helsen. Mye tyder på at rotfyllinger fører til en farlig svekkelse av kroppens indre organer. Personer med alvorlige helseproblemer og rotfyllinger eller får rotfylling anbefalt, bør prioritere dette problemet i sin helbred. (1)  http://www.westonaprice.org/holistic-healthcare/root-canal-dangers/

Kavitasjoner: Dette er en betegnelse på et bakteriebefengt hulrom som dannes i kjeven etter at en tann er fjernet. Hovedårsaken til slike betennelser er at tannlegen ikke har renset god nok opp etter å ha trukket en tann. Det kan senere utvikle seg farlige anaerobe bakterier der. Bakteriene kan over lang tid utvikle seg uten at vi engang aner at de er der. Det er egentlig ikke bakteriene som er farlig, det er avfallsstoffene de produserer som er giftige.

Forbundet Tenner og Helse har i innspill til regjeringens nye nasjonale helse- og sykehusplan oppfordret Helse- og omsorgsministeren om å ta amalgam- og kvikksølvforgiftning på alvor når det nå skal utarbeides en ny Helse- og sykehusplan. Det er for lite informasjon om bivirkninger av tannbehandlinger. Her gjenstår et stort og viktig informasjonsarbeid, som, forhåpentligvis, vil føre til at tann-helse blir en del av offentlige støtteordninger, på lik linje med øvrig helse, og at man får et mer helhetlig fokus på tannbehandling, og en forståelse av at munn- og tannhelse påvirker hele kroppen. Vi anser det som bevist at man kan bli friskere av å fjerne amalgamfyllinger fra tennene!                                                                                                                                                                                                                                       

Vårt håp er at flere vil vise like stort mot som Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim viste da han 21. desember 2007 kunngjorde at det fra 01.01.2008 blir innført kvikksølvforbud i Norge.

Følgende tre punkter vil bidra til bedre helse:

 

•         Pålegg alle tannleger å bruke beskyttelsesutstyr ved utboring av amalgamfyllinger.

•         Likestill tannlegebehandling med legebehandling når det gjelder egenandeler.

•         Godkjenn amalgamsanering som forebyggende helsearbeid, og bruk kun metall frie tannfyllingsmaterialer.

Dere finner mer lesestoff på FTH sin hjemmeside www.tenneroghelse.no