Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Hordaland

Kontaktinformasjon

FFO Hordaland

Vestre Strømkaien 7-9, 3.etasje

5008 BERGEN

Org.nr.: 971349050 

Åpningstid: man-fredag kl. 08.30-16.00

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
55 59 68 00/ 55 59 68 02 / 94 48 79 08

FFO Hordaland fornøyd med endringer i fylkeskommunens transportendring for funksjonshemmede

Gladnyhet til uføretrygdede og psykisk syke: Fylkeskommunen åpner for livsvarig godkjenning av TT-kort, og mennesker med psykiske lidelser kan også benytte seg av ordningen.

Fylkeskommunen har kommet med nye retningslinjer for TT-ordninga! Her blir det noen endringer. Mens en tidligere måtte søke ny godkjenning til TT-kortet hvert 4.år, kan en nå få livsvarig godkjenning. Det skal også bli lettere for personer med psykiske lidelser å bli godtatt som gode kandidater for TT-kortet. Dette gjelder fra 1.november 2014.

I de nye retningslinjene for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland heter det i punkt 3 (Godkjenningsperiode): "Personar med konstatert varig funksjonshemming...får godkjenninga omgjort til livsvarig godkjenning". Videre heter det i punkt 5 (Medisinske vilkår for å bli godkjent som brukar av transportordninga): "Psykiske lidingar som har medført ei brei og langvarig kontakt med behandlingsapparatet/ tyngre psykiatri/ alvorleg diagnose kan gje grunnlag for brukergodkjenning. Det må i så tilfelle dokumenterast at søkjaren på grunn av sjukdommen ikkje kan nytte offentlege transportmiddel, eller at sjukdommen blir vesentlig forverra ved å nytte slik transport."

Søknadsskjema til TT-kortet finner en på Hordaland fylkeskommunes nettsider http://www.hordaland.no/tt

Høring i saka (arkivsak 2014/130848-8):

Fra høringsnotatene: Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga hadde transportordinga (TT-kortet) på 2 måneders høring etter møte i Samferdselsutvalget 20.august 2014, med frist 29.september 2014. Det kom inn 6 høringsuttalelser, bl.a. fra FFO Hordaland og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Disse uttalelsene er oppsummert i Notat av 14.10.2014: Rådet påpeker at det trenger en indeksregulering av satsene, samt at en ikke kan ha tak på prosent brukere i en kommune da ordninga er fylkeskommunal. FFOH slutter seg til disse innvendingene, og er fornøyd med at TT-kortet nå kan bli livsvarig, samt at også mennesker med psykiske lidelser kan få dekket reelle behov for slik transport. Fylkesmannen påpeker i notatsvaret at det i realiteten ikke er venteliste på TT-ordninga, slik at ordninga i praksis er behovsprøvd. Når det gjelder indeksregulering, er det et budsjettspørsmål om disse skal endres i 2015.