Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: inkluderende arbeidsliv / Aktuelt

Arbeiderpartiet - inkluderende arbeidsliv

Positivt å ville gi en jobbgaranti for unge, og ha fokus på å gi innpass i arbeidslivet. De vil styrke AAP-ordningen og VTA-ordningen. En aktivitetsreform og kompetansereform høres bra ut.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Arbeiderpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 94 sider)

 

Generelt

Et velorganisert arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller har vært avgjørende for nordmenns sterke tillit til hverandre og til myndighetene.

 

Arbeidsledigheten har steget. Flere faller utenfor. De økonomiske utsiktene krever at vi fremover prioriterer tøffere.

 

Arbeid er nøkkelen til frihet og selvstendighet for den enkelte. (….) Den største forskjellen i velstand og velferd går mellom dem som har og de som ikke har arbeid. Derfor er også trygghet for å få arbeid og trygghet når man er i arbeid, det viktigste for å redusere de sosiale og økonomiske forskjellene mellom folk. Arbeid er vår viktigste ressurs. Vår evne til å finansiere fremtidens velferdsstat avhenger av hvor godt vi lykkes med å inkludere alle i arbeidslivet. Alle som kan jobbe, skal jobbe.

 

Partiet vil, sammen med partene i arbeidslivet, gjennomføre en kompetansereform.

 

Vi vil fornye og forsterke arbeidsmiljøloven sammen med partene i arbeidslivet og sikre at faste, hele stillinger forblir hovedregelen i vårt arbeidsliv

 

Unge i arbeid:

Vi vil ha et arbeidsmarked med plass til alle, og vi vil reformere ordningene med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Unge som mottar trygd, og som kan jobbe noe, skal møtes med en forventning om å delta og en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid.

 

Stadig flere unge faller utenfor arbeidslivet. Vi vil ha et arbeidsmarked med plass til alle, og vi vil reformere ordningene med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Unge som mottar trygd, og som kan jobbe noe, skal møtes med en forventning om å delta og en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid.

 

For partiet er arbeid til alle jobb nummer én.

 

Inkludering i arbeidslivet:

Partiet mener at for mange i dag faller utenfor arbeidslivet. Det gjelder blant annet mange seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne og syke som har mye å bidra med.

 

Vi vil gjøre det lettere å delta. Vi vil gjøre det mer lønnsomt for personer som lever på trygd, å delta noe i arbeidslivet. Det skal stilles krav til aktivitet for sosialhjelpsmottakere. En stor del av befolkningen som er avhengig av helserelaterte trygdeytelser, står helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet.

 

Ordningen med arbeidsavklaringspenger fungerer ikke godt nok, og for mange som har noe arbeidsevne, blir likevel 100 prosent uføre. Det er derfor behov for økt bruk av gradering i de helserelaterte ytelsene, styrket AAP og en reell mulighet for arbeid når man har gradert uføretrygd. Vi vil innføre en aktivitetsreform for å hindre at unge faller utenfor arbeidslivet, og gi flere den sjansen de trenger for å komme ut i arbeid, delta i arbeidslivets fellesskap og få en egen inntekt å leve av.

 

Reformen vil bestå av:

  • Bedre planlegging, oppfølging og gjennomføring av ordningen med Arbeidsavklaringspenger slik at flere kommer tilbake i arbeid
  • Økt bruk av gradert uføretrygd
  • At personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet. NAV får et overordnet ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset denne gruppen både i offentlig og privat sektor. Kommunene får i tillegg en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Kommunenes merkostnader til ordningen skal dekkes inn. Ordningen innføres for personer født i eller etter 1990

For mange vil sykemelding bidra til at de psykiske lidelsene blir forsterket. Derfor vil vi bidra til økt oppfølging av personer som sliter psykisk når de er i arbeid. For å lykkes i møtet med disse utfordringene må arbeidsrettingen av NAV fortsette og forsterkes gjennom økt kompetanse, digitalisering og selvbetjening for å gi bedre brukeroppfølging. Det er avgjørende med et bedre samarbeid mellom NAV og helsesektoren, og tilsvarende med utdanningssektoren. Opptrening og forberedelse til arbeid kan være verdifulle bidrag i behandling av for eksempel psykiatriske lidelser. Utdanning kan for mange ungdommer være et riktigere svar enn arbeidsavklaringspenger eller tiltak. Å stille krav til arbeid vil få flere ut i jobb.

 

En styrking av arbeidslivskompetansen i NAV krever at NAV-kontorene kjenner det lokale arbeidsmarkedet, og at de samarbeider tett med lokale bedrifter og attførings- og vekstbedrifter. Bruk av det ordinære arbeidsmarkedet, i kombinasjon med ulike former for oppfølging og ulike grader av lønnstilskudd, bør væredet viktigste virkemiddelet. Arbeidsrettede tiltak skal være tilpasset og kompetansebyggende for den enkelte.

 

NAV sin viktigste oppgave er å gi den enkelte mulighet til å stå i arbeid og benytte sin kompetanse på best mulig måte. Derfor er vi avhengig av en tjeneste med mulighet og evne til å bedre se den enkelte.

 

At NAV skal gis mulighet til å gjennomføre flere arbeidsmarkedstiltak i egen regi, samtidig som attføringsbedrifter og andre ikke-kommersielle bedrifter skal være de dominerende leverandører av tjenester til personer med nedsatt arbeidsevne. Både NAV og tiltaksarrangører bør i sterkere grad benytte ordinære arbeidsplasser (i kombinasjon med lønnstilskudd og oppfølging etter behov), da dette viser seg å ha best resultat

 

Partiet vil:

• Bruke finanspolitikken aktivt for å bekjempe arbeidsledighet og økte forskjeller

•Sikre at det arbeides langsiktig med å dekke kompetansebehovet i arbeidslivet, både dagens og fremtidens

• Utvikle «Arbeidslivets kompetansesavtale» for å styrke den enkelte arbeidstakers kunnskap og mestring

• Bringe flere som sliter med å få fast arbeid, inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ulike lønnstilskuddsordninger og oppfølgings- og kompetansehevende tiltak

• Benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemminger innpass i arbeidslivet

• Beholde VTA ordningen som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken og øke antall plasser

• Legge til rette for bedre tilgang til hjelpemidler for å kunne delta i arbeid over hele landet

• Videreutvikle avtalen om et inkluderende arbeidsliv sammen med arbeidslivets parter

• Styrke NAV sin rolle som arbeidsformidler og tilrettelegger for arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom brukervennlige digitale verktøy og kompetente og løsningsorienterte medarbeidere

• Styrke NAVs arbeidslivskompetanse, herunder karriereveiledning og formidling av arbeidskraft

• At NAV skal gis mulighet til å gjennomføre flere arbeidsmarkedstiltak i egen regi, samtidig som attføringsbedrifter og andre ikke-kommersielle bedrifter skal være de dominerende leverandører av tjenester til personer med nedsatt arbeidsevne. Både NAV og tiltaksarrangører bør i sterkere grad benytte ordinære arbeidsplasser (i kombinasjon med lønnstilskudd og oppfølging etter behov), da dette viser seg å ha best resultat

• Gi økt handlefrihet til ansatte i NAV slik at de kan lage individuelle planer for tilbakeføring til arbeidslivet basert på brukerens forutsetninger

• Sikre mangfold og kvalitet i vekst- og attføringsbransjen gjennom godt samarbeid mellom bransjen og NAV

• Benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad

• Arbeidsledige under 30 år med påbegynt videregående opplæring skal få muligheten til å fullføre mens de mottar dagpenger

• Arbeidsledige kandidater til fagprøve etter opplæringsloven må kunne ha rett til å beholde dagpengene også når kurs er på dagtid og det er en del av den arbeidsledige sin aktivitetsplan

• Ha tettere oppfølging av unge arbeidsledige i NAV (NAV Ung) og aktivt styrke ungdomsgarantiene i dette arbeidet • Benytte utdanning som arbeidsrettede tiltak i større grad

• Styrke de regionale karrieresentrene som supplement til NAV

• Forsterke samarbeidet mellom NAV og helseinstitusjonene og tilsvarende mellom NAV og utdanningsområdet

• Forbedre tjenestene til brukerne gjennom mer bruk av selvbetjening og digitaliserte løsninger. Dette vil også kunne frigjøre ressurser som kan brukes til å hjelpe de brukerne som har størst behov for personlig oppfølging

• Arbeide for at all ungdom under 25 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder

• Videreføre pensjonsreformen, sikre en bærekraftig folketrygd og fortsette arbeidslinja

• Styrke AFP i privat sektor

• At likestillings- og diskrimineringsnemnda skal få myndighet til å fastsette oppreisning i saker innenfor arbeidslivet

 

Teksten hentet ut fra programmet relevant opp mot et inkluderende arbeidsliv. Hentet fra partiets nettside i juli 2017. Med forbehold om at partiets program var foreløpig og ikke korrekturlest.